હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ સહાય
Rating :  Star Star Star Star Star   

ગુજરાત રાજ્યના વતની/ડોમિસાઇલ હોય તેવા પૂર્વ  સૈનિકો/સ્વ. પૂર્વ સૈનિક નાં ધર્મપત્નિઓ, નિવૃત અધિકારીશ્રીઓ અને સ્વ. નિવૃત અધિકારીશ્રીઓના ધર્મપત્નિઓ માટે રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મળતા આર્થિક સહાય અને લાભો (તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ થી લાગુ)

 

ક્રમ નંબર

સહાય નો પ્રકાર

માસિક સહાય (ઓછી આવકવાળા માટે).

માસિક સહાય (નોન-પેન્શનરો)

અંધ/અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગ તથા નિવૃત્તિ પછી ૮૦% થી વધારે લકવાગ્રસ્ત.

બીજા વિશ્વ યુધ્ધના પૂર્વ સૈનિકો/સ્વ. સૈનિકોના ધર્મપત્નીઓ.   

લડાઇ, ઓપરેશનમાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સૈનિકો.

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સૈનિકો

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા ન હોય તેવા કારણોસર ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સૈનિકો.

દિકરી લગ્ન સહાય.

ગંભીર રોગોની સારવાર માટે આર્થિક સહાય

૧૦

મકાન સહાય.

૧૧

મૃત્યુ ક્રિયા સહાય.

૧૨

શિષ્યવૃત્તિ

અન્‍ય સવલતો

૧૩

સૈનિક કુમાર છાત્રાલય-અમદાવાદ અને વડોદરા

૧૪

સૈનિક આરામગૃહ-અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત

 

       

 

 

 

સંબંઘિત લિંકસ
  સહાય માટેના અરજીપત્રો

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 29-05-2018