હું શોધું છું

હોમ  |

ઓછી આવક વાળા માજીસૈનિકો , સ્વ.માજીસૈનિકો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

(૧)      આવકમર્યાદાપરઆધારીતમાસિકસહાય (ઓછીઆવકવાળામાટે/કૌટુંબીકવાર્ષિકઆવકરૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-સુધીધરાવતાહોયતેવાપેંશનરોમાટે) 

(સહાયનાદરરૂ. ૩૫૦૦/-માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.        સહાયમાટેઅરજીકરનારપૂર્વસૈનિકોનીઉમર૬૦વર્ષથીઓછીનહોવીજોઇએ, જ્યારેસ્વ. પૂર્વસૈનિકનાધર્મપત્નિનીઉંમરધ્યાનમાંલેવાનીરહેતીનથી.

2.        જેલાભાર્થીનેપુત્રહોયતેમનાકિસ્સામાંપુત્રનીઉમર૨૫વર્ષનીથવાનામહિનાનાઅંતિમદિવસેઅથવાપુત્રનોકરી/ધંધો (સરકારી/પ્રાઇવેટ) કરતોથાયઆમબેમાંથીજેપહેલુહોયતેમહિનાનાઅંતિમદિવસેસહાયતાઆપોઆપસમાપ્તગણાશે

3.        ૨૫વર્ષથીવધુઉમરનાસંતાનઆશ્રિતનીવ્યાખ્‍યામાંગણાતાનહોવાથીઅપરણીતકેવિધવાપુત્રીનીઉમરપણઅગર૨૫વર્ષથીવધુહશેતોતેનેનિરાધારઆશ્રિતતરીકેસહાયમળવાપાત્રથશેનહી.

4.        અરજદારપૂર્વસૈનિક/સ્વ. પૂર્વસૈનિકોનાધર્મપત્નિનો૨૫વર્ષથીવધુઉમરનોપુત્રકમાતોનહોયકેમાતા -પિતાથીઅલગરહેતોહોયતેવાકારણોસરપણઆવીસહાયમળવાપાત્રથતીનથી.

5.        મૂળગુજરાતનાવતનીનહોયતેવાપરપ્રાન્તમાંથીગુજરાતનાડોમીસાઇલબનેલાઅરજદારેસક્ષમઅધિકારીપાસેથીમેળવેલડોમીસાઇલપ્રમાણપત્ર. (અરજદારનાડોમીસાઈલપ્રમાણપત્રથીવિધિવતડોમીસાઈલબનેતેતારીખથીતેનેસહાયમળવાપાત્રથશે. ડોમીસાઈલમળતાઅરજદારપાશ્ચાતઅસરથીસહાયકેલાભમેળવવાપાત્રથતોનથી.)

6.        સહાયમાટેઅરજીકરનારપૂર્વસૈનિકોનીઉમર૬૦વર્ષથીઓછીનહોવાનીપુર્તતાકરવામાટેડીસ્‍ચાર્જબુકઅથવાજન્મનુપ્રમાણપત્રઅથવાસ્કુલલીવીંગસર્ટીફીકેટમાંથીઅરજદારનીજન્મતારીખનીખરાઇકરવાનીરહેશે.

 

7.        સ્વ. પૂર્વસૈનિકોનાધર્મપત્નિનાકિસ્સામાંજેમનીજન્મતારીખબાબતનોપુરાવોઉપલબ્ધનહોયતેવાઅરજદારેપોતાનીઉંમરબાબતનુસરકારીડોકટરપાસેથીમેળવેલઅસલપ્રમાણપત્રરજુકરીજન્મતારીખ/વર્ષપ્રસ્તુતકરવાનુરહેશે.

8.        આવીસહાયસમાજકલ્યાણવૃધ્ધાવસ્થાયોજનાહેઠળપણમળીશકતીહોયતો, અરજદારનેઆવીસહાયનમળતીહોવાનીખરાઇકરવાનીરહેશે. અગરઅરજદારનેવૃધ્ધાવસ્થાયોજનાહેઠળસહાયમળતીહોયતોરાજ્યસૈનિકબોર્ડનાનિયમપ્રમાણેમળવાપાત્રરકમમાંથીઆવીસહાયનીરકમબાદકરીબાકીનીરકમનીસહાયચુકવવાનીથશે.

9.        અરજદારનેમુખ્ય મંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળ માંથી આવી સહાય ન મળતી હોવાની ખાત્રી કરવાની રહેશે. અગર અરજદારને મુખ્ય મંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળ માંથી સહાય મળતી હોય તો રાજ્ય સૈનિક બોર્ડનાનિયમ પ્રમાણે મળવા પાત્ર રકમમાંથી આવી સહાયની રકમ બાદ કરી બાકીની રકમની સહાયચુકવવાની થશે.

10.       અરજદારના તમામ સંતાનોના ડિચાર્જબુકમાં નોંધણી થયાની ખાત્રી કરવાની રહેશે. અગર કોઇ સંતાનોના નામ નોંધણી થયેલ ન હોય તો ડિસ્ચાર્જ બુકમાં નામ  નોંધણી કરવાની કાર્યવાહી ( પાર્ટ ટુ ઓર્ડર કરવાની ) કર્યા પછી જ કેસ ભલામણને પાત્ર ગણાશે. 

11.       અરજદાર ખેતીની જમીન ધરાવે છે કે નહી, અને અગર ધરાવતા હોય તો તેનીવિગત સાથે તેમાંથી થતી ઉપજ સબંધી તલાટી-કમ-મંત્રી / સર્કલ ઇન્સ્પેકટર / સક્ષમમહેસુલી અધિકારી તરફથી અપાયેલ આવક ના દાખલા પરથી આવકની ખરાઇ કરવાની રહેશે. 

12.       પૂર્વ સૈનિકો / સ્વ. પૂર્વ સૈનિકોના ધર્મપત્નિઓના૧૮ થી વધુઅને ૨૫ વર્ષથી નીચેની ઉંમરના સંતાન (પુત્ર કે પુત્રી) નોકરી કે ધંધોકરીને કમાતા ન હોવાની ખરાઇ કરવાની રહેશે. અગર અરજદારના સંતાન કમાતા હોય તોતેઓની આવક, મામલતદાર પાસેથી મેળવવામાં આવતા આવકના દાખલામાં ઉમેરવાની રહેશે. અને આવીઆવક કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવકમાં ઉમેરીને આવક મર્યાદા તપાસવાની રહેશે.

13.પૂર્વ  સૈનિકો / સ્વ. પૂર્વ સૈનિકો ના ધર્મપત્નિઓને રાજ્ય સૈનિક બોર્ડથી સહાય (માસિક આર્થિક સહાય/શિષ્યવૃતિ ) મળતી હોય તોકુલ વાર્ષિક  આવકમાં તે રકમને ગણવાની થતી નથી )

14.       અરજદારે રજુ કરેલ આવકના દાખલાને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય અરજદારનીખરેખર આવક બાબતનો સ્વતંત્ર રીતે કયાસ કાઢવા કલ્યાણ વ્યવસ્થાપકે સ્થળ પર જઇ કરેલતપાસ અને આ તપાસની કામગીરી બાદ અગર અરજદારે રજુ કરેલ આવકનોદાખલો સાચો ન જણાયતો તેબાબતના સ્પષ્ટ અભિપ્રાય સાથેનો કલ્યાણ વ્યવસ્થાપકનો તપાસ અહેવાલ.સ્વયં સ્પષ્ટ “ભલામણ કરવામાં આવે છે/ભલામણ ને પાત્ર નથી” મંજુરી સાથે મોકલવાનો રહેશે.

15.       અગર ૨૫ થી વધારે ઉમંરનો પુત્ર અંધ હોય કે શારીરિક  અથવા માનસિક  રીતેવિકલાંગ હોવાના કારણે અરજદાર માતા- પિતા પર સ્વયંમ આશ્રિત હોય તેવા સંજોગોમાં આવોપુત્ર શારીરિક  અથવા અસ્થિર મગજનો કે માનસિક  વિકલાંગ અથવા અંધ હોવાનું દાકતરીપ્રમાણપત્ર જિલ્લા સ્તરે આવેલ સિવિલ  હોસ્પીટલમાંથી સિવિલ  સર્જન અથવા સી.એમ.ઓ/ઇ.સી.એચ.એસ.પાસેથી મેળવી અરજદારે રજુ કરવાનુ રહેશે. આવા કેસમાં તેઓને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉંમર નાપુત્રો હોય તો પણ સહાય મંજુર કરવામાં આવશે.

16.       અરજદાર પૂર્વ સૈનિકો / સ્વ. પૂર્વ સૈનિકોના ધર્મપત્નિઓ તથા તમામ સભ્યોના આધાર કાર્ડ ની વિગત કચેરી સ્તરે મેળવી કચેરીનો રેકાર્ડ અપ-ડેટ કરવાનો રહેશે અને એનઆઇસી/ટીસીએસ મોડ્યુલ ડેટા એન્ટ્રીમાં પણ અપડેટ થયા બાબતની ખાત્રી કરી લેવાની રહેશે.

17.       ઉક્ત દર્શિત  ડોક્યુમેંટ/આધાર પુરાવાઓ સિવાય કચેરી સ્તરે જરુરી તમામ ડોક્યુમેંટ ની પ્રમાણિત  નક્લ મેળવી સંતોષકારક પુરાવાઓ મળ્યેથી જ કેસ ભલામણ કરવાનો રહેશે. કોઇપણ સંદેહ ઉપસ્થિત થાય તો જીલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી કેસ ને સબંધીત ન હોય તેવા પણ આધાર પુરાવાઓ મેળવી શકશે અને જરુર જણાય તો સ્થળ મુલાકાત પણ લેશે.

18.       લાભાર્થી ની અરજી કચેરીમાં મળ્યા/ઇનવર્ડ થયા ની તારીખ પછીના મહિના ની પહેલી તારીખથી એક વર્ષ માટે કેસ ભલામણ કરવાનો રહેશે.

19.       સહાયતામેળવતાહોયતેવાલાભાર્થીનુઅવસાનથાયતેકિસ્સામાંઅવસાનથયાનીતારીખનીઆગળનામહિનાનાછેલ્લાદિવસસુધીસહાયનીચુકવણીકરવાનીરહેશે. ( દા.ત. લાભાર્થીનુઅવસાન૨૭મેનારોજથાયતો૩૦એપ્રિલસુધીનીજસહાયચુકવણીકરવાનીરહેશે.)

20.      આવકમર્યાદાપરઆધારીત (પેંશનરના) નવાકેસોમાંપ્રથમવારઅનેજુનાકેસોમાંદરત્રીજાવર્ષેકલ્યાણવ્યવસ્થાપકેરૂબરૂજવાબતથાપંચકયાસકરવાનોરહેશેઅનેસ્વ્યમંસ્પસ્ટતપાસઅહેવાલમોકલીઆપવાનોરહેશે. (વચ્ચેનાસમયગાળામાંરૂબરૂસમીક્ષાકરવાનીથતીનથી).

21.       આવકમર્યાદાપરઆધારીત (પેંશનરના) નવાકેસોમાં/પ્રથમવારભલામણકરતાપહેલાજીલ્લાસૈનિકક્લ્યાણઅનેપુનર્વસવાટઅધિકારીશ્રીએલાભાર્થીનીરૂબરૂતપાસ/સમીક્ષાકર્યાપછીજડી.ડી-૪૦માંભલામણકરવાનીરહેશેઅનેત્યારપછીનાદરત્રીજાવર્ષેઅધિકારીશ્રીરૂબરૂતપાસ/સમીક્ષાકરવાનીરહેશે.  (વચ્ચેનાસમયગાળામાંરૂબરૂસમીક્ષાકરવાનીથતીનથી).

22.      લાભાર્થીનામરણનુપ્રમાણપત્ર/માહિતીનાઆધારેકચેરીતરફથીકેસબંધકરવાભલામણકરવાનીરહેશે.

સ્વ.પૂર્વસૈનિકનાધર્મપત્નિનાસંતાનોનેમાસિકનિભાવસહાય( સહાયનાદરરુ. ૧૦૦૦/- માસિકવધુમાંવધુબેબાળકોમાટે )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.        સ્વ. પૂર્વ સૈનિકના ધર્મ પત્નિને આર્થિકસહાય મંજુર કરવાની તમામ શરતોની પુર્તતા થતી હોયતો તેમના સંતાનો ૨૫ વર્ષથી ઓછીઉંમર ના અપરણીત, કમાતા/નોકરી ધંધો કરતા ન હોય તેવા કિસ્સામાંપ્રથમ અને બીજા ક્રમના આમ કુલ બે  સંતાનો ની મર્યાદામાં રૂ.૧૦૦૦/-પ્રત્યેક સંતાન માટે માસિક  નિભાવ ખર્ચની રકમ તરીકે આપવામાં આવશે.

2.        આ સહાય પુત્ર કે પુત્રી એમ ગમે તે પ્રથમ અને બીજા ક્રમના બેસંતાનો પુરતી માર્યાદિત  રહેશે.

3.        અગર પહેલા અને બીજા ક્રમના સંતાનમાં પુત્રી હોય તો અને આવી પુત્રીઓ ની ઉમંર ૨૫ વર્ષ થી ઓછી હોય અને લગ્ન થઇગયા પછી, ત્રીજા -ચોથા કે પછીના ક્રમનાસંતાન માટે સહાય મળવા પાત્ર થતી નથી.

4.        પ્રથમ કે બીજા ક્રમની ૨૫ વર્ષ થી ઓછી/વધારે ઉમંરની વિધવા દિકરીમાટે સહાય મળવા પાત્ર થતી નથી.

પ્રથમ વખત આવક મર્યાદા પર આધારીત ( પેંશનર ) સહાયતાનો કેસ  મંજુરી માટે મોક્લવા

નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ નિયામકશ્રી ને મોક્લવાના રહેશે.

1.        અરજદારનીઅરજી–નમુનામુજબ.

2.        પરિવારની હાલની સ્થિતિ દર્શાવતુ પત્રક – નમુનામુજબ

3.        કુટંબની તમામ આવક દર્શાવતો મામલતદાર/સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ દાખલો

4.        અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

5.        પંચક્યાસ

6.        કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

7.        ડી.ડી. ૪૦ફોર્મજેમાંકલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/ નિયુક્ત કર્મચારી તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અનેપ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતિ.

8.        બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ)

આવક મર્યાદા પર આધારીત (પેંશનર ) સહાયતાનો રીવ્યુ કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા

નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે

 

1.        અરજદારનીઅરજી–નમુનામુજબ

2.        પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ

3.        કુટંબની તમામ આવક દર્શાવતો મામલતદાર/સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ દાખલો

4.        કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા નિયુક્તકરાયેલાકર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

5.        ડી.ડી. ૪૦ફોર્મજેમાંકલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અનેપ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

6.        બેંક ખાતાની વિગત ( કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ )

નોંધ : આવક મર્યાદા પર આધારીત ( પેંશનર ) ફ્ક્ત એક વર્ષ માટે મંજુર થયેલ માસિક આર્થિક સહાયના રીવ્યુ કેસમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કર્મચારીએ રૂબરૂ તપાસ કરવાની જરુરીયાત રહેતી નથી અને ડોક્યુમેન્ટ ના આધારે અહેવાલ તૈયાર કરવાનો રહેશે દર ત્રીજા વર્ષે કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કર્મચારી તથા અધિકારીશ્રીએ રૂબરૂ સમીક્ષા કરવાની રહેશે.

 

આવક મર્યાદા પર આધારીત સહાયના નવા કેસો માટે અરજીનો નમુનો (પેંશનર )

                                                          પ્રેષક

                                                                    ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                        શ્રીમતી .................................................                                                                                      સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ સૈનિક નં ..............................

                                                                    રેંક............નામ .....................................................                                                                              સરનામુ :- .....................................................                                                                        ...................................................................                                                                           ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                          મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                       ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                          તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

વિષય : આવક મર્યાદા પરા આધારીત માસિક આર્થીક સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       જય ભારત સહ જણાવવાનુ કે મારા પતિશ્રી નં ......................... રેંક ..............નામ ......................... નુ તારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે હાલ મારા બાળકો સાથે રહી જીવન ગુજારી રહી છુ. મને મળવા પાત્ર ફેમીલી પેંશન માંથી ગુજરાન ચલાવુ કઠીન છે. મારા પતિના અવસાન પછી પુન: લગ્ન કરેલ નથી, મારી વાર્ષીક આવક રૂ.૧૫૦,૦૦૦/= થી વધારે થતી નથી. રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ ગુજરાત રાજય ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આવક મર્યાદાપર આધારીત આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે.:-

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      મામલતદારશ્રીનો છેલ્લા નાણાકિય વર્ષનો આવક્નો અસલ દાખલો

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

કુટુંબ/પારીવારીક માહિતી દર્શાવત પત્રક ( તમામ કેસો માટે )

                   આથી હું નીચે સહી કરનાર પૂર્વ સૈનિક/સ્વ-પૂર્વ સૈનિક નં ..........................રેંક ............ નામ .............................. ના ધર્મ પત્ની/અનાથ સંતાન  શ્રી/શ્રીમતી/કુ/કુમારી.....................................ઉમર.............. વર્ષ  સ્વ-પ્રમાણીત કરુછુ  કે :-

૧        મને કેન્દ્ર સરકાર/ગુજરાત સરકાર કે સશ્ત્ર દળોની અન્ય કોઇ પણ યોજના નીચે માસિક સહાય મળતી નથી/મળે છે.

૨.       મારા કોઇપણ સંતાન નોકરી કે ધંધો કરતા નથી.

અથવા

          મારા પુત્ર /પુત્રી/શ્રી/કુ.......................................... હાલ જે જગ્યાએ નોકરી કરે છે તે નોકરી દાતા ( સરકારી/ ખાનગી/અર્ધ સરકારી) નુ સરનામુ આ મુજબ છે .................................................................. તેને મળતા પગાર/ભથ્થાની વાર્ષીક આવક રૂ.........................../= ની થાય છે. આવી રીતે નોકરી કરતા હોય તેવા મારા તમામ સંતાનોની આવક મારી આવકમાં ઉમેરીને મામલતદારશ્રી પાસેથી આવક નો દાખલો મેળવી અરજી સાથે સામેલ કરેલ છે.

૩.       મને મારા સ્વ/ પતિ/પિતાના લીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ સરકારી જાહેર સાહસ પંચાયત કે નગરપાલિકા જેવા સરકારી કે અર્ઘ સરકારી વિભાગ તરફથી કોઇપણ પ્રકારનો પગાર કે અન્ય પ્રકારનુ પેન્શન મળતુ નથી/મળે છે.

૪.       નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજય અમદાવાદ તરફથી માસિક સહાય મંજુર થયા બાદ મને સ્વ.પતિ/પિતાના નામનુ સરકારી કે અર્ધ સરકારી પેન્શન પાછળથી મંજર થયુ નથી.

૫.       નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજય અમદાવાદ તરફથી માસિક સહાય મંજુર થયા બાદ મને મારા સ્વ.પતિ/પિતાના નામનુ સરકારી કે અર્ધ સરકારી પેન્શન તારીખ......................... થી પ્રતિ માસ રૂ......................... /- મંજુર થયેલ છે. જેની રકમને ગણતરીમાં લેતા અને રાજ્ય સૈનિક બોર્ડની સહાયને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય મારી વાર્ષીક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/= થી વધી જતી નથી.

૬.       મે પુન:લગ્ન કરેલ નથી ( સ્વ.પૂર્વ સૈનિકના ધર્મ પત્ની માટે )

૭.       નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજય અમદાવાદ ના તા...................... ના હુકમ ક્રમાંક ...................................................................... થી મંજુર થયેલ માસિક આર્થીક સહાય રૂ........................./= પ્રતિ માસ ની ગત વર્ષની અવધિની સંપુર્ણ રકમ મને જી.સૈ.કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી ......................  દ્વારા ચુકવવામાં આવેલ છે. જે લાગુ પડતુ હોય તે (   ) કરવુ

સ્થળ     :                                                                  અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન

તારીખ   :        

 

 

 

 

 

આવક મર્યાદા પર આધારીત સહાયના કેસો માટે અરજીનો નમુનો (પેંશનર ) રીવ્યુ  અરજી

                                                          પ્રેષક

                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે/૦/..........................                                                                    શ્રીમતી .................................................                                                                                 સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ સૈનિક નં ..............................

                                                          રેંક............નામ .....................................................                                                                    સરનામુ :- .....................................................                                                                                     ...................................................................                                                                                        ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                                  મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                                        ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                                       તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

................                     

વિષય : આવક મર્યાદા પરા આધારીત માસિક આર્થીક સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

૧.       જય ભારત સહ જણાવવાનુ કે મારા પતિશ્રી નં ......................... રેંક ..............નામ ......................... નુ તારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે  રાજય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મને રૂ.................../= સહય મળે છે તેની મર્યાદા તા....................... ના રોજ પુરી થયા છે.  હાલ મારા બાળકો સાથે રહી જીવન ગુજારી રહી છુ. મને મળવા પાત્ર ફેમીલી પેંશન માંથી ગુજરાન ચલાવુ કઠીન છે. મારા પતિના અવસાન પછી પુન: લગ્ન કરેલ નથી, મારી વાર્ષીક આવક રૂ.૧૫૦,૦૦૦/= થી વધારે થતી નથી. રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ ગુજરાત રાજય ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આવક મર્યાદાપર આધારીત આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે.:-

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      મામલતદારશ્રીનો છેલ્લા નાણાકિય વર્ષનો આવક્નો અસલ દાખલો

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ

 આભાર સહ

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

આવક મર્યાદા પર આધારીત સહાયના નવા કેસો માટે અરજીનો નમુનો ( નોન પેંશનર )

 

                                                          પ્રેષક

                                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                     શ્રીમતી .................................................                                                                                 સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ સૈનિક નં ..............................

                                                                          રેંક............નામ .....................................................                                                                    સરનામુ :- .....................................................                                                                                     ...................................................................                                                                                        ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                                  મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                                        ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                                       તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

વિષય : આવક મર્યાદા પરા આધારીત માસિક આર્થીક સહાય મેળવવા બાબત( નોન પેંશનર )

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       જય ભારત સહ જણાવવાનુ કે મારા પતિશ્રી નં ......................... રેંક ..............નામ ......................... નુ તારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે હાલ મારા બાળકો સાથે રહી જીવન ગુજારી રહી છુ. મને મળવા પાત્ર ફેમીલી પેંશન મળતુ નથી. મારા પતિના અવસાન પછી પુન: લગ્ન કરેલ નથી, મારી વાર્ષીક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/= થી વધારે થતી નથી. રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ ગુજરાત રાજય ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આવક મર્યાદાપર આધારીત ( નોન પેંશનર ને ) આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે.:-

 

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      મામલતદારશ્રીનો છેલ્લા નાણાકિય વર્ષનો આવક્નો અસલ દાખલો

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

 

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017