હું શોધું છું

હોમ  |

૪ (અ)લડાઈ, ઓપરેશન અને આંતકવાદ સામે લડતા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

(૫).    લડાઈ, ઓપરેશન અને આંતકવાદ સામે લડતા શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત થયેલ  પૂર્વ  સૈનિકોને માસિક નિભાવ સહાય. લડાઈ, ઓપરેશન અને આંતકવાદ વિરુધ્ધની  સીધી મુઠભેડની કાર્યવાહીને કારણે કે જમીની સુરંગ કે બારૂદી વિસ્ફોટને કારણે  ઓપરેશનલ એરીયામાં શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકોને માસિક  નિભાવસહાય(સહાયના દર રૂપિયા  પ્રતિ ક્ષતિગ્રસ્તતાની ટકાવારીના રુ ૧૫૦/-લેખે લધુત્તમ રુ ૩૦૦૦/- તથા મહત્તમ રુ. ૭૫૦૦/- માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.      લડાઈ, ઓપરેશન અને આંતકવાદ વિરુધ્ધની સીધી મુઠભેડની કાર્યવાહીને કારણે કે જમીની સુરંગ કે બારૂદી વિસ્ફોટને કારણે ઓપરેશનલ એરીયામાં શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકોને પ્રતિ શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્તતાની ટકાવારીના રૂ. ૧૫૦/- લેખે, લધુત્તમ ૨૦% ક્ષતિગ્રસ્તતા  માટે  રૂ. ૩૦૦૦/- તથા ૬૦% કે તેથી વધુ ડીસએબીલીટી માટે મહત્તમ રૂ. ૭૫૦૦/- માસિક નિભાવ સહાય મળી શકશે.

2.  આવા ઓપરેશન વિસ્તારમાં ફકત તૈનાત હોવાથી આવા વિસ્તારમાં થયેલ માર્ગ અકસ્માત કે અન્ય પરોક્ષ અકસ્માતના કારણભૂત થયેલ ડીસએબીલીટી આવી સહાય મેળવવાને પાત્ર થશે નહી.

3.      આવા કેસોમાં કોઇ આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લેવાની નથી.

4.      આવી સહાયને પ્રાપ્ત શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકને ૬૦ વર્ષથીવધુ ઉમર જરુરી હોવાનો નિયમ લાગુ પડશે નહી.

5.      તેઓને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉમરના પુત્રો હોય તો પણ ધ્યાને લેવાના નથી.

6.      આવી સહાય મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી પણ મળી શકે તેવી સંભાવના હોઈને, અરજદારને આવી સહાય મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી ન મળતી હોવાની ખરાઇ કરવાની રહેશે  મુખ્ય મંત્રી જવાન રાહત ભંડોળમાંથી સહાયતા મળતી રકમ બાદ કરી મળવા પાત્ર બાકીની રકમ ભલામણ કરવાની રહેશે.

7.      મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી સહાય મળતી નહોય તેવા કિસ્‍સામાં અરજદારને આવી સહાય માટે કરેલ અરજી કચેરી ધ્વારા જે નંબરથી મોકલી હોયતેનો પત્ર ક્રમાંક ટાંકવાનો રહેશે.

8.      અગર અરજદારે અગાઉ મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી સહાય મેળવવા અરજી કરી ન હોય તો અરજદારની આવી અરજી મેળવી જરુરી પુરાવાની ચકાસણી કરીને અલગથી મોકલવાની રહેશે અને આ રીતે કચેરી ધ્વારા રવાના કરાયેલ અરજીનો પત્ર ક્રમાંક ટાંકવાનો રહેશે.

9.      અરજદારને પાછળથી મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી સહાય મંજુર કરવામાં આવે તો, જે મહિનાથી આવી સહાય મંજુર કરવામાં આવી હોય તે મહિનાથી રાજ્ય સૈનિક બોર્ડના નિયમ પ્રમાણે મળવા પાત્ર રકમમાંથી મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી મંજુર કરાયેલ રકમ બાદ કરી સહાય ચુકવવાની થશે. પરંતુ અગર મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી મંજુર થયેલ સહાય રાજ્ય સૈનિક બોર્ડની સહાય બરાબર કે તેથી વધુ રકમની હશેતો, જે મહિનાથી મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી સહાય મંજુર કરવામાં આવી હોય તે મહિના થી રાજ્ય સૈનિક બોર્ડની સહાય ની મંજુરી રદપાત્ર ઠરશે. જે બાબતની નોંધ જિ.સૈ.ક. અને પુ.અધિકારીશ્રીએ લેવાની રહેશે.

10.     આવી સહાય મળવાપાત્ર મા.સૈ. ના અવસાન બાદ તેઓના ધર્મપત્નિને આ સહાય ચાલુરહેશે.

11.     મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાન્તમાંથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ બનેલા અરજદારે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ ડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર. (અરજદારના ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્રથી વિધીવત ડોમીસાઈલ બનેતે તારીખથી તેને સહાય મળવા પાત્ર થશે. ડોમીસાઈલ મળતા અરજદાર પાશ્ચાત અસરથી સહાય કે લાભ મેળવવા પાત્ર થતો નથી.)

12.     અરજદારને લડાઈ, ઓપરેશન અને આંતકવાદી સામે લડતા થયેલ શારીરિક ક્ષતિની પુષ્ટી કરતા દસ્તાવેજ /પત્ર. ( જેમાં ઓપરેશન વિસ્તારમાં તૈનાત હોવાથી આવા વિસ્તારમાં થયેલ માર્ગ અકસ્માત કે અન્ય પરોક્ષ અકસ્માતના કારણભૂત થયેલ ડીસેબીલીટી, આવી સહાય મેળવવાને પાત્ર થશે નહી.)

13.     મીલીટરી મેડીકલ બોર્ડ ધ્વારા અરજદારની શારીરિક ક્ષતીને અપાયેલ ટકાવારીના આધારે કે સભલામણ કરવાનો રહેશે.

14.     આ સહાય કેસની મંજુરી પાંચ વર્ષની મુદત માટે આપવામાં આવશે.

15.     દર વર્ષની સમાપ્તી પછી પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક–નમુના મુજબ મેળવી બીજા /પછીના વર્ષની સહાય ચુકવવાની રહેશે.

16.     પાંચ વર્ષ પુર્ણ થતા સહાય વધુ ચાલુ રાખવા રીવ્યુ અરજી બે મહિના પહેલાં ભલામણ કરી મંજુરી માટે મોકલી આપવાની રહેશે.

લડાઇ ઓપરેશન ની સહાયતાનો કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

1.      અરજદારની અરજી

2.      પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ

3.      અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

4.      પંચક્યાસ

5.      કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા તપાસ માટે નિયુક્ત કરાયેલા કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

6.      ડી.ડી. ૪૦ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અનેપ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

7.      બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ)

 

 

 

 લડાઇઓપરેશનમાંઘવાયેલપૂર્વસૈનિકોનીસહાયનાકેસોમાટેઅરજીનોનમુનો(પૂર્વસૈનિકોમાટે )

 

                                         પ્રેષક

                                         ઓળખપત્રક્રમાંકજીયુજે//..........................                                                                    નં ..............................

                                         રેંક............નામ .....................................................                                       સરનામુ :- .....................................................                                                    ...................................................................                                                     ટેલીફોનનંબર ............................................                                                     મોબાઇલનંબર .........................................                                                          ઇ-મેલએડ્રેસ .............................................                                                        તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લાસૈનિકક્લ્યાણઅનેપુનર્વસવાટઅધિકારીશ્રી

જિલ્લાસૈનિકક્લ્યાણઅનેપુનર્વસવાટકચેરી

...................

 

વિષય : લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકોને સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાનસાહેબશ્રી,

 

૧.     સવિનય  જણાવવાનુ કે નં ......................... રેંક ..............નામ .........................  તારીખ ................ના રોજ ભારતીય સેનામાંથી નિવૃત્ત થયેલ છુ.  નિવ્રુતી સમયે મને વાર/ ઓપરેશન ક્ષતીગ્રસ્તતા બાબતનુ ક્ષતીગ્રસ્તતા પેંશન પણ મળે છે. નિયામક સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજયના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્ત સૈનિકોને મળવા પાત્ર સહાય આપવા વિનંતી છે.

       (અ)    પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

       (બ)    લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્તતા બાબતના આધાર પુરાવાઓ

       (ક)    બેંક ખાતાના પાસબુકની પ્રથમ પાનાની સ્વ પ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

       (ગ)    આધાર કાર્ડની નકલ

 

આભારસહ

 

 

                                                       આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                       ( અરજદારની સહી /અંગુઠા નુ નિશાન )

 

 

 

લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ પૂર્વ સૈનિકોની સહાયના કેસો માટે અરજીનો નમુનો ( સ્વ.મા.સૈ. ના ધમપત્નીઓ માટે)

 

                                         પ્રેષક

                                         ઓળખપત્રક્રમાંકજીયુજે//..........................                                                                    શ્રીમતી .................................................                                                                         સ્વર્ગસ્થપૂર્વસૈનિકનં ..............................

                                         રેંક............નામ .....................................................                                       સરનામુ :- .....................................................                                                    ...................................................................                                                     ટેલીફોનનંબર ............................................                                                     મોબાઇલનંબર .........................................                                                          ઇ-મેલએડ્રેસ .............................................                                                        તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકોના ધર્મપત્નીઓની સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.     સવિનય  જણાવવાનુકે નં ......................... રેંક ..............નામ .........................  નુતારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે. મારા સ્વ.પતિ ભારતીય સેનામાંથી નિવ્રુત સમયે વાર/ઓપરેશન ક્ષતીગ્રસ્તતા બાબતનુ પેંશન મેળવતા હતા અને રાજય સૈનિકો બોર્ડ તરફથી પણ તેઓને સહાય રૂ.              ________/= મળતી હતી.  મંજુરીનો સમય તા............. ..... ના રોજ પુરો થાય છે. નિયામક સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજયના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકોના ધર્મપત્નીને મળવા પાત્ર સહાય આપવા વિનંતી છે.

 

       (અ)    પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

       (બ)    લડાઇ ઓપરેશનમાં ઘવાયેલ ક્ષતીગ્રસ્ત બાબતના આધાર પુરાવાઓ

       (ક)    બેંક ખાતાના પાસબુકની પ્રથમ પાનાની સ્વ પ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

       (ગ)    આધાર કાર્ડની નકલ

 

આભારસહ

                                                       આપની વિશ્વાસુ

 

                                                       ( અરજદારની સહી/ અંગુઠાનુ નિશાન ) 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017