હું શોધું છું

હોમ  |

Chapter - 10
Rating :  Star Star Star Star Star   

CHAPTER - X

WELFARE SCHEMES/CONCESSIONS FROM SERVICE HQs

TO SERVICE PERSONNEL/ESM, WIDOWS AND DEPENDENTS

ARMY HEADQUARTERS
 

1. Benefits to Ex-Servicemen (Superannuated /Boarded Out)
 

  Description  Amount
Entitled
Processed by
(a) Service Pension As per rules CDA (P), Allahabad
(b) Commutation of Pension 45% of Basic Pension CDA (P), Allahabad
(c) Retirement Gratuity Length of service CDA (P), Allahabad
(d) Final Settlement of  Accounts   PAO/CDA (O).
(e) AFPP/DSOP Fund As per contribution PAO/CDA (O)
(f) Leave Encashment As applicable PAO/CDA (O)
(g) Army Group Insurance  Maturity As per contribution AGI Dte
(h) Extended Insurance Upto age of 75 years            AGI Dte
(j) Medical care under Ex-servicemen Contributory
Health Scheme (ECHS) for life to soldier,
Spouse, dependent parents and un-employed
children
Upto the age of 25 years. Stn HQ

2.Benefits : Disabled Soldiers Invalided/Boarded Out of Service.  In addition to benefits mentioned at Para 1 above, following benefits are applicable for disabled soldiers invalided/boarded out of service:    

  Description  Amount Entitled Processed by  
(a) Ex-Gratia
  (i) National Defence Fund for OP Vijay (Kargil) only)
    (aa) More than 75% disability Rs 6.00 lacs  
    (ab) More than 50% upto 75% disability Rs 4.50 lacs AG’s Br (R&W Sec)
    (ac) Less or  upto 50% disability Rs 3.00 lacs  
  (Auth :   Army HQ letter No B/46981/NDF/AG/CW-7 dt 03 Sep 99)
  (ii) Disabled soldiers (BC)of all operations
wef 01 May 99 “Excluding OP VIJAY (K)” invalided/boarded out/prematurely released
from service in low med category
One time grant of Rs 1.00 lac AG’s Br (R&W Sec)
  (Auth :  Army HQ letter No B/46897/AG/ACWF(K) dt 27 Oct 99)
(b) Service Pension with Disability Element Depending on percentage of disability CDA (P) Allahabad  
(c) Army Group Insurance (AGI) Depends upon disability percentage but not less than
20 percent.
AGI Dte
(d) AGI  Maturity As per contribution AGI Dte
(e) Education Scholarship

Reimbursement of tuition fee,
hostel charges, transport
charges, books upto Rs 250/-,
cost of uniform and clothing
upto Rs 250/-.

AG/CW-3
(Auth :  Govt of India, Min of Def letter No 9(i)703/Edn Concession/D(Res) dated 06 Aug 2003)
 
Page 1 [2] [3] [4]
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 07-10-2006