હું શોધું છું

હોમ  |

અંધ અથવા અસ્થિર મગજના માજીસૈનિક
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

(૩).    અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગ પૂર્વ સૈનિકો, સ્વ. પૂર્વ સૈનિકોના  ધર્મપત્નિઓ તથા સ્વ.અધિકારીઓના ધર્મપત્નિઓને સહાય તથા નિવૃતિ પછી ૮૦% થી વધારે લકવા ગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકોને સહાય.( સહાયના દર રૂ. ૪૦૦૦/- માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.      આવા કેસોમાં કોઇ આવક મર્યાદા કે વયમર્યાદા ધ્યાનમાં લેવાની નથી.

2.      અરજદારને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુત્રો હોય તો પણ ધ્યાને લેવાનાનથી.

3.      મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાન્તમાંથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ બનેલા અરજદારે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ ડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર. (અરજદારના ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્ર થી વિધીવત ડોમીસાઈલ બને તે તારીખથી તેને સહાય મળવાપાત્ર થશે. ડોમીસાઈલ મળતા અરજદાર પાશ્ચાત અસરથી સહાય કે લાભ મેળવવા પાત્ર થતો નથી.)

4.      અરજદાર ઉપરોકત બીમારીથી ગ્રસ્ત હોવાનુ મીલીટરી અથવા સિવિલ  હોસ્પીટલના સક્ષમ મેડીકલ અધિકારીનુ મેડીકલ પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઇએ.

5.      આવી સહાય સમાજ કલ્યાણ વૃધ્ધાવસ્થા યોજના હેઠળ પણ મળી શકતી હોય તો, અરજદારને આવી સહાય ન મળતી હોવાની ખાત્રી કરવાની રહેશે. અગર અરજદારને વૃધ્ધાવસ્થા યોજના હેઠળ સહાય મળતી હોય તો રાજ્ય સૈનિક બોર્ડના નિયમપ્રમાણે મળવા પાત્ર રકમમાંથી આવી સહાયની રકમ બાદ કરી બાકીની રકમની સહાય ચુકવવા ભલામણને પાત્ર થશે.

6.      અરજદારનેમુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહતભંડોળ માંથી આવી સહાય ન મળતી હોવાની ખાત્રી કરીને,અરજદારને મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળમાંથી સહાય મળતી હોય તો રાજ્ય સૈનિક બોર્ડના નિયમ પ્રમાણે મળવા પાત્ર રકમમાંથી આવી સહાયની રકમ બાદ કરી બાકીની રકમની સહાય ભલામણ કરવાની રહેશે.

7.    આવા કેસો પાંચ વર્ષ માટે ભલામણ કરવાના રહેશે

8.    દર વર્ષની સમાપ્તિ પછી પરિવારની હાલની સ્થિતિ દર્શાવતુ પત્રક–નમુના મુજબ મેળવી બીજા – પછીના વર્ષની સહાય ચુકવવાની રહેશે.

9.    પાંચ વર્ષ પુર્ણ થતા સહાય વધુ ચાલુ રાખવા રીવ્યુ અરજી બે મહિના પહેલાં ભલામણ કરી મંજુરી માટે મોકલી આપવાની રહેશે.

10.   નિવૃતિ પછી પૂર્વ સૈનિકો ૮૦% થી વધારે લકવા ગ્રસ્ત થયેલ હોય તેઓને આ સહાય મળવા પાત્ર થશે તેઓની કોઇ આવક ધ્યાને લેવાની થતી નથી.

11.    પૂર્વ સૈનિકને આવી સહાયતા મળતી હોય અને તેમના અવસાન પછી તેમની પત્નિઓને આ સહાય મળવા પાત્ર થતી નથી.  પરંતુ સ્વ. પૂર્વ સૈનિકની ધર્મપત્નિ અંધ /અસ્થિર મગજના /માનસિક રીતે વિકલાંગ કે ૮૦% થીવધારે લકવા ગ્રસ્ત હોય તેવા કેસમાં સ્વ.ના ધર્મપત્નિઓને આ સહાય મળવા પાત્ર થશે.

અંધ/અસ્થિર મગજના/માનસિક રીતે વિકલાંગ નિવ્રુતી પછી ૮૦% લકવા ગ્રસ્તો ને સહાયતાનો કેસ મંજુરી માટે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

1.         અરજદારનીઅરજી ;પત્રકનમુનામુજબ.

2.         પરિવારની હાલની સ્થિતિ દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ

3.      વિકલાંગ બાબતનુ સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ પ્રમાણપત્ર

4.      અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

5.      પંચક્યાસ

6.      કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા તપાસ માટે નિયુક્ત કરાયેલા કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

7.      ડી.ડી. ૪૦ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અને પ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

8.      બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ)

 

 

 

 

અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગ પૂર્વ સૈનિકોના કેસો માટે અરજીનો નમુનો

                                                                          પ્રેષક

                                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                                     શ્રીમતી .................................................                                                                                 સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ સૈનિક નં ..............................

                                                                          રેંક............નામ .....................................................                                                                    સરનામુ :- .....................................................                                                                                     ...................................................................                                                                                        ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                                  મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                                        ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                                       તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

વિષય : અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગ પૂર્વ સૈનિકોને સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       સવિનય જણાવવાનુ કે મારા પતિશ્રી નં ......................... રેંક ..............નામ ......................... નુ તારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે હાલ મારા બાળકો સાથે રહી જીવન ગુજારી રહી છુ.  મારા પતિના અવસાન પછી પુન: લગ્ન કરેલ નથી, રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ ગુજરાત રાજય ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગોને આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે.:-

 

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગતા બાબતના આધાર પુરાવાઓ

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

 

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

 

 

 

 

નિવૃત્તી પછી ૮૦% થી વધારે લકવા ગ્રસ્ત વિકલાંગપૂર્વસૈનિકો કેસો માટે અરજીનો નમુનો

 

                                                          પ્રેષક

                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                                     નંબર  .................................................                                                                                  રેંક..............નામ .....................................................                                                                   સરનામુ :- .....................................................                                                                                       ...................................................................                                                                                           ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                                       મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                                        ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                                       તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

વિષય : અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગ પૂર્વ સૈનિકો સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       સવિનય જણાવવાનુ કે આર્મી નં ......................... રેંક ..............નામ .........................  તારીખ ................ના રોજ નોકરી માંથી નિવ્રુત થયેલ છુ નિવ્રુતી પછી લકવા ગ્રસ્ત થયેલ છુ.  હાલ મારા બાળકો સાથે રહી જીવન ગુજારી રહયો છુ. મને મળતા પેંશન માંથી પરિવાર નુ ભરણ પોષણ કરવુ મુશકેલ છે. રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ ગુજરાત રાજય ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર અંધ અથવા અસ્થિર મગજના અથવા માનસિક રીતે વિકલાંગો/લકવા ગ્રસ્ત ને આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે.:-

 

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      નિવ્રુતી પછી ૮૦% થી વધારે લકવા ગ્રસ્ત વિકલાંગતા બાબતના આધાર પુરાવાઓ

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

 

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017