હું શોધું છું

હોમ  |

૪ (બ) મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

(૬).    મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકોને માસિક  નિભાવ સહાય. જેમની શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્તાનુકારણ મીલીટરીની નોકરીને આધારીત ગણવામાં આવતુ હોય તેવી કક્ષાના લકવાગ્રસ્ત અથવાશારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકોને માસિક  નિભાવ સહાય (સહાયના દર પ્રતી ક્ષતીગ્રસ્તતાની ટકાવારીના રુ ૪૦/- લેખે લધુતમ રુ ૨૦૦૦/- અને મહત્તમ રુ. ૪૦૦૦/- માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.      એવા પૂર્વ  સૈનિકો જેમની શારીરિક  ક્ષતીગ્રસ્તાનુ કારણ મીલીટરીની નોકરીને આધારીત ગણવામાં આવતુ હોય તેવા પૂર્વ  સૈનિકોને કે જેમની શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્તતાની ટકાવારી ૫૦% કે તેથી વધુ હોય તેઓને ક્ષતિગ્રસ્તતાની ટકાવારી ના રૂ ૪૦/- લેખે લધુત્તમ ડિસેબીલીટી ૫૦% થી ઓછી ન હોવી જોઇએ તે માટે રૂ.૨૦૦૦/- તથા ૧૦૦% ડીસેબીલીટી માટે મહત્તમ રૂ ૪૦૦૦/- માસિક  નિભાવ સહાય મળી શકશે.

2.      એવા પૂર્વ  સૈનિકો કે જેમને મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ સરકારી /જાહેર સાહસ/ પંચાયત કે નગરપાલીકા જેવા સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ તરફથી કોઇ પણ પ્રકારનો પગાર કે મીલીટરી પેન્શન ઉપરાંત અન્ય કોઇ પણ પ્રકારનુ પેંન્શન મળતુ ન હોવુ જોઈએ

3.      મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ તેમને પુનર્વસવાટ માટે સરકાર તરફથીખેતી માટે જમીન કે પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી થઇ ન હોવી જોઇએ.

4.      આ કક્ષામાં આવતા ૫૦% થી વધારે શારીરિક  ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ  સૈનિક ને ઉપર નિયમ (૨) અથવા (૩) મુજબ સરકારી લાભ મેળવેલ હોયતો તેઓને માસિક  નિભાવ સહાય મળવા પાત્ર થશે નહી.

5.      ઉપરની શરતોની પુર્તતા થતી હોય તો આવા શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકની અન્ય આવક ધ્યાનમાં લેવાની નથી

6.      આવી સહાયને પાત્ર શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત પૂર્વ  સૈનિકને ૬૦ વર્ષથી વધુ ઉમર જરુરી હોવાનો નિયમ લાગુ પડશે નહી.

7.      તેઓને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉમરના પુત્રો હોય તો પણ ધ્યાને લેવાના નથી.

8.      આવી સહાય મળવાપાત્ર પૂર્વ  સૈનિકના અવસાન બાદ તેઓના પત્નિને આ સહાય ચાલુ રહેશે.

9.      મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાન્તમાંથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ બનેલા અરજદારે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ ડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર. (અરજદારના ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્ર થી વિધીવત ડોમીસાઈલ બને તે તારીખથી તેને સહાય મળવાપાત્ર થશે. ડોમીસાઈલ મળતા અરજદાર પાશ્ચાત અસરથી સહાય કે લાભ મેળવવા પાત્ર થતોનથી.)

10.     અરજદારની શારીરિક  ક્ષતિ મીલીટરી સેવાને આધારીત હોવાની પુષ્ટી કરતા મીલીટરી સત્તાવાળાના દસ્તાવેજ / પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

11.     મીલીટરી મેડીકલ બોર્ડ ધ્વારા અરજદારની શારીરિક  ક્ષતીને અપાયેલ ટકાવારી નુ પ્રમાણ પત્ર ધરાવતા હોવા જોઇએ અથવા કોઇ પણ આધાર પુરાવા હોવા જોઇએ.

12.     અરજદારને મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળ માંથી આવી સહાય ન મળતી હોવી જોઇએ .અગર અરજદારને મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળ માંથી સહાય મળતી હોય તો રાજ્ય સૈનિક બોર્ડના નિયમ પ્રમાણે મળવાપાત્ર રકમમાંથી આવી સહાયની રકમ બાદ કરી બાકીની રકમની સહાય ચુકવવાની થશે.

13.     આવા કેસ પાંચ વર્ષ માટે ભલામણ કરવાના રહેશે.

14.     દર વર્ષની સમાપ્તી પછી પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ  મેળવી બીજા /પછીના વર્ષની સહાય ચુકવવા ની રહેશે.

15.     પાંચ વર્ષ પુર્ણ થતાં સહાય વધુ ચાલુ રાખવા રીવ્યુ અરજી બે મહિના પહેલાં ભલામણ કરી મંજુરી માટે મોકલી આપવાની રહેશે.

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત સહાયતાનો કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

1.         અરજદારનીઅરજી,પત્રક

2.         પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

 3.     અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

 4.     પંચક્યાસ

 5.     કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા તપાસ માટે નિયુક્તકરાયેલાકર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

 6.     ડી.ડી. ૪૦ફોર્મજેમાંકલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અને પ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

 7.     બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ).

 

 

 

 

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ સૈનિકો માટે અરજીનો નમુનો

                                                          પ્રેષક

                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                         નં ..............................

                                                          રેંક............નામ .....................................................                                                                    સરનામુ :- .....................................................                                                                         ...................................................................                                                                           ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                     મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                           ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                          તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

વિષય : મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ સૈનિકો ની સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       સવિનય જણાવવાનુ કે નં ......................... રેંક ..............નામ .........................  તારીખ ................ના રોજ ભારતીય સેનામાંથી નિવ્રુત થયેલ છુ.  નિવૃત્તી સમયે મને મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ છુ.  નિયામક સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજયના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ક્ષતીગ્રસ્ત સૈનિકો ને મળવા પાત્ર સહાય આપવા વિનંતી  છે.

 

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા કારણોસર શારીરીકક્ષતિગ્રસ્ત બાબતના પુરાવાઓ

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

 

 

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન ) 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017