હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  વહીવટી માળખું
  નિયામક (ઇન્ચાર્જ)
  ઇ.નાયબ નિયામક
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ, અમદાવાદ
  મદદનીશ જિ.સૈ.ક.અને પુ.અધિકારી,અમદાવાદ (વ. હવાલો)
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ, વડોદરા
  જીલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુર્નવસવાટ અધિકારી, વડોદરા
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ, સુરત
  મદદનીશ જી.સૈનિક કલ્યાણ અને પુર્નવસવાટ અધિકારી
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ જામનગર
  જિ.સૈ.ક.અને પુ. અધિકારીશ્રી
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ રાજકોટ
  જી.સૈનિક કલ્યાણ અને પુર્નવસવાટ અધિકારી
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ સાબરકાંઠા
  જિ.સૈ.ક.અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી, સાબરકાંઠા
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ કચ્છ (ભુજ)
  મદદનીશ જિ.સૈ.ક.અને પુ. અધિકારીશ્રી
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ, મહેસાણા
  મદદનીશ જિ.સૈ.ક અને પુનર્વસવાટ અધિકારી
  કલેક્ટર અને પ્રમુખ જીલ્લા સૈનિક બોર્ડ, પંચમહાલ
  મદદનીશ જિ.સૈ.ક.અને પુ. અધિકારીશ્રી પંચમહાલ

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 17-03-2020