હું શોધું છું

હોમ  |

બીજા વિશ્વ યુધ્ધના માજીસૈનિકો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

(૪).    બીજા  વિશ્વ યુધ્ધના પૂર્વ સૈનિકો , સ્વ. પૂર્વ સૈનિક ના ધર્મપત્નિ નિવ્રુત અધિકારીઓ અને સ્વ.અધિકારીઓના ધર્મ પત્નિઓને માસિક  નિભાવ સહાય. (સહાયના દર રૂ. ૯૦૦૦/- માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.      બીજા  વિશ્વ યુધ્ધ દરમ્યાન સેવારત પૂર્વ  સૈનિકો કે જેમને મીલીટરી પેન્સન મળતુ ન હોય તેમજ તેઓએ મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ સરકારી / જાહેર સાહસ/ પંચાયત કે નગરપાલીકા જેવા સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ તરફથી પણ કોઇ પણ પ્રકારનુ પેન્શન મળતુ નહોય

2.      મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ તેમને પુનર્વસવાટ માટે સરકાર તરફથી ખેતી માટે જમીન કે પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી થઇ ન હોય.

3.      કોઇ આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લેવાની નથી

4.      તેઓને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉંમર ના પુત્રો હોય તો પણ ધ્યાને લીધા સિવાય માસિક નિભાવ સહાય મળી શકશે.

5.      મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાન્તમાંથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ બનેલા અરજદારે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ ડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર. (અરજદારના ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્રથી વિધીવત ડોમીસાઈલ બને તે તારીખ થી તેને સહાય મળવા પાત્ર થશે. ડોમીસાઈલ મળતા અરજદાર પ્રાશ્ચાત અસરથી સહાય કે લાભ મેળવવા પાત્ર થતો નથી.)

6.      અરજદાર પૂર્વ સૈનિકને સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ ધ્વારા કોઇ પણ પ્રકારનુ પેન્સન મળતુ ન હોવાની તથા અરજદારને પુનર્વસવાટ માટે મીલીટરી નોકરીમાંથી છુટા થયા બાદ ખેતી માટેની જમીન , પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી થયેલ ન હોવી જોઇએ. જરુર જણાય તો અરજ દાર પાસેથી સોગંદનામુ/સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો દાખલો મેળવી લેવાનો રહેશે.  

7.      આ સહાયની મંજુરી પાંચ વર્ષની મુદત માટે આપવામાં આવશે.

8.      દર વર્ષની સમાપ્તી પછી પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ  મેળવી બીજા/પછીના વર્ષની સહાય ચુકવવાની રહેશે.

9.      પાંચ વર્ષ પુર્ણ થતા સહાય વધુ ચાલુ રાખવા રીવ્યુ અરજી બે મહિના પહેલાં ભલામણ કરી મંજુરી માટે મોકલી આપવાની રહેશે.

 

 

 

 

 

 

 

બીજા  વિશ્વ યુધ્ધના  ની  સહાયતાનો કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા

નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

 

 1.     અરજદારની અરજી ;પત્રક નમુના મુજબ.

 2.     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ.

 3.     અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

 4.     પંચક્યાસ

 5.     કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કરાયેલા કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

 6.     ડી.ડી. ૪૦ ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અને પ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

 7.     બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ)

 

 

 

બીજા વિશ્વ યુધ્ધના લાભાર્થીઓને આપવામાં આવતી સહાય નો નમુનો

 

                                                પ્રેષક

                                      ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                              શ્રીમતી .................................................                                                                          સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ સૈનિક નં ..............................

                                                રેંક............નામ .....................................................                                                                સરનામુ :- .....................................................                                                                   ...................................................................                                                                    ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                   મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                           ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                       તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

વિષય : બીજા વિશ્વ યુધ્ધના લાભાર્થીઓને આપવામાં આવતી સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       સવિનય જણાવવાનુ કે મારા પતિશ્રી નં ......................... રેંક ..............નામ ......................... નુ તારીખ ................ના રોજ અવસાન થયેલ છે હાલ હું મારા બાળકો ઉપર સંપુર્ણ પણે આધારીત છુ.  મારા સ્વ.પતિએ ભારતીય સેનામાં બીજા વિશ્વયુધ્ધ સમયે ફરજ બજાવેલ છે.  તેમની નિવ્રુતી પછી સરકારશ્રી તરફથી ખેતીની જમીન, ગેસ એજંસી, પેટ્રોલ પંપ ફાળવણી કરવામાં આવેલ નથી, મારા પતિની નોકરીનુ અથવા સરકારી કોઇ પણ ખાતાનુ મને પેંશન મળતુ નથી. મને રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ દ્વારા રૂપિયા ૩૫૦૦/- તા. _____________ સુધી મંજુર થયેલ છે જે જિ.સૈ.ક.કચેરી __________ દ્વારા મારા ખાતામાં નિયમિત જમા કરવામાં આવે છે. મંજુરીનો સમય પુરો થતા બિજા વિશ્વયુધ્ધના લાભાર્થીઓને  આપવામાં આવતી માસિક આર્થીક સહાય મંજુર કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. જે બાબતે નીચે મુજબના આધાર પુરાવાઓ આ સાથે બે નકલમાં સામેલ છે : -

 

          (ક)      પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (ખ)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017