હું શોધું છું

હોમ  |

ચાલુ સેવામાં મૃત્યુ પામેલ/સ્વ સૈનિકના પત્નીને મકાન
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

(૧૧)   સશસ્ત્ર સેનાના સેવાકાળ દરમ્યાન અવસાન પામતા સ્વ.સૈનિકો અને અધિકારીઓના ધર્મપત્નિઓને તેઓના નામનુ મકાન ખરીદવા કે મકાન માટે પ્લોટખરીદવા અથવા તેઓના નામના જુના મકાનમાં ફેરફાર કે મરામત કરાવવાના હેતુથી ઉચ્ચકસહાય (સહાયના દર ઉચ્ચક).

મકાનની ખરીદી કેબાંધકામના ખર્ચની કૂલ રકમ માંથી અન્ય જગ્યાએથી મળેલ સહાયની રકમ બાદ કરતા બાકી રહેતીખર્ચની રકમ અથવા રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછી રકમ થતી હશે તેટલી રકમની સહાય મંજુર થવાને પાત્ર થશે.

પાત્રતાના નિયમો

1.      આવા કેસોમાં કોઇ આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લેવાની નથી.

2.      મકાન કે મકાન માટે ખરીદવામાં આવતો પ્લોટ કે જુનુ મકાન સ્વ.સૈનિકો / સ્વ. અધિકારીઓના ધર્મપત્નિના પોતાના નામે હોવા જોઇએ.

3.       સશસ્ત્ર સેનાની ચાલુ નોકરીમાં અવસાન પામતા સૈનિકોનાધર્મપત્નિઓ આવી સહાય માટે પાત્ર ઠરશે, સેવા નિવ્રતી પછી અવસાન પામતા સ્વ. પૂર્વસૈનિકોના ધર્મપત્નિઓને આવી સહાય મળવા પાત્ર ઠરતી નથી.

4.      આ સહાય ૨૭ ઓકટોબર ૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે. તા. ૨૬/૧૦/૨૦૦૫ કે તે પહેલા ચાલુ સેવામાં અવસાન પામેલા સૈનિકોના ધર્મપત્નિઓ આ સહાય મેળવવાને પાત્ર ઠરતાનથી.

5.      અરજદારે પોતાના પતિના અવસાન થયાના પાંચ વર્ષના સમય ગાળામાં જઅરજી કરવાની રહેશે. આ સમય મર્યાદા બાદ કરેલ અરજી ના મંજુર ઠરશે.

6.      અરજદાર ગુજરાતના મૂળ વતની હોવા જોઇએ અથવા તેઓના પતિના અવસાન થયાની તારીખ પહેલાથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ હોવાનુ પ્રમાણ પત્ર ધરાવતા હોવાજોઇએ.

 

અરજી સાથે જોડવાના કાગળોની વિગતો

1.      અરજદારની અસલમાં કચેરીમાં નોંધાયેલ અરજી.

2.      મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાંતના અરજદાર પોતાના પતિના અવસાન થયાની તારીખ પહેલાથી  ગુજરાતના ડોમિસાઇલ હોવાનું પ્રમાણ પત્ર રજુકરવાનું રહેશે.

3.      સ્વર્ગસ્થ સૈનિક ના રેકોર્ડ ઓફ સર્વીસની પ્રમાણિત  નકલ.

4.      સ્વર્ગસ્થ સૈનિકનું અવસાન ચાલુ સેવા દરિમ્યાન થયા હોવાનુ પ્રસ્થાપીત કરતો મીલીટરી રેકોર્ડનો કોઇ પણ આધાર/પુરાવો .અને  સ્વર્ગસ્થ સૈનિક ના ધર્મપત્નિના ઓળખપત્રની પ્રમાણિત નકલ.

5.      મકાન બાંધકામ, મરામત, ખરીદી કે જમીનની ખરીદીને લગતા નીચે સ્પષ્ટ કરેલા દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

6.      અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ.

7.      પંચકયાસ.

8.      કલ્યાણ વ્યવસ્થાપકે સ્થળ પર જઇ કરેલ તપાસ અહેવાલ.

9.      ડી.ડી.-૪૦ ફોર્મજેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ. સૈ. ક.અને પુ. અધિકારીની ભલામણ અને કલેકટર અને પ્રમુખ  જિલ્લા સૈનિક બોર્ડની ભલામણ બાબતનીસહી.

નવા બાંધકામ સાથે મકાન ખરીદવા કે સ્વયંમ નવું મકાનનાબાંધવાના કિસ્સામાં

1.      નવુ મકાન ખરીદેલ હોય કે નવા મકાનનું બાંધકામ સ્વયંમ કરાવેલ હોય તો આવુ મકાન સ્વર્ગસ્થ સૈનિક ના ધર્મપત્નિના નામનુ સક્ષમ કચેરીમાં નોંધાયુ હોવાનો દાખલો અથવા આવી સક્ષમ કચેરીમાં નોંધાયેલ મકાનનું વેચાણ ખતનામુ.

2.        નગરપાલિકા/નગર પંચાયત દ્વારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો.

3      મકાનની ખરીદી કે બાંધકામ પેટે કોન્ટ્રાક્ટર/બીલ્ડરને ચુકવવામાં આવેલ રકમની તમામ અસલ પહોંચ.

4      મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારના સર્વગ્રાહી પેકેજઅંતર્ગત મળવા પાત્ર અને મળેલ કૂલ સહાય રકમની વિગત અગર લાગુ પડતી હોય તો.

જુના મકાન ખરીદવાના કિસ્સામાં

1.      સક્ષમ કચેરીમાં સ્વ. સૈનિકના ધર્મપત્નિના નામનુ મકાન નોંધાયુ હોવાનો દાખલો.

2.     નગરપાલિકા/નગર પંચાયત દ્વારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો.

3.     જુના મકાનની કિંમત દર્શાવતો માન્ય વેલ્યુઅર નો અહેવાલ.

4.     જેમની પાસેથી મકાન ખરીદવામાં આવેલ છે તેઓને ચુકવવામાં આવેલ રકમની તમામ અસલ  પહોંચ.

5.     મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારના સર્વગ્રાહી પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને મળેલ કૂલ સહાય રકમની વિગત અગર લાગુ પડતી હોય તો.

જુના મકાનમાં ફેરફાર કે મરામત કરવાના કિસ્સામાં

1.      સક્ષમ કચેરીમાં સ્વ. સૈનિકના ધર્મપત્નિના નામનુ મકાન નોંધાયુ હોવાનો દાખલો.

2.      નગરપાલિકા/નગર પંચાયત દ્વારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો

3.      મકાનમાં ફેરફાર કે મરામતની કામગીરીની વિગતો અને ખર્ચ દર્શાવતો કોન્ટ્રાકાટરનો કરેલ કામનો ખર્ચ અહેવાલ.

4.      મકાનમાં ફેરફાર કે મરામતની કામગીરી કરવાના કિસ્સામાં.

5.      કોન્ટ્રાકાટરને ચુકવવામાં આવેલ રકમની તમામ અસલ પહોંચ.

6.      મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારના સર્વગ્રાહી પેકેજ અંતર્ગત મળવાપાત્ર અને મળેલ કૂલ સહાય રકમની વિગત અગર લાગુ પડતી હોય તો.

મકાન માટે જમીનનો પ્લોટ ખરીદવાના કિસ્સામાં

1.       સક્ષમ કચેરીમાં સ્વ. સૈનિકના ધર્મપત્નિના નામનો મકાનનો પ્લોટનોંધાયો હોવાનો દાખલો.

2.      જમીનના પ્લોટનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો.

3.      જેમની પાસેથી જમીન ખરીદવામાં આવેલ છે તેઓને ચુકવવામાં આવેલ રકમની તમામ અસલ પહોંચ.

4.      મકાન/જમીન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારના સર્વગ્રાહી પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને મળેલ કૂલ સહાય રકમની વિગત અગર લાગુ પડતી હોય તો.

સશત્ર સેનાના સેવાકાળ દરમ્યાન અવસાન પામતા સ્વ. સૈનીકો અનેસ્વ. અધિકારીઓના ધર્મપત્નિને તેઓ નામનુ મકાન ખરીદવા કે મકાન માટે પ્લોટ ખરીદવા અથવા તેઓના નામના જૂના મકાનમાં ફેર-ફાર કે મરામત કરાવવાના હેતુથી ઉચ્ચક સહાય મેળવવા માટેની અરજી સાથે જોડવાનાં અધાર-પુરાવાઓનુ ચેક લિસ્ટ

(મકાનની ખરીદી કે બાંધકામ ના ખર્ચની કૂલ રકમમાંથી અન્ય જગ્યાએથી મળેલ સહાયની રકમ બાદ કરતા બાકી રહેતીખર્ચની રકમ અને  રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-બે માંથી જે ઓછી રકમ થતી હશે તેટલી રકમની સહાય મંજૂર થવાને પાત્ર થશે)

અરજદાર સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિ શ્રીમતી ______________________________________. ગામ __________________ તાલુકો __________________ જિલ્લો __________________. ટેલિફોન નંબર(એસટીડી કોડ સાથે) __________________

1.    સ્વ.પૂર્વ  સૈનિકનો સર્વિસ નબર __________________ સ્વ. સૈનીકનાધર્મપત્નિના ઓળખપત્ર નંબર __________________  GUJ/0/ __________________.

2     અરજદારની અસલ અરજી

3     ગુજરાતના મૂળ વતની ન હોય તો પતિના અવસાન થયા ની તારીખ પહેલાથી ધરાવેલ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું.

4     સ્વ. સૈનીકના રીકોર્ડ ઓફ સર્વીસની પ્રમાણિત નકલ જોડવી.

5     સ્વ.સૈનિક્નુ અવસાન ચાલુ સેવા દરમ્યાન થયા હોવાનુ પ્રસ્થાપીત કરતો મીલીટરી રેકોર્ડનો કોઇ પણ આધાર (દા.ત. રેકોર્ડ ઓફ સર્વિસ, યુનિટ/ રેકોર્ડનો પર્ત્રકે અન્ય સ્વ. સૈનિક્નુ સેવાકાળમાં અવસાન થયાની વિગત દર્શાવતો કોઇ પણ આધાર.

6      અરજદારે પોતાના પતિના અવસાન થયાના પાંચ વર્સના સમયગાળામાં જ અરજી કરવી. સમય મર્યાદા પછી મળેલ અરજી ના મંજુર થશે.

7      સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિની ઓળખની સ્વપ્રમાણિત નકલ જોડવી.

8     મકાન બાંધકામ, મરામત, ખરીદી કે જમીનની ખરીદીને લગતા નીચે સ્પ્સ્ટકરેલા દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે:

 

નવા બાંધકામ સાથે મકાન ખરીદવા કે સ્વયં નવુ મકાનનાબાંધવાના કિસ્સામાં નીચેના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

1.     નવુ મકાન ખરીદેલ હોય કે નવા મકાનનુ બાંધકામ સ્વયં કરાવેલ હોય તોઆવુ મકાન સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિના નામનુ સક્ષમ કચેરીમાં નોંધાયુ હોવાનો દાખલો અથવા આવી સક્ષમ કચેરીમાં નોધાયેલ મકાનનુ વેચાણ ખતનામુ.

2.        નગરપાલીકા / નગર પંચાયત દવારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો.

3.        મકાની ખરીદી કે બાંધકામ પેટે કોંન્ટ્રાક્ટર /બિલ્ડર ને ચુકવવામાં આવેલ રકમની તમામ અસલ પહોંચ.

4.        મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સર્વગ્રાહિ પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને કુલ સહાયની વિગત અગર લાગુ પડતી હોયતો.

જુના મકાન ખરીદવાના કિસ્સામાં નીચેના દસ્તાવેજો રજુકરવાના રહેશે.

1.        સક્ષમ ક્ચેરીમાં સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિ ના નામનુ મકાન નોંધાયુહોવાનો દાખલો.

2.        નગરપાલીકા / નગર પંચાયત દ્વવારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો..

3.       જુના મકાનની કિંમત દર્શાવતો માન્ય વેલ્યુઅર નો અહેવાલ.

4.       જેમની પાસેથી મકાન ખરીદવામાં આવેલ છે તેઓને ચુકવવામાં અવેલ રકમની તમામ અસલ પહોચ.

5.       મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનાસર્વગ્રાહિ પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને કુલ સહાયની વિગત અગર લાગુ પડતી હોય તો.

જુના મકાનમાં ફેરફાર કે મરામત કરવાના કિસ્સામાં નીચેનાદસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

1.       સક્ષમ ક્ચેરીમાં સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિ ના નામનુ મકાન નોંધાયુ હોવાનો દાખલો.

2.       નગરપાલીકા / નગર પંચાયત દ્વવારા મકાનનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો..

3.       મકાનમાં ફેરફાર કે મરામતની કામગીરીની વિગત અને ખર્ચ દર્શાવતો કોંન્ટ્રાક્ટરનો કરેલ કામનો ખર્ચ અહેવાલ.

4.       મકાનમાં ફેરફાર કે મરામતની કામગીરીની કરનાર કોંન્ટ્રાક્ટરને ચુકવવામાં અવેલ રકમની તમામ અસલ પહોચ

5.       મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સર્વગ્રાહિ પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને કુલ સહાયની વિગત અગર લાગુ પડતી હોયતો.

મકાન માટે જમીનનો પ્લોટ ખરીદવાના કિસ્સામાં નીચેના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે

1.       સક્ષમ ક્ચેરીમાં સ્વ.સૈનિકનાં ધર્મપત્નિ ના નામનો પ્લોટ નોંધાયો  હોવાનો દાખલો..

2.      જમીનના પ્લોટનો મંજુર કરવામાં આવેલ નકશો..

3.      જેમની પાસેથી જમીન ખરીદવામાં આવેલછે તેઓને ચુકવવામાં અવેલ રકમની તમામ અસલ પહોચ.

4.       જમીન ખરીદવા કે બાંધકામ માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સર્વગ્રાહિ પેકેજ અંતર્ગત મળવા પાત્ર અને કુલ સહાયની વિગત અગર લાગુ પડતી હોયતો.

જિ.સૈ. ક.અને પુ. કચેરી દ્વારા કાર્યવાહી અને જોડવાના થતાબાકીના દસ્તાવેજો

1.       અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

2.       પંચક્યાસ

3.       કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા તપાસ માટે નિયુક્ત કરાયેલ કર્મચારીનો તપાસઅહેવાલ

s

4.       ડી.ડી. ૪૦ ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ.અધિકારીશ્રીનીડી.ડી. ૪૦ ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ.અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અને પ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017