હું શોધું છું

હોમ  |

૪ (ક) મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 
 

(૭)       મીલીટરી નોકરીને આધારીત ગણાતા ન હોય તેવા કારણોસર ૮૦% શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્તતા ધરાવનાર લકવા ગ્રસ્ત અથવા શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ સૈનિકોને માસિક નિભાવ સહાય.

(આ સહાય ૮૦% ક્ષતીગ્રસ્તતા ધરાવનાર લકવાગ્રસ્ત અથવા શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત થયેલ સ્વ. પૂર્વ  સૈનિકોના ધર્મપત્નિઓને પણ લાગુપડેછે.)

(જેમની શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્તાનુ કારણ મીલીટરીની નોકરીને આધારીત ગણવામાં આવતુ ન હોય તેવા ૮૦% ક્ષતિગ્રસ્તતા ધરાવનાર લકવાગ્રસ્ત અથવા શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકો તથા ૮૦% ક્ષતિગ્રસ્તતા ધરાવનાર લકવાગ્રસ્ત અથવાશારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ સ્વ. પૂર્વ  સૈનિકોના ધર્મ પત્નિઓઓમાટે)

(સહાયના દર ૮૦% ક્ષતિગ્રસ્તતા ધરાવનારને રૂ. ૩૦૦૦/-માસિક )

પાત્રતાના સામાન્ય નિયમો

1.      આવા પૂર્વ  સૈનિકો જેમની શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્તાનુ કારણ મીલીટરીની નોકરીને આધારીત ગણવામાં આવતુ ન હોય અને જેમની શારીરિક  ક્ષતિગ્રસ્તતાની ટકાવારી ૮૦%થી ઓછી ન હોય તેવા ક્ષતીગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ  સૈનિકોને અગર તેમની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ ૧,૫૦,૦૦૦/-થી વધુ થતી ન હોય (જેમાં અરજદારને રાજ્ય સૈનિક બોર્ડથી સહાય મળતી હોય તો કુલ વાર્ષિક  આવકમાં તેને ગણવાની થતી નથી ) તો તેઓને રુ ૩૦૦૦/- માસિક  નિભાવ સહાય મળીશકશે. આ સહાય ૮૦% ક્ષતિગ્રસ્ત સ્વ. પૂર્વ  સેનિકોના ધર્મ પત્નિઓને પણ મળવાપાત્ર છે.

2.      એવા પૂર્વ  સૈનિકો કે જેમને મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ સરકારી /જાહેર સાહસ/ પંચાયત કે નગરપાલીકા જેવા સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ તરફથી કોઇ પણ પ્રકારનો પગાર કે મીલીટરી અથવા અન્ય કોઇ પણ પ્રકારનુ પેન્શન મળતુ ન હોવુ જોઇએ.

3.      મીલીટરીમાંથી છુટા થયા બાદ તેમને પુનર્વસવાટ માટે સરકાર તરફથી ખેતી માટે જમીન કે પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી થઇ ન હોય.

4.      આવી સહાયને પ્રાપ્ત શારિરીક ક્ષતીગ્રસ્ત પૂર્વ  સૈનિકને ૬૦ વર્ષથી વધુઉમર જરુરી હોવાનો નિયમ લાગુ પડશે નહી.

5.      તેઓને ૨૫ વર્ષથી વધુ ઉંમર ના પુત્રો હોય તો પણ ધ્યાને લેવાના નથી.

6.      આવા પૂર્વ  સૈનિકોની તમામ સ્ત્રોતની વાર્ષિક  આવક રૂ ૧,૫૦,૦૦૦/-થી ઓછી થતી હોય તો પણ અગર તેઓને ઉપરના નિયમ (૨) અને (૩) મુજબ સરકારી લાભ મેળવેલ હોય કે પછી મીલીટરી અથવા સરકારી /અર્ધ સરકારી ખાતામાંથી અન્ય કોઇ પણ પ્રકારનો પગાર કે પેન્શન મળતુ હોય તેઓને માસિક  નિભાવ સહાય મળવા પાત્ર થશે નહી.

7.      મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તેવા પર પ્રાન્તમાંથી ગુજરાતના ડોમીસાઇલ બનેલા અરજદારે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ ડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર. (અરજદારના ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્ર થી વિધીવત્ત ડોમીસાઈલ બને તે તારીખ થી તેને સહાય મળવાપાત્ર થશે. ડોમીસાઈલ મળતા અરજદાર પાશ્ચાત  અસરથી સહાય કે લાભ મેળવવા પાત્ર થતો નથી.)

8.      સક્ષમ મીલીટરી મેડીકલ અધિકારી અથવા જિલ્લા સ્તરે આવેલ સિવિલ હોસ્પીટલના સક્ષમ મેડીકલ અધિકારી ધ્વારા અરજદારની શારીરિક  ક્ષતિની અપાયેલ ટકાવારી પ્રમાણ પત્ર/આધાર પુરાવાઓ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

 9.     અરજદાર પૂર્વ  સૈનિકને સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ ધ્વારા કોઇ પણ પ્રકારનો પગાર કે પેન્સન મળતા ન હોવાની તથા અરજદારને પુનર્વસવાટ માટે મીલીટરી નોકરીમાંથી છુટા થયા બાદ ખેતી માટેની જમીન , પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી ન થયાની એફીડેવીટ.

10.     અરજદારને સરકાર તરફથી ખેતીની જમીન ફાળવવામાં આવી ન હોવાની બાબતનો તલાટી-કમ-મંત્રી તરફથી અપાયેલ દાખલો તદઉપરાંત અરજદાર વારસાઈથી ખેતીની જમીન ધરાવે છેકે નહી અને અગર ધરાવતા હોય તો તેની વિગત સાથે તેમાંથી થતી ઉપજ સબંધીતલાટી-કમ-મંત્રી / સર્કલ ઇન્સ્પેકટર/સક્ષમ મહેસુલી અધિકારી તરફથી અપાયેલ દાખલો.

11.     અરજદારને મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહતભંડોળ માંથી આવી સહાય ન મળતી હોવાની ખાત્રી કરીને તે મુજબનું પ્રમાણપત્ર મેળવી જિ.સૈ.ક. અને પુ. અધિકારીશ્રીની પ્રતી સહી કરીને જોડવાનુ રહેશે. અગર અરજદારને મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના જવાન રાહત ભંડોળ માંથી સહાય મળતી હોય તો રાજ્ય સૈનિક બોર્ડના નિયમ પ્રમાણે મળવા પાત્ર રકમમાંથી આવી સહાયની રકમ બાદ કરી બાકીની રકમની સહાય ચુકવવાની થશે.

12.     પોતાના વિસ્તારના એકઝીકયુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ (મામલતદાર) પાસેથી મેળવેલ ગત નાણાકીય વર્ષની વાર્ષિક આવક દર્શાવતો દાખલો(અગર અરજદારને રાજ્ય સૈનિકબોર્ડથી સહાય મળતી હોય તો કુલ વાર્ષિક  આવકમાં તેને ગણવાની થતી નથી )

13.     આવા કેસો પાંચ વર્ષ માટે ભલામણ કરવાના રહેશે.

14.     આવા નવા કેસોમાં/પ્રથમ વાર અને દર પાંચ  વર્ષે કલ્યાણ વ્યવસ્થાપકે રૂબરૂ જવાબ તથા પંચકયાસ કરવાનો રહેશે અને સ્વ્યમં સ્પસ્ટ તપાસ અહેવાલ મોકલી આપવાનો રહેશે. ( વચ્ચેના સમય ગાળામાં રૂબરૂ સમીક્ષા કરવાની થતી નથી).

15.     આવા નવા કેસોમાં/પ્રથમ વાર ભલામણ કરતા પહેલા જીલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રીએ લાભર્થીની રૂબરૂ તપાસ/સમીક્ષા કર્યા પછીજ ડી.ડી-૪૦ માં ભલામણ કરવાની રહેશે અને ત્યાર પછીના દર પાંચ વર્ષે અધિકારીશ્રી રૂબરૂ તપાસ/સમીક્ષા કરવાની રહેશે.  ( વચ્ચેના સમય ગાળામાં રૂબરૂ સમીક્ષા કરવાની થતી નથી).

16.     પાંચ વર્ષ પુર્ણ થતાં સહાય વધુ ચાલુ રાખવા રીવ્યુ અરજી બે મહિના પહેલા ભલામણ કરી મંજુરી માટે મોકલી આપવાની રહેશે.

પ્રથમ વાર મીલીટરી નોકરીને આધારીત ન ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતીગ્રસ્ત સહાયતાનો કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

1.      અરજદારની અરજી

2.      પરિવારની હાલની સ્થિતિ દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ

3.      તમામ આવક દર્શાવતો મામલતદાર/સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ દાખલો

4.      અરજદારનો સ્થળ પરનો રૂબરૂ જવાબ

5.      પંચક્યાસ

6.      કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક અથવા તપાસ માટે નિયુક્ત કરાયેલા કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

7.      ડી.ડી. ૪૦ ફોર્મ જેમાંકલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અનેપ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

8.      બેંક ખાતાની વિગત (કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ)

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ન ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત સહાયતાનો રીવ્યુ કેસ મંજુરી માટે મોક્લવા નીચે મુજબના દસ્તાવેજો/આધાર પુરાવાઓ ભલામણ સહ મોક્લવાના રહેશે.

 1.     અરજદારની અરજી

2.      પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક – નમુના મુજબ

 3.     તમામ આવક દર્શાવતો મામલતદાર/સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલ દાખલો

 4.     કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કરાયેલા કર્મચારીનો તપાસ અહેવાલ

 5.     ડી.ડી. ૪૦ ફોર્મ જેમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક તથા જિ.સૈ. ક.પુ. અધિકારીશ્રીની ભલામણ અને કલેક્ટર અને પ્રમુખશ્રી જિ.સૈ.ક.પુ.ની સહમતી.

 6.     બેંક ખાતાની વિગત ( કેંન્સલ ચેક/પાસ બુકના પ્રથમ પાનાની નકલ )

 

નોંધ : આવક મર્યાદા પર આધારીત ફ્ક્ત એક વર્ષ માટે મંજુર થયેલ માસિક આર્થિક સહાય ના રીવ્યુ કેસમાં કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક/નિયુક્ત કર્મચારી એ રૂબરૂ તપાસ કરવાની જરુરીયાત રહેતી નથી દર ત્રીજા વર્ષે રૂબરૂ જવાબ તથા પંચ કયાસ ના આધારે અહેવાલ તૈયાર કરવાનો રહેશે.

 

 

 

મીલીટરી નોકરીને આધારીત ન ગણાતા કારણોસર શારીરિક ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ સૈનિકોને માટે અરજીનો નમુનો

                                                          પ્રેષક

                                                          ઓળખ પત્ર ક્રમાંક જીયુજે//..........................                                                                         નં ..............................

                                                          રેંક............નામ .....................................................                                                                    સરનામુ :- .....................................................                                                                         ...................................................................                                                                           ટેલીફોન નંબર ............................................                                                                     મોબાઇલ નંબર .........................................                                                                           ઇ-મેલ એડ્રેસ .............................................                                                                          તારીખ : ..................../................/................

પ્રતિ,

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારીશ્રી

જિલ્લા સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

...................

 

વિષય : મીલીટરી નોકરીને આધારીત ન ગણાતા કારણોસર શારીરીકક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ પૂર્વ સૈનિકો ની સહાય મેળવવા બાબત

 

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

 

૧.       સવિનય જણાવવાનુ કે નં ......................... રેંક ..............નામ .........................  તારીખ ................ના રોજ ભારતીય સેનામાંથી નિવ્રુત થયેલ છુ નિવ્રુતી સમયે મને મીલીટરી નોકરીને આધારીત ન ગણાતા કારણોસર શારીરીક ૮૦% થી વધારે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ છુ. મારી વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/= થી વધારે થતી નથી.  છુટા થયા બાદ સરકારી /જાહેર સાહસ/ પંચાયત કે નગરપાલીકા જેવા સરકારી કે અર્ધ સરકારી વિભાગ તરફથી પણ કોઇ પણપ્રકારનો પગાર કે મીલીટરી અથવા અન્ય કોઇ પણ પ્રકારનુ પેન્શન મળતુ નથી તથા પુનર્વસવાટ માટે સરકાર તરફથીખેતી માટે જમીન કે પેટ્રોલ પંપ કે ગેસ એજન્સીની ફાળવણી થયેલ નથી. નિયામક સૈનિક ક્લ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજયના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ક્ષતીગ્રસ્ત સૈનિકો ને મળવા પાત્ર સહાય આપવા વિનંતી છે.

 

          (અ)     પરિવારની હાલની સ્થિતી દર્શાવતુ પત્રક

          (બ)      મીલીટરી નોકરીને આધારીત નગણાતા કારણોસર શારીરીકક્ષતિગ્રસ્ત બાબતના પુરાવાઓ

          (ક)      બેંક ખાતાના પાસ બુકની પ્રથમ પાનાની સ્વપ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ

          (ગ)      આધાર કાર્ડની નકલ 

 

 આભાર સહ

                                                                             આપનીવિશ્વાસુ

 

                                                                             ( અરજદારની સહી/અંગુઠાનુ નિશાન )

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 06-05-2017