હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

નીતિ નિયમો, સુચનાઓ, મેન્યુઅલ્સ તથા દસ્તાવેજોની વિગત

ક્રમ

દસ્તાવેજનુ નામ

દસ્તાવેજનો પ્રકાર દસ્તાવેજનુ ટૂંકું લખાણ

પ્રાપ્તીની માહિતી

ગુજરાત રાજયના વતની/ ડોમીસાઈલ હોય તેવા પૂર્વ સૈનિકો/ સ્વ. પૂર્વ સૈનિકના ધર્મ પત્નિઓ માટે ગુજરાત રાજય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મળતાં આર્થિક સહાય અને લાભો

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

ગુજરાત રાજય તરફથી પૂર્વ સૈનિકો/ સ્વ. પૂર્વ સૈનિકના ધર્મ પત્નિઓ માટે આર્થિક સહાય અને લાભો

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મળતાં આર્થિક સહાયના લાભો

કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ તરફથી મળતી અર્થીક સહાય અને લાભોની મહિતી

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કાર્ય કરવાના ધોરણ અને સૈનિક અધિકાર પત્ર

કાર્ય કરવાના ધોરણ અને સૈનિક અધિકાર પત્ર મુજબ દરેક વિષયના કામકાજને પૂર્ણ, કરવાની સમય મર્યાદા-નિયમ સંગ્રહ-૪માં આપેલ છે.

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

 

સંબંઘિત લિંકસ
  સહાય માટેના અરજીપત્રો

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 28-12-2006