હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી દિવ્યેશકુમાર ચંદ્રકાન્ત મુરલીવાલા
હોદ્દો મદદનીશ જિ.સૈ.ક.અને પુ. અધિકારીશ્રી પંચમહાલ
સરનામું  જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, રૂમનંબર ૩૨, ત્રીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન – ૨, બહુમાલી ભવન, ગોધરા, પંચમહાલ – ૩૮૯ ૦૦૧,
ફોન ૦૨૬૭૨-૨૪૦૫૮૦
મોબાઇલ ૮૦૫૦૮૧૪૯૬૪
ફેક્સ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૫૮૦
ઇ-મેઇલ zsb_god@rediffmail.com
 

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 17-03-2020