હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી દિપકકુમાર યોગેન્દ્ર તિવારી
હોદ્દો મદદનીશ જી.સૈનિક કલ્યાણ અને પુર્નવસવાટ અધિકારી
સરનામું  જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, “ગૌરવ સેનાની ભવન, અભિનંદન રેસીડેન્સી પાછળ, પો- વરાછા રોડ(વાલક) સુરત- ૩૯૫૦૦૬ ,
ફોન 0૨૬૧-૨૯૧૩૮૨૦
મોબાઇલ ૭૫૮૮૬૬૯૪૨૫
ફેક્સ 0૨૬૧-૨૯૧૩૮૨૦
ઇ-મેઇલ zsb_srt@rediffmail.com
 

 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 17-03-2020