હું શોધું છું

હોમ  |

AIR HEADQUARTERS
Rating :  Star Star Star Star Star   

     
23.  

 TATA Defence Welfare Corpus Scheme (a) TATA Defence Welfare Corpus Scheme was created under the aegis of Army Central Welfare Fund to provide grant for higher education to widows and children of service personnel killed in operations and wives and children of service personnel disabled in operations and all Armed conflicts. The maximum tenure of grants is five years in each case and is as follows:-

     
    HIGHER EDUCATION GRANT
     
   
(i) Higher education grant

Tuition Fee + Rs. 5,000/-

books subject to a maximum
of Rs.40,000/-

(ii) Medicine for
(iii)  Computer Science
(iv) Management Studies
(v) Legal Studies
(vi) Vocational studies
     
    UPTO POST GRADUATION
     
   
(i) Class I to XII Rs.5,000/-
(ii) Graduation Rs.8,000/- + Rs.2,000/- for books
(iii) Post Graduation Rs.10,000/- + Rs.5,000/- for books
     
    TATA MERIT SCHOLARSHIP
     
   
(i) BE (IT) & BE (Computer) 1st

-

Rs.25,000/-
    2nd - Rs.15,000/-
(ii) MBA/MCA 1st - Rs.20,000/-
    2nd - Rs.10,000/-
(iii) BHM 1st - Rs.12,000/-
    2nd - Rs. 8,000/-

(b) Financial assistance for purchase of mobility equipment to disabled soldiers such as motorized scooter, wheel chair or Artificial Limb as follows: (i) Auto Transmission Scooters Up to Rs.50,000/-

(c) The applications for grant is required to be made on prescribed proforma to Dte of PS, through Zila Sainik Boards. The details of the scheme, if required can be had from Dte of PS at Air Headquarters.

     
24.  

Post Retirement Insurance Cover (PRIC) 99. AFGIS

CATEGORY MINIMUM  COVER OPTION I OPTION II PREMIUM (PER Lac)  
OFFICER 3,00,000 4,00,000 5,00,000 4,000  
AIRMEN 1,50,000 2,00,000 2,50,000 3,750  
NCs(E)      60,000    80,000 1,00,000 3,750

Note :
The cover is for 15 yrs from the date of retirement and 50% of cover thereafter upto the age of 70 yrs.  
     
25.   Retired personnel Investment Scheme
 • Retired personnel and NOK of deceased AF personnel are eligible to become member of this scheme.
 • Schemes : cumulative & non cumulative
 • Deposits : Initially for 3 years
  Renewal for 1/2/3 years (optional) Min Rs.30,000 – Max upto retirement Benefits in multiples of Rs.10,000
 • Rate of interest is declared every year based on earning of the society
  For current year Cumulative is 8.8% and for non-cumulative 8.5%
 • Tax is deducted at source as prescribed by Central Board of Direct. Taxes (CBDT) unless form 15 H is submitted.
 • Premature withdrawal permissible for any unforeseen commitments.
 • Loans against FD is permissible to a maximum of 75% of deposit at the rate of 10% p.a.
26.  

House Building Loan. Personnel retiring within 10 yrs can opt to repay during their service period plus 10 years after retirement. They have to deposit equivalent amount of outstanding loan as on date of retirement in Retired Personnel Investment Scheme (RPIS) of Air Force Group Insurance Society. The interest charged for House Building Loan would be 8% p.a.

     
27.   Financial Assistance to World War II Veterans/Widows IAFBA extends financial assistance in deserving cases to retired airmen who had served in the Air Force during the World War II and their widows. Under this scheme monthly grant of Rs.500/- p.m. is paid for life.
     
28.   Dwelling Units and Housing Subsidy for Widows. The aim of the scheme is to alleviate the sufferings of the widows of serving personnel who die in accident. Housing subsidy of Rs.1.5 lacs and Rs.1.00 lac is admissible to the bereaved wife of the officer and airman, NC (E)  for acquiring dwelling unit from AFNHB/AWHO
     
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 27-01-2007