હું શોધું છું

હોમ  |

NAVAL HEADQUARTERS
Rating :  Star Star Star Star Star   

NAVAL HEADQUARTERS  

General

18. Under the umbrella of Navy Education Society there are two professional Institution viz. Naval Institute of Technology, Mumbai and Naval Maritime Academy, Visakhapatnam. No priority/preference is stipulated for the children of Defence personnel or Ex-servicemen for the purpose of the admission in NAMAC, Vizag. However, in NIT, Mumbai all seats are reserved for the children of Defence personnel. The following priority is followed amongst these Defence personnel:-  

S.No. Priority   Categories
1. I Children of serving Naval personnel
2. II Children of retired Naval personnel
3. III Children of serving Army/IAF/Coast Guard
4. IV Children of retired Army IAF/Coast Guard
5. V Children of Defence civilian

Indian Naval Benevolent Association  

19. Scholarship for Post 10+2 Education           

Merit scholarships are admissible for graduation courses to children of all naval pensioners. Besides these scholarships for recognised Vocational Courses of 50 weeks or more duration are also given to sailors’ children only. The rates of scholarship per annum are Rs.3,000/- for day Scholars and Rs.6,000/- for Boarders.  Eligibility details are given as under:-  

  Officers’ Children Sailors’ Children
  Science Stream Humanities Stream Science Stream Humanities Stream

Graduation

Marks in 10+2 Board 60% 80% 75% 65% 60%

Post Graduation

Marks in Graduation 60% 70% 65% 65% 60%

Vocational Courses

Marks 10+2 Board - - 65% 60%
Renewal 60% 60% 60% 60%

20. Specimen application form for scholarships is placed at annexure-1 and is also available with local Naval Authorities, NCC Units, Zila Sainik Boards and Secretary, Indian Naval Benevolent Association. Typed/neatly handwritten applications are to reach Naval Headquarters by 01 Nov.  

I      Scholarships for Handicapped Children of Retired Naval Personnel

Scholarships for handicapped children are admissible for first two school going children between ages of 3 to 18 years i.e. for a period of 15 years. The rates are as follows:-              

Day Scholar Rs.100/- p.m. & Boarder Rs.200/- p.m.  

II.   Lump  Sum  Grant on Death of Naval Pensioner

The lump sum grant-in-aid to Next-of-Kin on death of a pensioner after retirement is as follows:-

Officers:- Rs.15,000/-                   Sailors:- Rs.7,500/-  

III   Travel/Incidental Expenses

All sailors on invalidment from service due to TB/Paraplegia/Leprosy etc. are given a rehabilitation grant of Rs.7,500/-  

IV.  Assistance for Self Employment

Financial assistance upto Rs.20,000/- is given to ex-sailors in indigent circumstances for starting self help economic venture like KIOSKS besides supply of sewing machines etc. to widows.  

V.   Grant for Marriage of Children

Next-of-Kin of Naval Personnel who die in harness and as pensioner are given grant as under per child upto maximum of two children:- Officers’ Children Rs.20,000/- & Sailors’ Children Rs.10,000/-  

VI.  Treatment of Ex-Naval Personnel for serious Diseases in Civil Hospitals

21. INBA Medical Benefit Scheme considers reimbursement of balance of medical expenses incurred on serious diseases as covered by KSB/other such organizations depending upon the financial status of the ex-naval personnel. All ex-naval personnel and their eligible dependents (spouse and children below 18 years) who cannot afford to meet these expenses from their own resources are to complete prescribed application form for seeking financial assistance from INBA. The prescribed application form is placed at annexure III. INBA also provides financial assistance for following additional medical treatment/surgeries:-

(a) Acute Phase Management of Stroke
(Cerebra-Vascular Accident)
Rs.50,000/-
(b) Lithotripsy for Kidney/Urethral Stones Rs.20,000/-
(c) Prostate Surgery (TRUP) only Rs.15,000/-
(d) Arterial Surgery Rs.1 lac
(e) Artificial Limbs Rs.1.45 lac
(f) Retinal Detachment Rs.20,000/-

22. For claiming financial assistance for medical expenses incurred for treatment of serious diseases, ex-naval personnel has to forward the following documents along with the prescribed application form:-  

(a) Patient copy of bill in original if treated against KSB liability
Or
Photo copy of the medical bills if not treated against liability of KSB.
(b) Referral of service hospital along with admission and discharge summary of civil hospital.
(c) Whether member of Mediclaim scheme if so details of the same.
(d) Photocopy of Identity Card issued by ZSB/RSB
(e) Details of financial assistance received from KSB/mediclaim/other resources.
Page 1 [2] [3] [4]
 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 25-01-2007