હું શોધું છું

હોમ  |

નોંધણી/ઓળખપત્ર અરજી - પૂર્વ સૈનિકો માટે
Rating :  Star Star Star Star Star   

REGISTRATION & ISSUE OF IDENTITY CARD

FORM FOR EX-SERVICEMEN

 

 

1. Number ________________ 2. Rank _______________

 

3. Regt/Corps __________________ # Trade _______________# Last Unit ________________

4. Name ____________________________________

 

5. Father's Name ___________________________

 

6. Educational Qualification:

Civil ___________________ Service __________________
       ___________________              __________________

 

7. Decoration _________________ 8. Character ______________________

 

                                                         # Med Category ________________

9. Address                                       # Tele No: _______________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

# Original Native State ________________ # Proficiency in Gujarati __________ (Yes or No)

 

10. Religion________________________ 11. Caste_____________________________

 

12. Details of family (wife, dependent children up to 25 years and dependent parents)

Name

DOB

Relationship

Educational Qualification

i)

     

ii)

     

iii)

     

iv)

     

v)

     

vi)

     

vii)

     

13. Date of Birth ___________________ 14. Date of Enrollment ________________

 

15. Date of Discharge _______________ 16. Reason for discharge ________________

 

17. Amount of Pension (a) Service Pension Rs. _________________

 

(b) Disability Pension Rs. ________________________

 

( c) Percentage of Disability ______________________

18. Lump sum payment received:

 

(a) Gratuity Rs.____________    (b) Group Insurance Rs. _________________

 

(c) Leave encashment Rs. _____________________

 

(d) Financial Assistance Rs. _____________________

 

19. Commuted Pension Rs. ___________________

 

20. Discharge Book No and date__________ 21. PPO NO. and date _______________

 

22. Present occupation & monthly income

 

Service Rs. __________________ Business/Industry Rs. _________________

 

Agriculture Rs. _________________ Un-employed _________________________

 

23. Other relevant information, if any ________________________

 

24. Identification Marks ________________________________

 

25. Left Thumb Impression ________________________________

DECLARATION

 

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date :

 

Place:                                                              (Signature of the Applicant Ex-serviceman)

VERIFICATION

 

The above Ex-Serviceman falls in the category of ex-Serviceman. The Identity Card No GUJ/0__ / ______ Dated__________ is prepared for issue to the individual after due verification & signature or the DSWRO.

 

Date:

 

Place:                                                                          (Signature of staff verifying Details & preparing ID card)

COUNTER SINGED

Date:

Place:                                                                                                                           (Signature of DSWRO)

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-01-2007