હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અલગ અલગકચેરીઓમાંજાહેર માહિતી અધિકારીઓ તથા મદદનીશ જાહેર માહિતીઅધિકારીઓ ની નિમણુક તથા "એપેલેટઓથોરિટી"ની વિગત નીચે મુજબ છે :-

નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ 
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : મેજર વિક્રમ સિંહ જાડેજા (નિવૃત) .
હોદ્દો :નાયબ નિયામક
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ                ફોન નંબર :૦૭૯ -૨૨૮૬૮૩૪૮-૫૧
ફેક્સ ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬

અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : શ્રી આર બી ઝાલા         હોદ્દો : કચેરી અધીક્ષક 
નિયુક્તિ : મદદનીશ માહિતી અધિકારી

નોંધ : જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે મદદનીશમાહિતી અધિકારી આપોઆપ જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુકત થયેલ ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાનો રહેશે નહી. મદદનીશ માહિતી અધિકારી ની ગેરહાજરી ના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ મદદનીશ માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. જે માટે અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટઓથોરિટી

શ્રી બી.વી. રાણા

નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ- ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઅમદાવાદ
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : મેજર વિક્રમસિંહ જાડેજા, (નિવૃત)
હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, અમદાવાદ
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી,અમદાવાદ
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :- ૦૭૯-૨૬૮૫૧૩૮૨
નોંધ

·જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપો આપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ  કરેલ નથી

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા

નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ- ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીવડોદરા
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ :શ્રી એ.પી.ચૌહાણ, હોદ્દો : મદદનીશ જી.સૈ.ક.પુ.  અધિકારી, વડોદરા 
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, વડોદરા
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :- ૦૨૬૫ -૨૭૭૨૬૬૬                                                                                  

 

નોંધ·જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ ન કરેલ નથી

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીસુરત
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : આર આર બોરડ, નાયબ કલેક્ટર 
હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, સુરત (વધારાનો હવાલો)  
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી, સુરત
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :- ૦૨૬૧ - ૨૪૬૩૮૨૦
નોંધ:જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે માહિતી બાબતની મળેલી રજૂઆત બાબતમાં કાર્યવાહી કરવા તે પછીના વરિષ્‍ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ ન કરેલ નથી

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા                                                       
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીજામનગર
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ :કર્નલ એ.કે.ગુપ્તા (નિવૃત)

હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, જામનગર
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી, જામનગર
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :-૦૨૮૮ -૨૫૫૮૩૧૧

નોંધ:જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે માહિતી બાબતની મળેલી રજૂઆત બાબતમાં કાર્યવાહી કરવા તે પછીના વરિષ્‍ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ ન કરેલ નથી

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીરાજકોટ
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : શ્રી એમ એસ પટેલ
હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, રાજકોટ(વધારાનો હવાલો)
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી, રાજકોટ
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :-૦૨૮૧ -૨૪૭૬૮૨૫

 

નોંધ:જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે માહિતી બાબતની મળેલી રજૂઆત બાબતમાં કાર્યવાહી કરવા તે પછીના વરિષ્‍ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ ન કરેલ નથી

 જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં. ૯પ-૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીહિંમતનગર (સાબરકાંઠા) 
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ : લેફ કર્નલ ક્રિષ્ણદીપ સિંહ (નિવૃત)
હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, હિંમતનગર (વધારાનો હવાલો)
નિયુક્તિ : જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી, હિંમતનગર 
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :- ૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૩૦

નોંધ:જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતાક્રમે આવતા           કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે.આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ કરેલ નથી

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬) જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીકચ્છ-ભુજ 
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ :લેફ.કર્નલ એ.કે.ગુપ્તા
હોદ્દો : જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી (વધારાનો હવાલો)    

નિયુક્તિ :જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી :જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી,કચ્છ-ભુજ 
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :- ૦૨૮૩૨-૨૨૧૦૮૫

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં.0૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

નોંધ ·જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ કરેલ નથી

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીમહેસાણા 
અધિકારી/કર્મચારીનું નામ :લેફ કર્નલ (નિવૃત) ક્રિષ્ણદિપસિંહ જેઠવા           

હોદ્દો : જી.સૈ.ક.પુ. અધિકારી, મહેસાણા નિયુક્તિ :જાહેર માહિતી અધિકારી
કચેરી :જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વવસવાટ કચેરી, મહેસાણા
ફોન નંબર : ટેલિ/ફેક્સ :-૦૨૭૬૨-૨૨૦૨૩૫

જાહેર માહિતી અધિકારીના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની એપેલેટ ઓથોરિટી
શ્રી બી.વી. રાણા
નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 
(ટે.નં. ૯પ-૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૭,ફેક્સ૦૭૯-૨૨૮૬૮૩૪૬)

નોંધ ·જાહેર માહિતી અધિકારીની ગેરહાજરીના દિવસે તે પછીના વરિષ્ઠતા ક્રમે આવતા કર્મચારી આપોઆપ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા ગણાશે. આ બાબતમાં અલગથી કચેરી હુકમ કરવાના રહેશે નહીં.

·નાની કચેરી હોઇને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીની નિયુક્તિ કરેલ નથી

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 12-12-2017