હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજ્ય તથા તેના તાબાની જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઓનું બજેટ "પ્લાન" તથા “નોન-પ્લાન” છે. કચેરીના બજેટનો મુખ્ય ખર્ચ અધિકારી અને કર્મચારીઓનાં પગાર-ભથ્થાંના ખર્ચ પેટે થાય છે.

૧લી મે  ૨૦૧૭ સુધી ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન બજેટ ગ્રાન્ટની ફાળવણી અને ખર્ચની વિગત રૂ. લાખમાં

ક્રમ

મેજર/માઇનોર હેડ

મંજુરગ્રાંટ

ફાળવેલીગ્રાન્‍ટ

કુલ ખર્ચ 
એપ્રીલ૨૦૧૭ સુધી

રર૩પ-૬૦-ર૦૦-૦૧ (જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઓ) (ઇસી-૧)

386.82

79.68

24.44

રર૩પ-૬૦-ર૦૦-૦ર (નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ ગુજરાત રાજ્ય) (ઇસી-૨)

123.58

48.16

6.35

રર૩પ-૬૦-ર૦૦-૦૩ (અન્ય ખર્ચ-કેશ એડ્વાન્સ ફોર એડ્વાન્સ અને એક્સ ગ્રેસિયાની ચુકવણી) (ઇસી-૩)

1.75

1.75

0

રર૩પ-૬૦-ર૦૦-૦૫ (વોર જાગીર) (ઇસી-૫)

0.50

0.50

0

 

કૂલ રકમ

512.65

130.09

30.79

 

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 12-12-2017