હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અધિકારીઓ તથા મહત્વની જવાબદારીઓ સંભાળતા કર્મચારીઓની સંપર્ક માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો.

૧. નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટગુજરાત રાજ્યગૌરવ સેનાની ભવન
શાહીબાગ - એરપોર્ટ રોડશાહીબાગઅમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

શ્રી.  બી વી રાણા,                             નાયબ કમાન્ડર                           ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડ્સ, અમદાવાદ      ઇન્ચાર્જ નિયામક

૦૭૯-ર૨૮૬૮ ૩૪૭,
ફેક્સ- ૦૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૬

૯૯૭૮૪૦૬૪૮૮

મેજર વિક્રમ સિંહ જાડેજા (નિવૃત)    ઇન્ચાર્જ નાયબ નિયામક

૦૭૯-ર૨૮૬૮ ૩૪૮-૫૧ ફેક્સ- ૦૭૯-ર૨૮૬૮૩૪૬

૯૮૨૫૨૭૧૭૯૫

શ્રી. બી.ડી. ડાભી
ઇન્ચાર્જ કચેરી અધિક્ષક

૯૪૨૭૬૦૫૨૬૭

 ૨. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઅમદાવાદ
ગૌરવ સેનાની કુમાર ભવનટીવી ટાવર પાછળ બોડકદેવઅમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

મેજર (નિવૃત્ત) વિક્રમસિંહ જાડેજા,         જીલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી

ટેલિ. ફેક્સ.-૦૭૯-૨૬૮૫૧૩૮૨      

૯૮૨૪૨૧૯૦૧૩

ર.

શ્રી વી એમ. કણસાગરા, 
મદદનીશ જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી

૯૮૯૮પ૭૩૧ર૩

૩.

શ્રીઆર આર રાઠોડ

કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૯૨૫૩૬૬૫૪૮

૩. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીવડોદરા
સૈનિક કુમાર છાત્રાલયનું મકાનછાણી-નવા સમારોડ ક્રોસિંગછાણી રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૦ર

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનુંનામઅનેહોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

1.

વિંગ કમાન્ડર એ.કે.રોય   જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી

ટેલિ. ફેક્સ.-૦ર૬પ-ર૭૭ર૬૬૬

૯૨૨૭૪૫૯૦૧૯

2.

શ્રી એ. પી. ચૌહાણ,
મદદનીશ જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી

૯૯૨૫૭૧૯૫૪૭

3.

શ્રી એસ આઈ મહેતા

 

4.

શ્રી એન. એસ. ડામોર,
સૈનિક કુમાર છાત્રાલય અધીક્ષક

૯૯૦૯૦૯૯૦૫૫

5.

શ્રી એમ.કે.રાવલ, કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૪૨૮૪૬૪૨૧૩

૪. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીસુરત
ગૌરવ સેનાની ભવન, ,ગૌરવ સેનાની ભવનઅભિનંદન રેસીડેન્સી પાછળપો- વરાછા રોડ(વાલક) સુરત- ૩૯૫૦૦૬

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ નુંનામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

૧.

શ્રી આર આર બોરડ                      જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી (વધારાનો હવાલો)

ટેલિ. ફેક્સ.-૦ર૬૧-૨૯૧૩૮૨૦

૯૯૨૫૧૫૧૪૩૩

ર.

શ્રી એમ એસ  પટેલ, સિનિયર કારકુન

૯૪૨૬૦૩૭૬૭૨

૩.

શ્રી. સી.એન મોરી
કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૮૯૮૪૧૦૩૫૦

 પ.   જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીજામનગર કલેક્ટર કચેરી સંકુલ,  લાલ બંગલોજામનગર-૩૬૧૦૦૧

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામઅને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

૧.

કર્નલ એ.કે.ગુપ્તા (નિવૃત) જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અનેપુનર્વસવાટ અધિકારી

ટેલિ./ફેક્સ-૦ર૮૮-
રપપ૮૩૧૧

7043464221

૨.

શ્રી કે.કે.પરમારમુખ્યકારકુન

982425694 9

૩.

શ્રી  પી આર વાયડાકલ્યાણ વ્યવસ્થાપક  

 

૯૪૨૭૭૭૪૦૪૯

 ૬. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીરાજકોટ
માજી સૈનિક આરામગૃહજામ ટાવર નજીકરુડાપાસેપોલીસ હેડક્વાટર્સ સામે,રાજકોટ

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

1.

શ્રી એમ કે પટેલ , જી એ એસ જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી (વધારાનો હવાલો )

ટેલિ./ફેક્સ-
૦ર૮૧- ર૪૭૬૮રપ

ર૪૭૬૮રપ

2

શ્રી આર.ડી પટેલ મુખ્ય કારકુન

૯૪૨૮૦૧૪૯૬૦

૩.

શ્રી એમ સી. ગૌસ્વામી
કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૯૧૩૩૫૯૫૮૨

 ૭.  જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીહિંમતનગર(સાબરકાંઠા)
જીલ્લા સેવા સદનબહુમાળીબ્લોક-સી,પહેલા માળેહિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧(સાબરકાંઠા)

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

૧.

લેફ. કર્નલ (નિવુત્ત) ક્રિષ્નદીપસિંહ,  જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી (વધારાનો હવાલો)

ટેલિ. ફેક્સ. ૦૨૭૭૨-ર૪૬૬૩૦

 

૯૭૧૨૬૦૭૪૦૭

૨.

 શ્રી. એ,જી, ગવારીકર              કચેરી અધિક્ષક

 ૮૯૮૦૪૨૭૨૭૯

 ૩

શ્રી બચુભાઈ જીવાજી બળેવિયા,     કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૪૨૭૮૧૪૯૯૪

૮.   જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીકચ્છ (ભૂજ)૧૧૪જિલ્લા સેવા સદનબહુમાળી ભવનભૂજ (કચ્છ)

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિફોન  નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

લેફ.કર્નલ.એ.કે.ગુપ્તા જીલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી (વધારાનો હવાલો)

ટેલિ. ફેક્સ.-૦૨૭૭૨-ર૪૬૬૩૦

 ૭૦૪૩૪૬૪૨૨૧

શ્રી એ એમ ઝાલા, જુનિયર કારકુન

૯૯૨૫૬૨૦૮૭૮

૯.     જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીજિલ્લા સેવા સદનબહુમાળી બિલ્ડીંગ,  બ્લોક નં-,  ત્રીજો માળરૂમ નં ટી / ૦૬રાજમહેલ રોડમહેસાણા– ૩૮૪૦૦૧

ક્રમ

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું નામ     અને હોદ્દો

ટેલિફોન નંબર

ઓફિસ

મોબાઇલ નંબર

૧.

લેફ કર્નલ (નિવૃત્ત) ક્રિશ્નદીપસિંહ       

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી

ટેલિ. ફેક્સ.-૦૨૭૬૨-૨૨૦૨૩૫

૮૯૭૪૦૨૮૧૧૦

શ્રી સી એમ પટેલ, મુખ્ય કારકુન

૯૪૨૬૦૩૭૬૭૨

૩.

યુ. એચ. કંચવા, કલ્યાણ વ્યવસ્થાપક

૯૮૨૪૮૫૨૪૦૮

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 12-12-2017