હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજય
ગૌરવ સેનાની ભવન
શાહીબાગ-એરપોર્ટ રોડ,શાહીબાગ
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩.

ક્રમ દસ્તાવેજની કક્ષા દસ્તાવેજનું નામ/ ઓળખાણ દસ્તાવેજનું નીરક્ષણ કે પ્રાપ્ત કરવાની વિધી દસ્તાવેજ જેના
નિયત્રણમાં છે

1

કોઈ પણ પ્રતિબંધ વગરના સામાન્ય

વિવિધ કલ્યાણની બાબતોને લગતા સ્થાહી હુકમો અને તે બાબતનો પત્ર વ્યવહાર

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

માજી સૈનિકોની મીલીટરી નોકરીની વિગત દર્શાવતા નોંધણીના દસ્તાવેજો

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

જિલ્લા સૈનિક બોર્ડની બેઠકની કાર્ય નોંધ

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

રાજય સૈનિક બોર્ડની બેઠકની કાર્ય નોંધ

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

માજી સૈનિકો તથા તેમના આશ્રીતોને આપવામાં આવેલ આર્થિક સહાય/ તથા સ્કોલરશીપની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

યુઘ્ધ ઓપરેશનમાં શહીદ થયેલ જવાનના ધર્મ પત્નિઓની વિગત અને તેમને મળેલ ટર્મીનલ બેનીફીટ અને તમામ પ્રકારની સહાયની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

યુઘ્ધ ઓપરેશનમાં શારીરિક ક્ષગીગ્રસ્ત થયેલ જવાનોની વિગત અને તેમને મળેલ ટર્મીનલ બેનીફીટ અને તમામ પ્રકારની સહાયની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

બીજા વિશ્વ યુઘ્ધના હયાત સૈનિકો તથા બીજા વિશ્વ યુઘ્ધના સ્વ.સૈનિકોના ધર્મ પત્નિઓની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

વિવિધ જગ્યા પર નોકરી દાતાઓને ભલામણ આવેલ માજી સૈનિકોના નામ અને અલગ-અલગ જગ્યા પર નોકરી પ્રાપ્ત કરનાર માજી સૈનિકોની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

૧૦

કોઈ પણ પ્રતીબંધ વગરના સામાન્ય

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી ઘ્વારા પોતાના વિસ્તારના જિલ્લાઓમાં યોજવામાં આવેલ માજી સૈનિકો, સ્વ.માજી સૈનિકોના ધર્મપત્નિઓના સંમેલનની વિગત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને લેખીત રજુઆત

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 28-09-2010