હું શોધું છું

હોમ  |

Chapter - 12
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

CONCESSION AND BENEFITS BY STATE GOVERNMENTS AND UTs TO RETIRED AND SERVING DEFENCE PERSONNEL

 

ANDHRA PRADESH  

General 

1.         2 percent reservation in Group II‑B and IV posts.   

2.         5 percent reservation in fresh water pond culture, Fresh water fish seek production and brakish water pond culture. 

3.         For self‑employment schemes financial assistance being rendered through AP State Financial Corporation.   

4.         Ad‑hoc grant of Rs.2,000/‑ towards self‑employment in petty business.   

5.         The State has made a provision for providing interest subsidy to ex-servicemen for self‑employment ventures.   

6.         Every year 20 to 50 Ex-servicemen and widows of ex-servicemen are allotted metal bunks for self‑employment ventures.  

7.         The Govt of Andhra Pradesh have reserved seats for admission of the children of ex-servicemen and serving personnel in the various technical vocational courses at various institutions.* 

8.         Cash awards to winners of Gallantry Awards.  These are given at Appendix 'E'.   

9.         Free legal assistance to ex-servicemen and their dependents where the Govt is not a party.  Request for legal assistance can be made to the concerned Distt. or Taluk Legal Aid Committee.

 10.       District Collectors are competent to sanction old age/widow's pension in deserving cases, including ex-servicemen @ Rs.75/‑ p.m.  

11.       War Jagir allowance by State @ Rs.150/‑ p.a. for one child and Rs.50/‑ p.a. for every additional child w.e.f. 19 Mar 94.  

12.       Ex‑gratia grants to all ranks who are seriously disabled and are invalidded out of service ‑ Rs.5,000/‑.

13.       A stipend of Rs. 250/- p.m. from specil fund for R&R of ex-servicemen for undergoing OJT.

14.       Financial assistance to ex-servicemen in distress.

15.       Funeral expenses up to Rs.1,000/‑ in case of death of an ex‑Serviceman.  In case of death of widow or child of ex‑Serviceman, Rs.750/‑ and Rs.500/‑ funeral grant being sanctioned respectively.  

16.       Marriage grant of Rs.1,500/‑ to daughters of widow of ex-servicemen upto two daughters. Financial grant for intercaste marriage Rs.3,000/‑ and widows re‑marriage Rs.5,000/‑ is also given.  

17.       Monthly maintenance grant, maximum Rs.100/‑ being sanctioned as relief towards maintenance to incapacitated ex-servicemen/widows.  

18.       Maintenance grant of Rs.900/‑ p.m. to disabled ex-servicemen undergoing training at QMTI. 

19.       Financial assistance of Rs.300/‑ p.m. to II World War Veterans, Rs 200/- for widows of WWII and Old Age Pension Rs. 75/- p.m.    

20.       Exemption from examination fee for APPSC.

21.       Re-imbursement of tuition and other fees levied by Govt. approved colleges/educational institutions.  Grants of book/equipment allowance and re-imbursement of 60 percent of study tour expenses.

22.       Ex-servicemen suffering from T.B. are treated at par with NGOs of the State for admission to Govt T.B. Medical Institutes.  Also free medical treatment in Govt hospitals for ex-servicemen is available.

23.       The State Govt have reserved 2-3 percent houses under HIG/MIG/LIG and EWS Income Group Housing Schemes for serving personnel and ex-servicemen.  

24.       Reservation of 5 percent of Industrial Plots/Sheds for ex-servicemen.

25.       Exemption from property tax for one house/property of ex-servicemen/their widows/serving personnel when it is occupied by the widow/ex-Serviceman and by the family in case of serving persons.

26.       Sainik Rest Houses in Andhra Pradesh.  See Appendix ‘F’. 

27.       Sales tax on goods sold to service personnel and ex-servicemen through unit canteens is exempted vide GO No.256 dated 11 Feb 58 of Revenue Deptt.  

28.       Ex-servicemen are given preference in allotment of route/national permits by State Transport Authorities.  

29.       Priority is given for allotment of auto‑rickshaws. 

30.       Govt of Andhra Pradesh has equated Defence Service Trades with Civil trades vide G.O. Ms. No.16, Dt 12 Apr 99 of Labour Employment & Training and Factories (Emp) Department.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

31.       One compassionate appointment to the dependent of Armed Forces personnel “Killed in action” / disabled in action is presently available .

32.       Employment is provided on compassionate ground to the dependents. 

33.       Cash grant  Rs.5,000/‑ to dependents of those killed in action or war disabled    ex-servicemen discharged from service.

34.       2.5 acre of wet land and 5 acres of dry land. 

35.       Free education upto all levels. 

36.       Admission to the children of Defence Personnel Killed in Action / Disabled in Action in OP VIJAY  into the A.P. Residential Schools, with fee (including boarding and lodging) exemption.

37.       Allotment of house/plot/house site 50/100 sq. yards and agriculture land.

38.       Grant to war widows for daughter’s marriage at the rate of Rs.1,500/‑ per daughter   (upto two daughters).

39.       75 percent concession in bus fare. 

40.       Allotment of metal kiosks.   

41.       Allotment of Oil/Kerosene/Gas Agencies.

42.       An amount of Rs 5.00 lakhs (Rupees Five lakhs) would be given to NOKs of Armed Forces Personnel killed in action in “OP VIJAY”.

43.       Cash grant of Rs 1.00 lakh (Rupees One Lakh) to Armed Forces Personnel disabled in action.  

44.       In case of Armed Forces Personnel killed in action / disabled in action in “OP VIJAY” whose native place is a rural area, the allotment of house site would be upto 300 Sq yards at the native place. In case of the native place being an urban areas in addition to house site allotment facility already available under the existing rules, out of turn allotment of one residential flat / house in an APHB project would be made available on cost basis at the rate applicable.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

ARUNACHAL PRADES 

General

1.         5 percent, 10 percent and 20 percent reservation in Group 'B', 'C' and 'D' posts respectively. 

2.         Financial assistance to ex-servicemen in penury.

3.         Grant for daughter’s marriage  in deserving cases. 

4.         Financial assistance of Rs.100/‑ p.m. to widow of an ex-servicemen not entitled to family pension.  

5.         Financial assistance to World War Veterans - Rs.100/- p.m.

6.         Exemption from tuition fee for dependents of ex-servicemen upto Class XII.

7.         Free medical treatment is available to ex-servicemen in civil hospitals. 

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

8.         Special schemes for employment.   

9.         Reservation/preferential allotment of plot/flat from State Housing Board/Development Authority to the war widows.

 

ASSAM

General

1          2 percent reservation of vacancies for ex-servicemen in Group 'C' and 'D' posts in the State Govt Deptts.

2          Carry forward of reservation vacancies for 1 year.

3          Compassionate employment for dependent of Defence Pensioner, who are boarded out with disability 50 percent or more.

4          Interest subsidy on loan given to ex-servicemen for their self‑employment ventures from Banks/ Govt Institutions.

5          Resettlement training*

6          Maintenance grant of Rs.900/‑ p.m. to disabled ex-servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee.

7          Cash grants to Gallantry Award Winners. (Appendix 'E')

8          Financial assistance is provided to the needy ex-servicemen and their dependents.

9          Financial assistance of Rs.500/‑ for funeral expense at the time of death of an     ex-servicemen. 

10        Old age pension Rs.100/‑ p.m. (60 years and annual income below Rs.5,000/‑).

11        Daughters marriage grant of Rs.1,000/‑ to widows having income less than Rs.500/‑ for upto two daughters only.

12        Reservation of seats in professional colleges/technical institutions for the sons/daughter of ex-servicemen and serving Defence personnel. *

13        Stipend to students undergoing courses in Engg/Medical/ Technical Institutions for the duration of the course. Scholarships to school going children ranging from Rs.15/‑p.m. to Rs.60/‑p.m.

14        Free medical treatment to ex-servicemen in civil hospitals

15        For medical treatment of Cancer/TB ‑ Rs.5,000/‑ each case.

16        Preference in reservation of house sites/houses for ex-servicemen.

17        Sainik Rest Houses in Assam. (Appendix ‘F’).

18.       5 percent reservation of industrial plots/sheds for ex-servicemen.   

19        Rent Control Act has been amended for self-occupation of own house after retirement.  

20        5% Reservation of Industrial plots/sheds.

21.       Educational allowance are provided to widows of Defence personnel whose husband died while in Service/after release/retirement from Service whose case does not come under the purview of Battle Casualties nor attributable to Military Service for education of children.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

22.       Additional pension.  

23.       Gratia of Rs 5 lakhs to each of the individual killed in OP Vijay.

24.       Grant of Rs.3,000/‑ for daughter's marriage.  

25.       Educational assistance to the children.  

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

BIHAR

General

1.         Priority in Govt jobs in Group III & IV posts.

2.         Appointment of ESM in Bihar Armed Police.

3.         Presentation of sewing machines to widows and wives of disabled ex-servicemen.

4.         5 percent Reservation in B.Ed, Primary Teachers Training Colleges and Professional Colleges.

5.         Maintenance grant to disabled ex-servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee ‑ Rs.900/‑ p.m.

6.         Reservation in vocational institutions*

7.         Cash grants for winners of Gallantry Awards.      (Appendix 'E')

8.         Grant for one daughter's marriage to ESM without any support and Widows of ESM, amounting to Rs.8,000/‑ at the discretion of the State Managing Committee.  

9.         Financial assistance to deserving ex-servicemen and their families.

10.       Old age pension of Rs.100/‑ p.m. to non‑pensioners of World War II.

11.       Special education/hostel grants for dependents of ex-servicemen/Widows whose income is upto Rs 4500/- or getting Pension upto Rs 3000/- pm.   

12.       War Memorial Hostel grant of Rs.50/‑ p.m. to children residing in these hostels.

13.       Reservation of 2 bed in TB Sanitorium, Ranchi. 

14.       Financial assistance for provision of artificial limbs. 

15.       Financial assistance from Dept of Sainik Welfare for repair of artificial limbs.

16.       Reservation of 10 percent in allotment of houses of Housing Board.

17.       Favourable provisions in Rent Control Act for ESM to get their houses vacated from tenants.

18.       Sainik Rest Houses in Bihar (Appendix ‘F’).  

19.       For the purpose of Pay Fixation of re-employed ESM, Rs 500/- of the Pension in case of Gp A posts and full pension in case of PBORs appointed on Gp B, C or D posts, is ignorable.

20.       Equation of 162 Army Trades with Civil Trades.

21.       Reservation of Industrial plots/sheds ‑ 5 percent

22.       Grant of interest subsidy on bank loans.

23.       Free legal aid to ex-servicemen with annual income of Rs 5000/-

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

24.       Compassionate employment in Gp C and D posts.

25.       Training of war widows in Tailoring & Crafting, Teacher's Training and Nursing courses.

26.       Ex-gratia grant to NOKs of martyred Defence Personnel  during Op Vijay -        Rs. 10 lakhs.

27.       Rs 20,000/‑ financial assistance for house/flat repair.

28.       Daughter's marriage grant Rs 8,000/‑. 

29.       Complete exemption from tuition fee and hostel charges.  Special educational concessions to wards of service personnel killed in action.  

30.       5 percent Reservation for wards of Defence personnel killed/disabled in 1962, 1965 and 1971 Wars, for admission in School Hostels and 1 percent reservation in College Hostels.

31.       Scholarship, Book grant and Hostel grant 

32.       Allotment of agricultural land 5 acres and 12.5 Dismal land for housing.

ઉપર

CHATTISGARH*

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

1.         Monetary grants to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

2.         Marriage grant for daughter/dependent sister – Rs. 10,000/-

3.         Cash grant to the widow/dependents of ESM*.

4.         (a)       Ex-gratia grant to widow/’dependents of Officers/JCOs/ORs killed in action –Rs. 10,00,000/-

(b)       Cash grant to armed forces Personnel disabled in action.*

(c)        One compassionate appointment to the dependent of Armed Forces personnel ‘Killed in   action’.

            (d)       Free Medical treatment to the Armed Forces Personnel disabled in action.

(e)       Tri cycle and scholarship to the children to those ESM who are disabled in action.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

DELHI 

General

1.         Priority (1) Employment for disabled ex-servicemen vide Govt of NCT of Delhi letter No. F.16/146/98/S-III/457 dt 24/2/99.

2.         Carry over of reserved vacancy for one year vide Govt of NCT of Delhi letter No. F.16/146/98/S-III/458 dt 24/2/99

3.         Reservation of 10 percent and 20 percent in Group ‘C’ and ‘D’ posts respective in Dehi Police vide letter No. 3431/D.II (PHQ) dt 13/3/97.

4.         Reservation of 10 percent and 20 percent in Group ‘C’ and ‘D’ posts in Govt jobs and 14.5 percent and 24.5 percent in PSUs.

5.         Reservation for ex-Servicemen/widows/dependents *

6.         Grant of Stipend of Rs. 250/- p.m. to ex-servicemen trainees in Managerial, Vocational and Agricultural training.

7.         Cash grant to Gallantry Award winners as per the recommendations of the Kendriya Sainik board. (Appendix ‘E’)

8.         One time financial assistance upto Rs. 1500/- to ex-Servicemen and their widows in penury.

9.         Funeral grant of Rs. 1500/- to widow/NOK at the time of the death of ex-Servicemen.

10.       Maintenance grant of Rs. 900/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training at Queen Mary’s Technical Institute, Kiree, Pune.

11.       Grant of Rs. 8000/- for widow’s re-marriage/widows daughter(s) marriage.

12.       Financial assistance (Old Age Grant) of Rs. 900/- p.m. to World War II veterans and their widows who are above 60 years of age respectively, income ceiling being Rs. 500/- p.m.

13.       Financial Assistance of Rs. 300/- p.m. to blind ex-Servicemen.

14.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. to paraplegic/teraplegic ex-Servicemen.

15.       Rs. 300/- p.m. as pocket money to ex-Servicemen patient of TB and Leprosy getting treatment in a recognised Sanatorium.

16.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. to totally bed-ridden ex-Servicemen.

17.       25 percent of the course fee reimbursement to the wards of ex-Servicemen & widows (Personnel Below Officer Rank category only) on successful completion of career oriented courses from Army Wives Welfare Association Vocational Institute and Air Force vocational College, New Delhi.

18.       5 percent seats in Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology.

19.       Reservation of 10 percent seats in college of Arts, 20-22, Tilak marg, New Delhi -110 001.

20.       Reservation of 3 percent seats in two years diploma courses in elementary Teachers Education in 9 institutions through State Council of Education Research & Training, Varun Marg, Defence Colony, New Delhi – 110 024.

21.       Reservation of 5 percent seats in each polytechnic, College of Pharmacy, Pushp Vihar and Food Craft Institute for wards of ex-servicemen.

22.       Free medical aid in Govt hospitals.

23.       Rent Control Act has been amended to facilitate resumption of houses/flats by service personnel on their retirement.

24.       Priority allotment of flats to gallantry (Chakra series) award winners.

Rest House

25.       1 percent interest concession to ex-servicemen on loan taken from Delhi Finance Corporation.

26.       75 units of free electricity to widows and disabled ex-Servicemen by DVB.

27.       DDA shops allottees under the category of ex-Servicemen will be able to arrange finance to the tune of two thirds of the property price from Delhi Finance Corporation.

28.       Exemption of payment of fees for the recruitment of Group ‘C’ posts by the Govt of NCT of Delhi vide letter No. 27(1)/2000/P&P/3028 dt 24/8/2000.

29.       100 percent property tax exemption to war widows/ex-Servicemen who are Gallantry Award Winners for self occupied, not rented out property and 20 percent of Rs. 1000/- which ever is less as property tax rebate for ex-Servicemen & widows provided the house is in their name, is self-occupied and not rented out, which is applicable to only one unit of property.

Benefits for war widows/dependents of these service personnel killed/disabld in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

30.       Priority–IIA Employment for widows/dependents of service personnel killed in war/peace (death attributable to military service) vide Govt. of NCT of Delhi letter No. f.16/146/98/s-III/457 dt 24/2/99 

31.       Reservation of 5 percent seats in all the college of Delhi, Delhi Engineering College and Medical college of Delhi to the wards of ex-Servicemen/widows*

32.       DDA Flats for war widows/death attributed to military service –2 percent.

33.       Free travel in DTC buses on the ordinary city routes.

34.       Disabled – 0.5 percent.

Ex-gratia cash grant

35.       The Govt of NCT of Delhi has introduced a welfare scheme known as ex-Gratia Grant to those widows/dependents/Defence Personnel who are killed or disabled in war/counter insurgency operations, prisoners of war or missing in action. The scheme is effective from 17th September 2001 and applicable to bonafide Defence Personnel who have their permanently home address in their service record as National Capital Territory of Delhi at the time of joining Armed Forces.

36.       This scheme would provide the ex-gratia cash grants and other benefits*.

Note –The following new schemes for the welfare of ESM and dependents of Delhi have been introduced by the Govt of NCT of Delhi w.e.f. 24th June 2002-

37.       Merit Scholarship to wards of ESM – A scholarship of Rs. 400/- per month will be given to those wards of ESM who achieve 80% and above marks in Class X and Class XII. Children who achieve 90% and above marks will be given a scholarship of Rs. 600/- p.m. for the above examinations. They will continue to receive the scholarship at the above rates if they obtain 80% and 90% respectively while in college also for the next three years for any degree courses.

38.       Marriage Grant – An amount of Rs. 20,000/- will be given to the orphan daughter of ESM as Marriage Grant.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

GOA

General

1.         Reservation of one seats each in the following colleges/courses for children of ex‑Servicemen. Medical and Dental Colleges, B Pharm, B.Arch, Nursing and ITI (one each).  2 seats in BE. 10 (various discipline) seats are reserved in Polytechnic.

2.         Reservation of 2 percent posts in Group 'C' & 'D'.

3.         Subsidy on interest as decided from time to time on loans taken by ESM from financial institutions for Small Scale Industries / Agro Industries.

4.         Stipend of Rs.250/‑ p.m. to ex‑Servicemen trainees in ITIs.

5.         Financial assistance of Rs 1200/- p.m. is given to World War II Veterans / widows of veterans or others who are not in receipt of pension.

6.         A grant of Rs 200/- provided to non-pensioners above the age of 65 yrs.

7.         Monthly grant or Lump sum grant provided to the bereaved families of jawans killed / wounded / missing or Indian Boarders since the year 1962 and who are registered in the state of Goa.

8.         Grant of Rs.4, 000/‑ for marriage of daughter of ex‑Servicemen.

9.         Financial assistance upto Rs.600/‑ p.m. is given to ex‑Servicemen/widow of ex‑Servicemen who are not in receipt of pension and in indigent circumstances.

10.       A House Repair grant to a maximum of Rs 5,000/- is provided for special cases.

11.       Rates of cash grant given to Gallantry/Distinguished Service Award winners. (Appendix ‘E’)

12.       Free medical treatment of ex‑Servicemen in Govt hospitals.   

13.       Funeral Grant of Rs 4000/- is provided to needy and deserving cases.

14.       Medical Reimbursement of Expenses for ESM / widows as per income criteria.

15.       Special Medical Reimbursement for serious diseases, like Cancer, Kidney, Renal, TB, Leprosy, Heart, By pass surgery etc @ Rs 5,000/-.

16.       Reimbursement of miscellaneous medical expenses incurred on purchases of the items/Services*

17.       3 percent reservation for house sites and houses for ex‑Servicemen.   Priority in allotment of Fair Price Shops.

18.       Rent Control Act amended to enable ex‑Servicemen to get rented houses back for their bonafide use.

19.       An award of Rs 300/- is granted for students who stand in the merit list in SSC/HSSC/CBSE Exam conducted in GOA.

20.       An award of Rs 500/- is granted to the wards of ESM representing Goa State in School Sports.

21.       Scholarship / Award / Incentive to the wards of ESM / Dependent as per the new scheme for parents in the above/below income group.

22.       Reimbursement of fees expended on courses like IAS, IFS, NDA, IPS, IRS, GPSC etc. held at recognised institutes.

23.       Exemption from payment of application/examination fees for ex-Servicemen and family members of those killed/disabled in action for recruitment in State Civil Service.

24.       Free legal aid for ex‑Servicemen/widows. Exemption from entertainment tax for cinema tickets.

25.       Free travel in Kadamba Transport Corporation buses within Goa State to World War-II veterans, Widows, handicapped/disabled ESM.

26.       NOKs of all martyrs will be issued Green Card, which enables them to priority treatment in all Govt Deptts/offices for their administrative work.

27.       Exemption from payment of Stamp duty/fees for ex-Servicemen and their widows for their personal benefits.

28.       A lumpsum Grant of Rs.5000/-is paid to the NOK on the death of pensioner.

29.       A sum of Rs.10, 000/-is paid as one time grant with a view to encourage ESM/widows to carry out Self-employment venture through ownership of Small Scale Enterpriseas per the scheme.

30.       Any candidate who joins the Territorial Army either in the Officer’s Rank or as Personnel Below Officer’s Rank is paid amount of Rs.2,000/-or Rs.1,000/- respectively with a view to encourage Govt./Public Sector servants and Goans.

31.       A sum of Rs.5000/-is paid to ESM who are domiciled in this State on reaching the age of 75 yrs. as One Time Grant.

32.       A grant of Rs.300/-p.m.is paid towards of ESM who are destitude/disabled/handicapped.

33.       A sum of Rs.10, 000/- may be reimbursed by the ESM/widows on production of legal bills from the lawyers.

34.       ESM /widows/spouses moving from local hospital to out station hospital may be eligible for reimbursement of Rs.5, 000/-towards Travel/incidental Expenses.

35.       A sum of Rs.300/-p.m.is paid as pocket money for Cancer, TB, and Leprosy patients.

36.       50% expenditure of courses fees subject to maximum of Rs.3, 000/-per head per course may be reimbursed toESM/widows undergoing courses recognized by the Directorate General Resettlement.

37.       A Cash Award of Rs.1000/-is granted to the Wards of ESM/widows representing Goa State in School/National/International Sports Tournaments.

38.       There is reservation quota of 2% for allotment of house sites/ houses to ESM and their families by the Goa Housing Board. 

ઉપર

ECONCESSIONS AND BENEFITS EXTENDED BY
STATE GOVERNMENTs / UTs TO RETIRED AND
SERVING DEFENCE PERSONAL

GUJARAT

Please click to see the details:

ઉપર

HARYANA

General

1.         Reservation of 5 percent posts in Group I & II and 15 percent in Group III and IV posts for ex-servicemen. Reserved vacancies are being carried forward for two years. Age relaxation for ex-Servicemen to the extent of his Military Service + 3 years. Ex-Servicemen/their dependents candidates sponsored against reserved vacancies by RSBs/ZSBs are allowed free travel in Haryana Roadways buses for attending the interview.

2.         Free training in vocational trades to war widows/dependents in PANCHKULA, CHACHRAULI, HISAR, DADRI, REWARI and ROHTAK alongwith grant on monthly stipend/messing allowance and for male ward of war widows at JHAJJAR and JIND.

3.         Stipend of Rs. 150/- p.m. for vocational training of ex-Servicemen in ITIs.

4.         Cash awards to the winners of Gallantry Awards. (Appendix ‘E’)

5.         Educational grants to the wards of Defence personnel killed or missing or disabled during hostilities or at high altitude due to adverse climatic conditions ranging from Rs. 30/- to Rs. 700/-

6.         War Jagir allowance @ Rs. 5,000/- per annum enhanced by State Govt of the parents of only son or two more sons who served in armed Forces during 1962 or 1971 emergencies.

7.         Financial assistance to ex-Servicemen/widows without sufficient means.

8.         Financial grant for tuition fees/free coaching, boarding and lodging to children of ex-Servicemen/serving personnel for various competitive examinations, like IAS, PIS, HSC etc.

9.         Financial assistance to Orphan children of ex-Servicemen @ Rs. 450/- p.m.

10.       Financial assistance to widows of ex-Servicemen at the time of death of their husbands Rs. 2,000/-

11.       Old age pension of Rs. 200/- p.m. w.e.f. 1.4.94 to ex-Servicemen above 60 years and widows of ex-Servicemen not in receipt of service/family pension. World War Veterans are given financial assistance of Rs. 200/- p.m.

12.       Financial assistance to blind ex-Servicemen @ Rs. 450/- p.m.

13.       Financial assistance to paraplegic/teraplegic ex-Servicemen @ 600/- p.m.

14.       Sanad and sticks together with Rs. 500/- ex-Servicemen in appreciation of their good work done in the Distt.

15.       Stipend to children of ex-servicemen from Rs. 50/- to Rs. 300/- p.m.

16.       Cash award of Rs. 2,500/- to officers and Rs. 1,500/- to JCOs/Ors of TA for meritorious service.

17.       Pocket money @ Rs. 100/- p.m. to the patients of TB and Leprosy, getting treatment in recognised sanatoria.

18.       Grant of financial assistance @ Rs. 200/- p.m. to disabled ex-Servicemen whose disability is not even attributable to Armed Forces Services and who are not in receipt any type of pension/financial assistance from and source.

19.       Financial assistance of Rs. 2,500/- is provided to ex-Servicemen/widows for marriage of their daughter/s

20.       Additional pension to widows and children of Defence personnel who died while in service ranging from Rs. 50/- to Rs. 300/-.

21.       Interest subsidy on loan amounts ranging from Rs. 5,000/- to Rs. 2,00,000/-.

22.       Pension to recipients of Victoria Cross awardees @ Rs. 1,000/- p.m.

23.       Pension to the recipients of Param Vir Chakra @ Rs. 1,000/- p.m.

24.       1 percent reservation in all Educational/Professional Institutions.

Medical Treatment

25.       Free treatment in State Govt hospitals provided annual income is upto Rs. 12,000/- p.a.

26.       5 Beds in Civil Hospitals namely Charkhi Dadri, Narnaul, Rewari and Karnal are reserved for ex-Servicemen and their families.

27.       Exemption of House Tax when self-occupied.

28.       10 percent reservation of Houses, national permits and Residential Plots.

29.       Building and lands used as Sainik Rest Houses are exempted from property tax.

30.       Sainik Rest Houses in Haryana. (Appendix ‘F’)

31.       Scholarship to children at the Rashtriya Indian Military College, Dehradun. Sainik Schools & Punjab Public School, Nabha.

32.       Waste land of Armed Forces Personnel will not be taken over under utilisation of Land Acts.

33.       Exemption from payment of HPSC fees.

34.       Exemption from medical examination fee on first entry to Govt. Service.

35.       Preference to ex-Servicemen for Ration Depots.

36.       Soldiers are exempted from the levy of Entertainment Duty.

37.       Provision for recovery of commercial buildings for bonafide use.

38.       The recipients of Gallantry Awards are permitted to stay in Haryana Bhawan.

39.       Two free bus travel passes to war widows in a month upto pension office.

40.       Exemption from levy of Sales Tax.

41.       Re-acquisition of houses of ex-Servicemen. Land Tenancy Act also amended.

42.       Free coaching boarding and lodging for wards of serving personnel and ex-Servicemen for career guidance courses for recruitment in Armed Forces and admission in professional courses.

43.       Army ITI at Ambala Cantt has been established w.e.f. 01 Aug 98 for retiring Armed Forces personnel and ex-Servicemen.

War widows/dependents of those killed/disabled in war including Op Vijay

44.       Employment on priority basis up to two dependents.

45.       Employment will be given to one family member of Martyr who have laid down his life in Kargil in ‘Operation Vijay’

46.       One or two additional seats will be provided in various courses run by Universities for the next of kin of the martyrs who laid down their lives in Kargil in Operation Vijay.

47.       Priority allotment of soft coke/slack coke depot in Haryana.

48.       Priority allotment of stalls (PCO) booth in transport Deptt.

49.       (a)       Ex-gratia grant to war widows/disabled soldiers*

(b)       Families of P. O. W. will be granted lump sum ex-gratia Rs. 10,000/- + Rs. 1,000/- per minor/dependent child 

(c)        Personnel missing in operations : Families given ex-gratia Rs. 10,000/-lump sum Rs. 1,000/- per minor/dependent child.

50.       Financial assistance for Construction/repair of house to war widows/100 percent disabled ex-servicemen Rs. 20,000/-.

51.       Daughter’s marriage of war widows/war disabled/orphans grant Rs. 6,000/-.

52.       Educational stipends for children ranging from Rs. 25/- to Rs. 700/-.

53.       Free education upto 3 children upto degree class.

54.       Exemption of ‘Parchi’ fee in hospital.

55.       Priority allotment of Jai Jawan Stalls to war disabled ex-Servicemen.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

HIMACHAL PRADESH

General

1.         15 percent reservation in each of the Groups ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ posts.

2.         Reservation for Jai Jawan Stalls – 5 percent.

3.         Preference to ex-Servicemen for the post of Jail Warden/guard posts.

4.         Loans to ex-Servicemen for self-employment through H.P. Ex-Servicemen Corporation.

5.         Grant of pension to the awardees/ parents or widows of winners of Victoria Cross and PVC @ Rs. 1,000/- p.m.

6.         Stipend of Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen trainee in ITIs.

7.         Old age pension of Rs. 150/- p.m. to ex-Servicemen of 60 years age who are not in receipt of pension. Income limit Rs. 5,400/-

8.         War Jagir allowance of Rs. 900/- per annum.

9          Maintenance grant of Rs. 600/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training in QMTI Kirkee.

10.       Cash grant, annuity and money in lieu of land to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

11.       Grant of Rs. 5,000/- on the marriage of the daughter of a non-pensioner widow by State Govt.

12.       Financial assistance to widows of ex-Servicemen not in receipt of any pension Rs. 150/- p.m.

13.       Financial assistance to blind ex-Servicemen Rs. 100/-p.m.  Free training of any type, to blind ex-Servicemen for self-employment.

14.       Financial assistance to widows of ex-Servicemen at the time of death of their husband Rs. 500/-.

15.       Scholarship ranging from Rs. 20/- to Rs. 200/- are granted to ex-Servicemen/their dependents for various course.

16.       The dependent children of ex-Servicemen are considered on merit for the posts reserved for ex-Servicemen provided suitable ex-Servicemen are not available. Provision exists for carrying forward of unfilled vacancies by four years. 5 percent of seats in each ITI are reserved for ex-Servicemen and age limit is relaxed up to 45 years.

17.       Reservation of seats for wards of Defence personnel in professional colleges/Institutions Medical college –2 seats, Agriculture-2 percent and Polytechnic –10 percent Engineering college –4 percent/1 seat, In each ITIs-5 seats.

18.       10 percent reservation for allotment of house-sites and houses/flats.

19.       Sainik Rest Houses in H.P. (Appendix ‘F’)

20.       Ex-Servicemen are exempted from payment of examination fee, court fee, stamp duty and registration fee.

21.       12.5 percent National Route Permits are reserved for ex-Servicemen.

22.       Grant of exemption to ex-Servicemen from payment of municipal Taxes provided the building/land not occupied by him and rental value/annual income does not exceed Rs. 1,200-2,400/-.

23.       Grant of leave to civilian employees (wives of Defence Services personnel) up to six month without providing any medical certificate during the period their husbands remain posted to family station.

24.       Rent Control Act amended for resumption of houses by service personnel on their retirement. Land Tenancy Act has also been amended.

25.       Free travel facilities to war widows in HRTC buses.

26.       Free travel facility are given to awardees of Victoria Cross, George Cross, Military  Cross, Indian  distinguished Service Medal, PVC, Ashok Chakra, SYSM, MVC, KrC, UYSM, VC, SC, Sena/Nausena/Vayu Sena Medal and Mention-in Despatch in HP State Transport Buses.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and  Op Meghdoot

27.       Preference is given for employment of wives and children in civil jobs.

28.       One dependent to be given job.

29.       Relaxation in age for employment of war widows.

30.       Training of war widows and dependents of those killed/missing/disabled.

31.       Ex-gratia grants to the NOK/50 percent disability*

32.       Lump sum grant of Rs. 15,000/- to war widows for marriage of their daughter.

33.       Ex-Gratia grant of Rs. 5 lakhs to martyrs of OP Vijay.

34.       Soldier killed in all operation – Rs.3 Lac ex-gratia post Op Vijay.

35.       Soldier having disability of 50% and above – Rs.1 Lac post Op Vijay.

36.       Soldier having disability of below 50% - Rs.50, 000/- post Op Vijay.

37.       Free bus passes in State Transport to war widows.

38.       A War Memorial Hostel at Subathu for admission of children of war widows, war disabled and other HPTCs to enable them to pursue their studies. (Only for Gorkha personnel)

39.       Two Children will be given free education upto graduation.

40.       Widows are given priority in Indira Awas Yojna. 10 percent reservation of houses/plots.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

JAMMU & KASHMIR

General

1.         Relaxation of educational qualifications to the ex-Servicemen for appointment in Group ‘C’ and ‘D’ posts Matric pass for Post ‘C’ and Middle pass for post ‘D’.

2.         Employment assistance to dependents of ex-Servicemen who die in harness.

3.         5 percent reservation in Industrial plots/sheds.

4.         Subsidy on interest to ex-Servicemen for setting up of small scale industries.

5.         Stipend @ Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen trainees in ITIs.

6.         Annuity Grant to Award Winners have been doubled (Authority : Govt. Order No. Home-500 of 2001 dated 19-11-2001. (Appendix ‘E’)

7.         Financial assistance to ex-Servicemen and their families in distress.

8.         Governor’s Reward Fund is utilised for granting relief to non-attributable cases.

9.         Grant of Rx. 750/- p.m. as financial assistance to J & K Militia personnel who retired with 15 years service. (Authority – Government Order No.- Home-SSB/225 of 2002 dated 11-04-2002)

10.       Maintenance grant @ Rs. 600/- p.m. to ex-Servicemen trainees at QMTI, Kirkee.

11.       Financial assistance of Rs. 1,000/- to the widow of ex-Servicemen of death of their husband

12.       Financial assistance maximum of Rs. 1,000/- to disabled soldier and ex-Servicemen in penury.

13.       Seats are reserved for children of serving/retired Defence Personnel in Technical/Professional colleges in the State. 3 percent reservation each in MBBS, Engg, Polytechnic & ITI and Nursing training.

14.       Free medical treatment to ex-Servicemen in Govt Hospitals.

15.       5 percent reservation in house-sites/houses. 2 percent serving personnel, 2 percent for ex-Servicemen and 1 percent for war widows.

16.       Amendment to Rent control Act issued for resumption of houses by ex-Servicemen.

17.       Sainik Rest Houses in J & K. (Appendix ‘F’)

18.       Hostel at Srinagar, Jammu, Samba, Akhnoor, Kathua and Udhampur for wards of ex-Servicemen.

19.       Exemption from Sales Tax in CSD (I) canteens for ex-Servicemen.

20.       Scholarships, stipends and grants to dependent of ex-Servicemen.

21.       Ex-Servicemen in civil Government employment in need of artificial Limbs are entitled to 15 days special leave.

22.       For resumption of land by ex-Servicemen, necessary instructions have been issued to the concerned authority to settle cases within three months.

23.       Electric Sewing Machine, wheel chairs and financial relief to disabled ex-Servicemen.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan, Op Meghdoot and Op Rakshak.

24.       Reservation for ex-Servicemen in Civil Job. State Government has approved 6% horizontal reservation for ex-Servicemen. The SRO is under publication.

25.       State Government liberalised allotment of STD/ISD/PCO to War Widows, disabled soldiers and one of the dependent of deceased/missing soldiers.

26.       One member of the family of the Martyrs is given employment in the State Government.

27.       Ex-gratia grants to killed/disabled over 50 percent*.

28.       Education Scholarships.

29.       Grant of Rs. 3,500/- for daughter’s marriage.

30.       Ex-gratia of Rx. 5 Lac in favour of those who laid down their lives or become disabled (with disability over 50 percent) in OP VIJAY.

31.       The Govt of J & K, Home Deptt has granted Militia Relief in respect of those ex-J&K Militia personnel who had rendered less than 15 years of service, relief shall be payable as per following formula -

“ Rs. 50/- p.m. for each completed year of service subject to a maximum of Rx. 500/- p.m.”

(Authority – Government Order NO. Home SSB/225 of 2002 dated 11-04-2002.)

32.       The wives of Defence service personnel who are serving in civil services may be allowed extra ordinary leave upto six months during the period their husbands remain posted stations.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

JHARKHAND 

THE POLICY WHAT IS ALREADY FORMULATED BY GOVERNMENT OF BIHAR IS ALSO OPERATIVE IN JHARKHAND STATE IN ADDITION TO RESERVATION OF 2 BEDS IN TB SANITORIUM, RANCHI.

ઉપર

KARNATAKA

General

1.         10 percent reservation in each of the Groups ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ posts.

2.         Relaxation of age limit for ex-Servicemen for civil employment to the extent of number of years of military service plus three years.

3.         Computer and Tailoring training to children of ex-Servicemen at concessional rate.

4.         Scholarship grant to the children of JCOs/NCOs/ORs and children of battle casualties.

5.         War veterans/widows paid honorarium of Rs. 500/- p.m.

6.         War Jagir allowance is given to the parents whose one child/children are in the Army @ 450/- for one child, @ Rs. 600/- for two children and  @ 750/- for three children.

7.         Stipend @ Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen, War widows and their children trainees in ITIs.

8.         Cash grant to Gallantry Award Winners.(Appendix ‘F’)

9.         Wives of military pensioners or minor children are given Rs. 1500/- as one time ‘Death Relief Grant’ at the time of death of pensioner.

10.       Ex-Servicemen/dependents patients transferred for one military hospital to another military/civil hospitals are given travel expenses maximum upto Rs. 1,000/-.

11.       Reimbursement of cost of spectacles, hearing aids etc, ranging from Rs. 400/- to Rs. 3,000/-

12.       Subsidy upto a maximum of Rs. 1,000/- for purchase of sewing machine to widows/unmarried daughter of ex-Servicemen.

13.       Spot financial assistance to ex-Servicemen/dependents who are in indigent circumstances upto Rs. 1,000/-.

14.       Annual relief grant to ex-Servicemen/dependent in penury Rs. 1,200/-.

15.       Honorarium to distinguished students in public examination for 2 students in each districts ranging from Rs. 300/- to 750/-.

16.       2.5 percent of available seats in Polytechnics & 20 seats in TCH and 15 seats in B.Ed are reserved for the children of serving and ex-service personnel. In addition 70 and 50 seats each (total 120) in favour  of children of serving and ex-Servicemen are reserved in Engg Courses. 6 seats in MBBS, 2 seats in BDS are reserved for serving and ex-Servicemen respectively. 2.5 percent in Agricultural colleges and ITIs are also reserved for the wards of ex-Servicemen. Children of only those who at the time of joining Armed Forces have given any place in the present Karnataka as their permanent address are eligible to avail this facility.

17.       Free medical treatment in Government hospitals.

18.       10 percent of the house-sites and houses are reserved for allotment by all Urban Development authority for serving personnel/ex-Servicemen and families of jawans killed in action

19.       Retired officers transit home at Bangalore.

20.       Sainik Rest Houses in Karnataka.(Appendix ‘F’)

21.       Special provision exists in the Rent Control act and land Reforms act for ex-Servicemen.

22.       Benefits of pay fixation/protection, counting of military service, addition to the qualifying service subject to a maximum of 08 years and subject to other condition where ex-Servicemen are re-employed in State civil Service.

23.       State Government  scholarship to the Karnataka Cadets of RIMC and NDA.

24.       Girls hostel at Dharwad and Boys hostel at Athand, Belgaum and Karwar.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

25.       Upto two members of the family of the battle casualty are provided  employment with in the quota reserved for ex-Servicemen on priority 2A.

26.       Ex-gratia grant -war widow – Rs. 2,00,000/- and Wounded/missing – Rs. 50,000/-.

27.       Marriage Grant for each daughter Rs. 4,000/-.

28.       Honorarium to war widows of prior to 01 Nov 78 – Rs. 500/-p.m.

29.       Two acres of wet or four acres of rainfed or eight acres of dry land are given to the families of service personnel killed in action free of cost. If land is not available for allotment, a cash grant of Rs. 25,000/- to the war widows.

30.       Education Concession to the children of post 1984 battle Casualties at par with Central Govt i.e. complete Tuition Fee, Hostel Charges, cost of Uniform & Books and Stationery.

31.       Ex-gratia grant of Rs. 2 Lacs to martyr of Op Vijay.

32.       House for officers and other ranks built on site measuring 60’ X 40’ and 30’ X 40’ respectively.

33.       House repair grant of Rs. 20,000/-.

34.       Free built house.

35.       Land grant or cash grant of Rs. 25,000/-.

36.       Educational concession to the children

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

KERALA

General

1.         Vacancies in Sainik Welfare Deptt and NCC are exclusively for ex-Servicemen.

2.         8 percent interest subsidy on loan from Nationalised Banks for self employment.

3.         Reservation in LPG/K. Oil agencies-7.5 percent, Industrial plots and sheds – 4.5 percent, National permits – 10 percent Fertiliser agencies – 10 percent KAL Autorikshaws – 10 percent preference in allotment of Keltron Agencies and priority –1 is given in Jai Jawan Stalls.

4.         4.5 percent reservation of Industrial plots/sheds.

5.         Priority I in Jai Jawan Stall reservation.

6.         Priority I allotment of three wheelers.

7.         Ex-Servicemen are given stipend for ITI training at the rate of Rs. 250/- p.m. Disabled soldiers under training in QMTI, Kirkee are given Rs. 600/- p.m. for period of training.

8.         Financial assistance of Rs. 2,500/- for daughter’s marriage to ex-Servicemen, whose annual income is less than Rs. 30,000/-

9.         Rs. 1,000/- Ex-gratia grant given to the widow on death of ex-Servicemen, whose annual income is below Rs. 30,000/- p.a.

10.       Old age pension of Rs. 100/- p.m. to ex-Servicemen who are above 70 years old  and whose annual income does not exceed Rs. 5,000/-.

11.       Immediate financial assistance upto Rs. 750/- to deserving eligible cases.

12.       Destitute allowance Rs. 100/- p.m.

13.       Financial assistance to blind ex-Servicemen Rs. 300/- p.m.

14.       Financial assistance to orphan children of deceased servicemen Rs. 150/- p.m.

15.       Stipend to handicapped children of ex-Servicemen.

16.       Stipend of Rs. 10,000/- each for 20 children of ex-Servicemen studying in Sainik School Kerala.

17.       Pocket expense to the inmates of TB/Leprosy sanatoriam– Rs. 300/- p.m.

18.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. is given to mentally retarted children ex-Servicemen.

19.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. is given to poor ex-Servicemen whose annual income is less than Rs. 10,000/-.

20.       WW II veterans whose annual income is less than Rs. 6,000/- are given Financial Assistance of Rs. 300/- p.m.

21.       Reservation of Seats.*

22.       15 weightage marks is given to the ex-Servicemen and their children, widows, children of serving soldiers for admission in pre-university. BSc (Agri/Horticulture) BVSc and Animal husbandry courses vide Kerala University letter No. SD (1)/161121/76 dated 02 may 1977. One seat each for BVSc.

23.       Free medical aid to ex-Servicemen in civil hospitals (LIG category one bed each in general ward of all District and Taluk hospitals reserved for ex-Servicemen.

24.       3 percent reservation each for allotment of house sites and houses for ex-Servicemen.

25.       Sainik Rest Houses in Kerala. (Appendix ‘F’)

26.       Monetary grants to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

27.       Rent control Act has been amended for the benefit of ex-Servicemen.

28.       Exemption from examination fee and hospital purchase fee.

29.       Reservation of 10 percent of surplus land for ex-Servicemen in each village (under rule II (A) of the Kerala Land Assignment Rule). Under rule 6 of the arable forestland assignment rule 1970, 1/12 of the available assignment land in each district shall be reserved for assignment to ex-Servicemen.

30.       Scholarships for higher studies for dependents of ex-Servicemen (SSLC to Post-graduate).

31.       Grace marks of 15 for admission to PDC and Degree Course of children of ex-Servicemen.

32.       Coaching class for Medical Engg Entrance Examination for 30 students in each discipline (i.e. total 60 students).

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

33.       Employment to one dependent.

34.       Immediate grant Rs. 5,00,000/- to each dependent of those killed in action Rs. 1,00,000/- to the seriously wounded Defence personnel. In the case of other injuries such amount as decided depending upon the gravity of injury.

35.       House Building grant of Rs. 50,000/- to disabled Jawans boarded out and those who die in harness and do not have houses of their own and whose annual income is less than Rs. 50,000/-.

36.       Ex- gratia grant – Rs. 5 Lacs (killed) in Op Vijay.

37.       For injured – As per gravity of injury.

38.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. is given to physically disabled children, annual income of the parents should be below Rs. 50,000/-.

39.       Cash award of Rs. 500/- is given to the top mark scorer of SSIC at District level among the wards of ex-Servicemen.

40.       Free supply of sewing machine (to ex-Servicemen tailors by trade/widows who know tailoring).

41.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. for Medical after care Grant for TB/Leprosy patients (Ex-Servicemen).

42.       Medical After Care Grant (Rs. 300/- p.m.) to ex-Servicemen cancer patients.

43.       House Building grant.

44.       Reservation in all professional courses.

45.       Weightage in marks for pre Degree and degree classes, free education in Arts/Science colleges. No hostel charges, book allowance. Education stipends upto postgraduate level.

46.       Exemption from payment of examination fee.

47.       Priority for admission in ITI for wards and widows.

48.       House building grant of Rs. 50,000/- to each war widow and to disabled             ex-Servicemen.

49.       Widows are exempted from payment of House Tax, exempted only in Panchayat areas. Further war widows and war disabled and parents of (Father/Mother) unmarried Jawans killed in action are exempted from payment of house tax in Municipal and Corporation areas for 10 years with effect from 01st half of 2000-01.

50.       Allotment of land if income not more than Rs. 6,000/- p.m.

51.       Widows transfer to native place, if employed.

52.       Near relatives of soldiers who are killed or permanently disabled in action or reported missing are given preference in recruitment.

53.       Allotment of land for construction of house in very genuine dases.

54.       Redressal of Grievances of ex-Servicemen prompt and immediate action. District Collectors and Head of Departments have been given instruction.

55.       Special (Out of turn) priority in giving electric connection to ex-Servicemen and dependent of serving personnel died/killed in action.

56.       Equation of service trades with civil trades- Acceptance of central Govt equation of service trades with civil trades by State Govt qualification of Degree and Diplomas recognised by the Govt of India-automatic recognition in State Govt.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

MADHYA PRADESH

General

1.         10 percent reservation in Group 'C' posts and 20 percent in Group 'D' posts for ex‑Servicemen.

2.         Priority A1 for employment to disabled ex‑Servicemen.

3.         A initial grant of Rs. 500/‑ is given to next of kin of Prisoners of War and missing soldiers during war and Rs 60/- per month to each minor children till return of missing soldiers.

4.         Parent Grant of Rs. 2,500/‑ p.a. is paid to those whose only child/all the children are employed in Defence.

5.         Reservation of 3 and 5 percent seats each in Medical colleges and Engg colleges respectively.  5  percent  seats   in  Polytechnic,  M.Ed   &  B.Ed  and  2  percent  seats  in Agricultural colleges.

6.         ITI reserved 5 seats and 20 seats in Nursing Training exist for wards of retired Defence personnel. There are no domiciliary restrictions.

7.         Free medical aid in Govt Hospitals

8.         Priority in allotment of cement quota for construction and repair of houses by serving and retired Defence personnel.

9.         Sainik Rest Houses in the State. (Appendix ‘F’).

10.       Financial assistance to ESM/widows from Amalgamated Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of ESM, Madhya Pradesh*.

11.       Education stipend to the wards of ESM from Amalgamated Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of ESM, Madhya Pradesh*.

12.       Preferential allotment of Industrial Plots/sheds and Fair Price Shops to ex‑Servicemen.

13.       2 percent reservation each in allotment of house sites and houses and 10 percent reservation in National Permits for ex‑Servicemen.

14.       Rent Control Act and Land Tenancy Act favourable to ex‑Servicemen/dependents.

15.       Cash grant to Gallantry Award Winners. (Appendix E).

16.       Exemption from payment of PSC fees to ex‑Servicemen including SSCOs/ECOs.

17.       Allotment of 5 acres of agricultural land to ex‑Servicemen whose total income does not exceed pension of a Sub Maj.

18.       50 percent House Tax exemption provided if ex-Serviceman is not paying Income Tax.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan, Op Meghdoot and Op Vijay

19.       Employment priority:‑

(a) War Disabled                  -           A ‑1.

(b) Two dependents              ‑           A ‑2.

(c) Ex‑Servicemen                ‑           A ‑3.

20.       Age relaxation upto 35 years to war widows and employment in State Civil jobs.

21.       Ex‑gratia grants of Rs.10,00,000/‑ to Officers, JCOs and ORs killed in action.

22.       Marriage grant for daughter/dependent sister ‑ Rs.10,000/‑.

23.       Plots of sizes 1200 to 1800 sq. ft @ 50 percent of minimum cost provided houses are constructed within 5 years.

24.       Exemption from tuition, hostel fee and free issue of text books.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

`MAHARASHTRA 

General

1.         15% Horizontal Reservation in group ‘C’ and ‘D’ posts.

2.         Relaxation of age for Group ‘C’ and ‘D’ posts by years of service plus 3 years

3.         Cash grants & cash in lieu of land to the Gallantry/Non Gallantry Award winners (PVC, AC, SYSM, MVC, KC, UYSM, VrC, SC, YSM, SM, NM, VM, Mention-in-Dispatches, PVSM, AVSM, VSM) since Independence from Rs. 23,000/- to Rs. 1,72,500/-.

4.         Ex-gratia grant of Rs. 2 Lakh to the NOK/dependents of Martyrs killed in action/any operation w.e.f. 01 May 1995 to 30 Apr 1999.

5.         Ex-gratia grant of Rs. 5 Lakh to the NOK/dependents of Martyrs killed in action/any operation w.e.f. 01 May 1999.

6.         Financial assistance of Rs. 1 Lakh (20% to 49% disability) and Rs. 3 lakh (50% and above disability) to the disabled soldiers in any operation w.e.f. 01 May 1999.

7.         World War II veterans are given Rs. 600/- p.m. as financial assistance.

8.         Rs. 1,000/- p.m. to widow or parents of Posthumously gallantry award winners.

9.         Free education facilities are available for the dependents of killed in action, wounded in action, gallantry awardees and also for the dependents of ESM upto the rank of Major.

10.       Reservation of 5 percent seats limited to maximum 5 in Govt Medical College, Engg College, Agriculture College, Polytechnic & ITI.

11.       Exemption from payment of examination/application fee for the MPSC.

12.       Rent control Act and Land Tenancy Act have been amended to facilitate resumption of House/land by ESM.

13.       2 and 10 percent reservation in allotment of houses and house sites respectively.

14.       Special leave upto 7 days for medical review boards.

15.       Free legal aid for settlement of disputes.

16.       Maternity benefits for families of ESM – six cots have been reserved in KEM hospital, Pune.

Benefits from Benevolent Fund

17.       The activities under this fund are monitored by the Executive Committee of Rajya Sainik Board, on behalf of RSB, in quarterly meeting held in a financial year under the Chairmanship of the Hon’ble Minister of Sainik Kalyan. This fund is utilised in giving financial assistance for the welfare of ex-Servicemen, widows/dependents as well as for resettlement of the retiring ex-Servicemen in the form of grants to aid their re-employment and self-employment ventures. This fund is also utilised for construction of new hostels for Boys/Girls of ex-Servicemen.

18.       Subsidy/Interest subsidy of Rs. 5000/- to Max Rs. 17,000/- on loan upto Rs. 3 lakhs taken by the ESM for self-employment ventures.

19.       Old age financial grant of Rs. 700/- p.m. or Rs. 8,000/- one time for the ESM of 65 years/widows over the age of 60 years having no source of income.

20.       One time assistance of Rs. 10,000/- to NOK of personnel killed in action/other operations including physical casualty.

21.       Rs. 3,000/- for undergoing training for self-employment.

22.       Rs. 3,000/- is given to ESM/widows for denture and hearing aids.

23.       Financial assistance of Rs. 25,000/- and Rs. 50,000/- to the disabled soldiers having disability from 20% to 50% and above 50% respectively due to reasons other than war/operation (physical casualty).

24.       Rs. 2,000/- funeral grant for ex-Servicemen/widows.

25.       Rs. 60,000/- and Rs. 50,000/- is given to the War Widows and Widows of physical casualty respectively for construction of house.

26.       Education scholarship from Rs. 600/- to Rs. 7,000/- to the wards of ESM studying from XI std to post graduate and research level

27.       Reimbursement of tuition fee upto Rs. 5000/- to the children of ESM studying in non aided Govt institutions.

28.       Rs. 5000/- is given to the children of ESM studying out of State for courses not available in Maharashtra.

29.       Rs. 500/- is given to the children of ESM studying in non grantable private school for Uniform allowance, Book allowance and tuition fees.

30.       Rs. 25,000/- is given to children of ESM who are studying in foreign countries.

31.       The children of ESM attending preparatory/pre-training course of UPSC, Bank and other competitive exams are paid 50 percent charges of the training fee upto Rs. 2000/- maximum.

32.       The children of ESM who are studying in State Sainik Schools are given reimbursement of Tuition fees to the extent of Rs. 5000/-.

33.       The wards of ESM who have taken Driving Training are given reimbursement of 50 percent training fees maximum upto Rs. 1000/-.

34.       Rs. 5,000/- is given to the ESM/wife/widow of ESM/children of ESM who have performed outstanding activities in the field of sports, music, literature and dancing etc.

35.       Financial Assistance of Rs. 20,000/- for addition/alteration of own house to the disabled soldiers having more than 65 percent disability w.e.f. 01 May 2002.

36.       Financial assistance of Rs. 300/- p.m. to the ESM having blindness more than 65 percentage.

37.       Incentive to children of ESM who are undergoing computer education in recognized Government institutes are given upto Rs. 4000/-.

38.       Free medical aid in Govt hospitals/re-imbursement upto Rs. 40,000/- and Rs. 700/- p.m. for one year or Rs. 8,000/- one time for post operative treatment of major diseases i.e. Heart, Cancer, Renal, Paralysis.

39.       House loan subsidy to the extent of 10 percent or maximum Rs. 10,000/- whichever is less.

40.       Financial assistance for daughter’s marriage*.    

41.       Financial assistance to mentally retarded children of ESM*.

42.       The boarding charges are reimbursed to the children of ESM studying in SPI Aurangabad (Officers ward- 50 percentage, Ward of JCOs - 75 percent and Ward of OR 100 percent).

43.       Pocket money to the Wards of Offrs, JCOs and OR studying in NDA to the extent of 50%, 75% and 100% respectively.

44.       Free bus travel upto 2500 KMs per year to war widows and gallantry award winners of chakra series (PVC, MVC, VrC, AC, KC, SC).

Benefits from Special fund

(a)       Queen Mary’s Technical School -  Dependents of ex-Servicemen and disabled ex-servicemen taking training in Queen Mary’s Technical School are re-imbursed full fee upto Rs. 1800/- per year

(b)       Hostel Fees -  Dependents of ex-servicemen who do not get admission in military hostels or due to non-availability of hostels in particular station, staying in college/school hostels, is re-imbursed upto Rs. 300/- per months towards hostel fees.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

MANIPUR

General

1.         Reservation in Group 'B' posts ‑ 2 percent, Group 'C' ‑ 3 percent and Group 'D' ‑ 5 percent.

2.         Priority accorded to ex‑Servicemen for self‑employment schemes.

3.         Stipend of Rs.250/‑ p.m. to ex‑Servicemen trainees in ITIs.

4.         Cash grants to Gallantry Award Winners. (Appendix 'E').

5.         Free legal aid and medical facilities are provided to ex‑Servicemen.

6.         Ex‑gratia grant of Rs. 5,000/‑ is given to war widows/war disabled ex‑Servicemen. 

7.         Reservation of seats for wards of serving/retired Defence personnel. Agriculture college - 1 seat, ITIs - 2 seats, Polytechnics - 1 seat, Medical and Engineering Colleges - 1 seat each.

8.         Reservation of House‑sites 5 percent.

9.         Ex-gratia announced for Rs 2 lakhs for martyrs of Op Vijay but six personnel’s NOKs have been paid Rs 1.25 lakhs only 

10.       Exemption of Excise Duty on Canteen items.

Note :  A sum of Rs 5,000/- will be  paid to all the war bereaved families and permanently disabled personnel as Ex-gratia grant. (As per information received)

ઉપર

MEGHALAYA

General

1.         Old age pension of Rs. 100/‑ p.m. is provided to male and female citizen aged 65 and 60 years respectively.

2.         Funeral expenses for the ex‑Servicemen/their families/widows Rs.1,000/‑.

3.         Old Age pension of Rs 300/- p.m. to World War-II Veterans and their widows.

4.         Reservation of house sites/house plots to low income group of ex-Servicemen subject to Meghalaya Land Transfer Act 1971 - 10 percent.

5.         Free legal aid to ex-Servicemen/their widows.

6.         War Jagir Allowance of Rs 1,000/- p.a. to parents who sent their only or all son(s) to the Armed Forces.

7.         Permit to run taxi service and other transports.

8.         Permit for Fair Price Shops on priority.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

9.         Ex‑gratia grants of Rs.5,000/‑ to each war widows/ dependents as and when such casualty occurs.

10.       Ex-gratia grants of Rs 2 lakhs to NOKs of OP VIJAY martyrs and Rs.1.5 lakhs to disabled soldiers.

11.       Rs 1.5 lakh paid as ex-gratia to disabled soldier.

12.       Preference in allotment of Jai Jawan Stalls and Kerosene Oil agency.

ઉપર

MIZORAM

General

1.         Priority-I for employment of disabled ex-Servicemen and Priority III for ex-Servicemen.

2.         Reservation in Group ‘C’ posts –10 percent and Group ‘D’ posts –20 percent.

3.         Induction of ex-Servicemen at suitable levels in State Police Force.

4.         Allotment of Jai Jawan Stall to widows/Ex-Servicemen.

5.         Stipend of Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen trainees in ITIs.

6.         Old age pension of Rs. 100/- p.m. to ex-Servicemen above 60 years.

7.         World war Veterans are given Rs. 200/- p.m. as financial assistance.

8.         A grant of Rs. 1,000/- is given to ex-Servicemen/their widows for marriage of their daughter.

9.         Cash grant to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

10.       Maintenance grant of Rs. 600/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee.

11.       Stipend to children of ex-Servicemen for their education. Stipend @ Rs. 300/- p.m. for Technical. Engg and Medical education upto graduate and post-graduate level – Rs. 200/- p.m. under going diploma training. Rs. 75/- p.m. typing and steno training.

12.       Reservation of seats for ex-servicemen in ITI, Aizawl and for widows and dependants of ex-Servicemen in District Industry Centre, Aizawl each trade – 1.5 percent.

13.       Free Medical aid in govt. hospitals.

14.       Preference accorded to the disabled ex-Servicemen including families of those killed in action in allotment of arable land for their rehabilitation.

15.       Sainik Rest House in Mizoram (Appendix ‘F’)

16.       Exemption from payment of House Tax when occupied by self, agricultural land of one holding registered in the name of ex-Serviceman and exemption from entertainment tax.

17.       10 percent reservation in issue of National Permits.

18.       Exemption from payment of examination/application fee and Entertainment tax.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot.

19.       Employment in class III & IV posts priority -I

20.       Two members of family can be directly appointed without registration in Employment exchange Priority –I.

21.       War Widows are given special preference for allotment of Jai Jawan Stall if asked for.

22.       Ex-gratia grant of Rs. 1 lakh to those killed in action and 50,000/- to disabled.

23.       Financial assistance for construction of dwelling houses. Officers- Rs. 15,400/-, JCOs –Rs. 12,400/- and Ors – Rs. 10,000/-.

24.       Full exemption of fee for school going children including uniform, hostel charges, full cost of books and stationery.

25.       Remission of house and land revenue for ex-Servicemen and during the life time of widow only. Memo No. LRR/A-96/88 dated 16 sep 92.

26.       Exemption from House Tax, land revenue, age concession, self employment schemes etc.

ઉપર

NAGALAND

General

1.         5 percent reservation in Group ‘C’ and ‘D’ posts.

2.         Induction of ex-Servicemen at suitable levels in State Police Force.

3.         Immediate appointment to class III/IV Class posts to one of the dependents of those killed or permanently disabled in action. Disabled person himself is also eligible provided he is willing and capable to perform duty.

4.         Reservation of ex-Servicemen. 2 % in Industrial sheds and National permits, 5% in Jai Jawan Stalls and 3.5% in fair Price shops.

5.         Old age pension Rs. 100/- p.m.

6.         II World War Veteran pension Rs. 300/- p.m.

7.         Lump sum grant of Rs. 1,000/- to orphan children of deceased servicemen.

8.         Financial assistance to widows of ex-Servicemen at the time of death of their husband Rs. 1,000/-.

9.         Ex-gratia grant to next of kin of Officers and JCOs/Ors who are killed in action is Rs. 5,00,000/- and Rs. 3,00,000/- respectively. Grant to permanently disabled Officers and JCOs/Ors is Rs. 3,00,000/- and 1,50,000/- respectively.

10.       Providing free education including books and uniforms and full hostel charges to the children of those killed/permanent disabled in action studying from class I to class XII.

11.       To provide free education including books and uniform and full hostel charges to the children of those killed/permanently disabled studying within the State of Nagaland from Class I to Class XII or equivalent.  

12.       War Jagir Allowances*.

13.       Cash grant to gallantry award winners. (Appendix ‘E’)

14.       Ex-Servicemen belonging to state of Nagaland are exempted from paying of House Tax when under self-occupation.

15.       Armed Forces Pension and pension equivalent of gratuity are ignored while fixing pay of re-employed ex-servicemen below officers rank under state Govt.

16.       Payment of ration, canteen facilities and free medical facilities have been introduced to interior areas.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

ORISSA

General

1.         Reservation of 3 percent seats in Class III and IV in State Govt services.

2.         Govt has approved the relaxation of educational qualification for ESM for appointment in any reserved posts for Class - III employees.

3.         Priority for sanction of loan to ex‑Servicemen for self‑employment ventures by State Financing Agencies.

4.         One seat each in 15 Secondary Teachers Training Schools for wards of ESM.

5.         Rs.150/‑ p.m. to World War-II veterans and their widows who are not drawing any kind of pension.

6.         5% seats in Govt colleges / Institutions i.e. Engineering / Polytechnic & ITIs for Defence personnel coming on posting and children of ESM and their Widows.

7.         5% seats in Govt colleges for Defence personnel coming on posting.

8.         1% seat in Govt Colleges reserved for studies of son/daughters of ESM.

9.         Reservation of 5% seats in Engineering Colleges and One seat each in every Medical Colleges of Orissa for ESM.

10.       Free medical aid in Govt hospitals.

11.       Treatment, bacteriological examination and supply of medicines subject to availability in Govt Hospital.  (Income limit Rs.6,400/‑ p.a.).

12.       5 % reservation in allotment of houses/flats for ESM/Widows in Orissa State Housing Board Schemes.

13.       Sainik Rest Houses in the State (Appendix 'F').

14.       Five acres of Agriculture land is given to those ex‑Servicemen who served in certain specified areas during 26 Oct 1962 to 31 Jan 1964.

15.       Allotment of One Std. acres of land to landless ESM  upto the rank of NCOs within 5 Km village perimeter residence.

16.       Payment of reclamation charges for acres of land @ Rs 250/- per acre to those who have been allotted 5 acres of land.

17.       Establishment of monitoring cell -Monitoring Cell at the District level has been established for the welfare of ESM.

Benefits for war widows/ dependents to those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

18.       One job will be provided as per eligibility to the dependent brother/sister or wife of deceased soldier in Orissa for martyrs of Op Vijay.

19.       Ex‑gratia grant to Next‑of‑kin of casualties of IPKF killed, wounded and missing is Rs.10,000/‑, Rs.5000/‑ and Rs.4,000/‑ respectively.

20.       Rs 2,00,000/- (Rupees Two Lakh) to NOKs of personnel killed in “OP VIJAY” Kargil sector.

21.       One plot 40 x 60 to be allotted at Bhubuneswar to the NOK of Op Vijay.

ઉપર

PUNJAB

General

1.         Reservation of 13% SEATS IN EACH OF THE group ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ posts. Vacancies are carried forward for two years. State has also amended recruitment rules in respect of age and educational qualification of ex-Servicemen.

2.         Ex-Servicemen are inducted at suitable levels in State Police Force.

3.         Reservation in allotment of Industrial Plots – 5%, Gas Agency – 7.5%.

4.         Loan to ex-Servicemen for self-employment ventures by Punjab Ex-Servicemen Corporation.

5.         Ex-Servicemen with 1st class certificate in education and 15 years service will be equated to Matric. An ex-Servicemen with Matric qualification and 15 years of service will be equated to Graduate. Age relaxation implemented in recruitment rules.

6.         Stipend of Rs. 300/- p.m. to ex-Servicemen trainees in ITIs.

7.         Maintenance grant of Rs. 900/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee.

8.         War Jagir Allowance – Rs. 1,200/- per annum.

9.         Financial assistance of Rs. 2000/-, 1500/- and 1000/- to widow on death in harness of officers, JCOs and ORs respectively.

10.       World War Veteran/old age financial assistance of Rs. 300/- p.m. to non-pensioners. Age above 65 years, income limit Rs. 12,000/- p.a. Their widows are also eligible.

11.       Financial assistance to totally blind ex-Servicemen/totally blind widows. Rs. 300/- p.m.

12.       Financial assistance to paraplegic ex-Servicemen for construction of latrine and bathroom Rs. 20,000 (max)

13.       Maintenance grant to disabled ex-Servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee Rs.900/- p.m.

14.       Cash award to the awardees of Territorial Army Decoration/Territorial Army Medal*.

15.       Financial assistance of Rs. 5,000/- to ex-Servicemen/widows of ex-Servicemen and war widows for marriage of their daughter.

16.       Cash grants, annuity and money in lieu of land to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

17.       Reservation of seats in professional colleges for children of serving/retired/ disabled Defence Personnel. Engg-2%, Medical Colleges –1%, ITI-5% and    Polytechnic-4%. No domiciliary restriction exists.

18.       Reservation of 50% seats in Sri Dashmesh Academy, Anandpur Sahib for boys in all classes with scholarship of Rs. 1,450/- p.a. for children of Defence personnel upto JCO rank and half fees to children of Defence officers  (serving, retired and deceased).

19.       Reservation of seats for wards of ex-Servicemen/serving personnel in various educational institutions.*

20.       Free medical treatment in Govt hospitals, ten beds in T.B.Centre, Patiala have been reserved for ex-Servicemen and 5 beds in each District hospital where the availability of beds is 100 and more.

21.       Reservation for house –site –8% & Houses/flats –3%. Reservation in allotment of plots for Gallantry Awardee – 2%.

22.       14 Sainik Rest Houses in the State. (Appendix ‘F’)

23.       Free occupation of one room in Sainik Rest Houses (not more than two nights in a month) to winners of PVC, MVC, VrC, YSM and Gallantry Awards only.

24.       Rent Control Act and Land Tenancy Act (for serving personnel only) are being amended to facilitate resumption of houses/land by ex-servicemen/Serving personnel.         

25.       Free legal aid for settlement of disputes for income upto Rs. 18,000/- p.a.

26.       Free legal aid to ex-Servicemen.

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

RAJASTHAN

General

1.         Reservation of seats in Group ‘C’ posts-12.5 percent & Group “D’ posts-15 percent reserved vacancies are carried forward for one year. Recruitment rules have been amended in respect of age and educational qualification of ex-Servicemen. 100-point roster followed.

2.         Reservation in allotment of industrial plots/sheds 2 percent, Salt plots-10 percent, Mines & Minerals – 10 percent, National permit-10 percent and House sites-10 percent & Houses-2 percent. Milk vending Booths-on priority, Fair Price Shops-7 percent.

3.         Stipend of Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen trainees in ITIs.

4.         Cash grant and allotment of land to Gallantry award Winners. (Appendix ‘E’)

5.         Maintenance grant of Rs. 900/- p.m. to the disabled Servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee.

6.         Financial assistance of Rs. 500/- p.m. to orphan children of ex-Servicemen.

7.         Monthly financial assistance of Rs. 500/-p.m to post II World War Widows of ex-Servicemen not in receipt of family and any other pension.

8.         Marriage grant to daughters of ex-Servicemen/Widows Rs. 8,000/- per daughter upto two daughters.

9.         Old age pension Rs. 500/- p.m. to ex-Servicemen who are above 65 years and not in receipt of any pension.

10.       Scholarship is provided to 1,000/- Meritorious Girls of ex-Servicemen @ 100/- p.m. upto School level and Rs. 150/- p.m. upto college level.

11.       Financial assistance to WW II Veterans and widows – Rs. 300/- p.m. who are not in receipt of any pension.

12.       3 seats in Medical colleges, 55 seats in Engineering colleges, 5 percent seats in Polytechnic and B Ed course and 5 seats in each ITI are reserved for wards of ex-Servicemen. No domiciliary restriction exists in the state.

13.       Free medical aid in Government Hospitals. Medical wards have been constructed in civil Govt hospitals at Jhunjhunu with 20 beds and 18 beds medical wards each in hospitals in Sikar, Churu and Nagaur.

14.       House loan facilities to serving personnel/ex-servicemen.

15.       Provision of residential plots to ex-Servicemen at village Panchayats.

16.       Priority in allotment of house-sites and constructed houses. 10 percent reservation of plots and 2 percent of flats for widows and ex-Servicemen.

17.       Sainik Rest Houses in the State.(Appendix ‘F’)

18.       Rent Control act and land tenancy act have been amended to facilitate resumption of land/houses by ex-Servicemen.

19.       Scholarship to children of ex-Servicemen for pursuance of studies from Class IX to Higher & Technical Education.

20.       Exemption from payment of Municipal Tax on houses of ex-Servicemen, widows and their minor children who are not income tax payee.

21.       Allotment of Barani or Sivaichak land upto 10 acres to ex-Servicemen/Serving soldiers.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan, Op Meghdoot, Op Rakshak, Op Rhino, aid to civil authorities, and other OPs

22.       Preference in employment of two dependents in State Government Service.

23.       Cash grant of Rs. 10,000/- (w.e.f. 01-04-96 and upto 31-03-99)

24.       Bus fare – 75 percent concessions.

25.       Free education upto all levels. Stipends upto Rs. 400/- p.a. school level and Rs. 800/- p.m. college level. This facility is only for dependents of those killed/disabled in 1962, 1965 and 1971 wars.

26.       Irrigated land 25 Bighas in canal area.

Benefits - OP VIJAY

27.       Employment to be provided to widow or her son or unmarried daughter with a right to be exercised by the widow to keep her option for employment open till the child grows and becomes eligible for service.

28.       For permanently incapacitated battle casualties employment would also be provided to himself or a dependent.

29.       Rs. 25,000/- + 25 Bighas of land or 4 Lacs in lieu of land to disabled soldiers.

30.       Following compensation was announced:-

(a)       Rs. 1 lac+25 bighas land in IGNP would be given to the widows.

                                    Or

            (b)       Rs. 1 Lac + MIG Housing Board House.

                                    Or

            (c)        Rs. 5 Lacs

31.       Parents of the deceased to be given Rs. 1-2 Lac fixed deposit in small savings in monthly income schemes.

32.       School going children to get Rs. 1,800/- as scholarship per year. This will be Rs. 3,600/- for students of college, Technical, Medical, Engineering. This scholarship will be given by Education Department.

33.       Free education for children in Government school, College, Technical Education, Medical & Engineering.

34.       A school will be re-named on the name of the martyr soldier.

35.       One agricultural electric connection would be given out of turn by the RSEB for any land which is in the name of widow.

36.       Free Roadways pass will be issued for widow and dependent children.

ઉપર

SIKKIM

General

1.         3 percent reservation in both Group 'C' & 'D' posts. Recruitment rules amended in respect of age and educational qualification of ex‑Servicemen. (State Govt. Notification No. 87/Gen/DOP dated 23 Mar 98)

2.         Ex‑Servicemen are inducted at suitable levels in State Police Force.

3.         Priority for self‑employment ventures.

4.         Stipend of Rs.250/‑p.m. to ex‑Servicemen trainees in ITIs.

5.         Old age pension of Rs.150/‑ p.m. for ESM / Widows attaining the age of 60 yrs.

6.         Cash grants, annuity and money in lieu of land to Gallantry Award Winners.  (Appendix'E').

7.         Financial assistance of Rs.1,500/‑ to widow on death of her husband and to the ex‑Servicemen on death of his wife Rs.1,000/-.

8.         Financial assistance of Rs 900/‑ p.a. to disabled ex‑Servicemen for purchase/repair of artificial limbs.

9.         Free medical aid in Govt hospitals and financial grant of Rs.10,000/- for treatment in Delhi and Calcutta with accommodation facility.

10.       Daughter’s marriage grant Rs.1,500/‑ each upto two daughters.

11.       Financial assistance to orphan children of deceased servicemen Rs 100/‑ pm.

12.       World War II veterans are given financial assistance of Rs.150/- per month.

13.       Monetary grant and allotment of Jai Jawan Stalls to war widows.

14.       ESM ward as paying guest during the course of School sessions is being paid       Rs 1000/- p.a. as Boarding school ward Rs 1500/- p.a. is being paid.

15.       Penury grant to widows of ex‑Servicemen not in receipt of any pension for any reason Rs.900/‑p.a.

16.       Free education/free books issued to children upto Class XII and free uniform/free day food issued to children upto Class V.

17.       Free education to children and stipend Rs 300/- p.a. upto Class VIII and Rs 350/-p.a. upto Class XII.

18.       Separate wards for ex-Servicemen with 6 to 8 beds in district Hospitals.

19.       Sainik Rest Houses in the State. (Appendix 'F’).

20.       Exemption from payment of House Tax and Entertainment Tax.

21.       Exemption of electricity charges upto 100 units per month, to ex-Servicemen and widows w.e.f. Apr 95.

22.       10 percent reservation in Fair Price Shops in each District and Priority -1 in allotment of Industrial Plots/Sheds.

23.       ESM/Widow being attained the age of 60 yrs and above free of cost Sikkim Nationalised Transport Bus Service is provided, within the State wef 01 Jan 1999.

24.       Rent Control and Land Tenancy Acts amended.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

1.         A Govt job to any one member of the family to martyrs of OP Vijay.

2.         Ex‑gratia grants of Rs.10,000/‑ all ranks.

3.         Daughter's marriage grant Rs.1,500/‑ each upto two daughters

4.         House building/repair grant Rs.15,000/‑.

5.         Ex-gratia grants of Rs. 2 lakhs to NOKs of every soldier who died in OP VIJAY.

6.         Free education to children and stipend Rs.300/‑ p.a. upto class VIII and Rs.350/‑ p.a. upto class XII.

7.         Allotment of a housing site to martyrs of Op Vijay.

ઉપર

TAMIL NADU

General

1.         Reservation in Group ‘D’ posts – 10%, Forest Guards – 10%, Forest Watchers - 5% and 25% In NCC Department (for the Post of Lascars, Drivers, Watchmen) Basic Service 10%, Live Stock Inspector course – 5%

2.         Age relaxation for appointment to State Government Service upto 53 years for OBC/SC & 48 years for others.

3.         Automatic acceptance of equivalent of Military Trade to civil trades.

4.         Stipend of Rs. 1,000/- p.m. to ex-Servicemen Trainees in ITIs.

5.         Financial assistance of Rs. 3,000/-  to widows on death of their husband.

6.         Monthly grant of Rs. 150/- as relief to deserving ex-Servicemen, their families and dependents of deceased personnel.

7.         Scholarship/Stipend to children of ex-Servicemen studying in vocational, professional, computer and technical course.

8.         Life Time Grant of Rs. 500/- p.m. to World War Veterans and Rs. 300/- pm to their widows who have served during WW and who are not in receipt of pension/gratuity.

9.         Life Time Grant of Rs. 300/- to totally blinded ex-Servicemen/widows provided they are not in receipt of any assistance from other sources.

10.       Monthly payment of Rs. 300/- for life to ex-Servicemen suffering from Leprosy, TB, Paralysis and monthly payment of Rs. 500/- for life to ex-Servicemen suffering from Cancer.

11.       Financial assistance upto Rs. 20,000/- to ex-Servicemen for major surgeries.

12.       50 percent interest subsidy on loan ( upto 2.50 lakhs) from Nationalised Banks to ex-Servicemen/widows of ex-Servicemen.

13.       Cash grant, Cash in lieu of land and Annuity to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

14.       Maintenance Grant of Rs. 900/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training at Queen Mary Technical Institute, Kirkee.

15.       Grant of Rs. 5,000/- for marriage of one daughter of ex-Servicemen/Widow.

16.       Payment of Rx. 500/- p.m. to inmates of Nimmadhi Illam for destitute ex-Servicemen/widows at Chennai.

17.       War Service Incentive of Rs. 750/- p.a. to parents who had sent their only son/Daughter to the Armed Forces and Rs. 1,000/- to those who have sent their more than one son/daughter

18.       Subsidy of Rs. 50,000/- for construction of Industrial Sheds/purchase of plots to ex-Servicemen.

19.       Financial Assistance upto Rs. 1,500/- p.m. to ex-Servicemen towards purchase of hearing aids. Spectacles, artificial dentures and artificial limbs.

20.       Grant of Rs. 5,000/- for alleviation of distress due to fire, flood and other natural calamities.

21.       Pocket money at the rate of Rs. 20/- per day to ex-Servicemen undergoing inpatient treatment in the TB Sanatorium/cancer Institute/Leprosoria

22.       Matching grant of Rs. 100/- p.m. to the TB/Leprocy patients who are in receipt of MACF Grant from Indian Red Cross Society.

23.       Gift articles worth of Rs. 500/- to Leprosy patients on the eve of Deepavali festival.

24.       Subsidy of Rs. 1,200/- to the daughter of ex-Servicemen trained in the tailoring units run by Zila Sainik Board for owning a sewing machine.

25.       Maintenance of grant of Rs. 300/- p.m. for mentally retarded children of ex-Servicemen.

26.       Grant of Rs. 1,000/- for child for coaching to appear in Entrance Examination for professional courses and got admitted.

27.       Transport charges to ex-Servicemen/TB/Leprosy patients of the Sanatorium to visit their homes periodically i.e. once in a year.

28.       Scholarship to children of Defence Personnel killed or disabled in action, studying in academic, Technical/Professional/Vocational Courses beyond Higher Secondary stage.

29.       Reservation of seats in Professional colleges.*

30.       Entire educational expenses of orphan children of ex-Servicemen.

31.       Educational concessions and book allowances.

32.       Exemption from payment of tuition fee by children of ex-Servicemen in all grades of Educational Institutions including professional colleges and institutions.

33.       Free Medical Aid in Government Hospitals for ex-Servicemen Pensioners including Officers. 14 twelve bedded wards at Taluk Headquarters Hospitals and 10 beds in three TB Sanatoriam have been reserved for ex-Servicemen.

34.       Reservation of 10% in allotment of Plots/Industrial Sheds.

35.       Land Tenancy Act has been amended for resumption of land.

36.       7% reservation in allotment of house sites and houses for ex-Servicemen/Widows developed by State Housing Board.

37.       Reimbursement of house tax to widows of ex-Servicemen pensioners, war widows, war disabled and Gallantry Award Winners for self occupation.

38.       Sainik Rest Houses in the State.(Appendix ‘F’)

39.       Priority in providing electricity for pump sets.

40.       Exemption from examination fees, hospital fee and court fee stamp.

41.       Free sewing machine to widows of ex-Servicemen trained in the Tailoring embroidery

42.       Income Tax exemption for pension to winners of Gallantry Awards of Param Vir Chakra, Maha Vir Chakra, Vir Chakra, Ashoka Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra and Sena Medal/Nao Sena Medal/Vayu Sena Medal.

43.       Allotment of Unit Trust of India Agencies.

44.       Free passage to transport the bodies of officers and men of Armed Forces killed in war/insurgency operations/aid to civil power when died in harness by Indian Airlines.

45.       Train travel concessions to war widows/recipients of Param Vir Chakra, Ashoka Chakra, Maha Vir Chakra, Vir Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra.

46.       Free Legal aid for settlement of disputes.

47.       Full concession in installation charges and 50% concession in normal rental charges to Gallantry Award Winners, war widows and disabled soldiers for telephone facilities.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

48.       Employment to one dependent in relaxation of rules.

49.       Priority for employment for one member of family

50.       Ex-gratia grant of Rs. 20,000/- to NOK of those killed or totally disabled and double amputee and totally blind and Rs. 10,000/- for single amputee and one eye blind, deaf, loss of toes, fingers precluding employment and Rs. 5,000/- for burns, gun shot wounds, battle accidents, multiple compound fracture from Government of Tamil Nadu.

51.       Outright grant of Rs. 30,000/- to the NOK of casualties from Amalgamated Fund.

52.       Annual Maintenance Grant of Rs. 2,000/- to the NOK of Defence Personnel killed and to the personnel disabled in war/ war like operations for life time.

53.       Daughter’s marriage grant of Rs. 10,000/-.

54.       Housing Grant of Rs. 30,000/-.

55.       Reservation of 25 seats in Engineering Colleges and 2 seats in MBBS.

56.       Uniform and Book allowances.

57.       Priority – I for assignment of house sites.

58.       7% houses constructed by State Housing Board reserved for serving and retired personnel and widows.

59.       Priority on assignment of land 3 acres of dry or 1.5 acres of wetland.

60.       Educational concessions*. OP VIJAY

61.       Ex-gratia Grant of Rs. 5 lakhs to NOK from Kargil Defence Personnel Relief Fund.

62.       Ex-gratia grant of Rs. 30,000/- to NOK from Amalgamated Fund.

63.       Disability –     Totally/disabled/Double amputee/totally Blind       - Rs. 3 lakhs

                                    Single Amputee/one eye blind                                - Rs. 1 lakh

64.       Special allotment of seats in Professional Colleges to the children

65.       Free education upto Post-Graduate level to the children of the deceased.

66.       Allotment of HIG House/Flat free of coast

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

TRIPURA

General

1.         2 percent reservation in each of the Group ‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’ posts. Recruitment rules amended in respect of age and educational qualification of ex-Servicemen. Provision to carry forward unfilled vacancies for one year exists.

2.         Relaxation of age limit for re-employment of ex-Servicemen in Govt Services.

3.         Relaxation to ex-servicemen on the matter of educational qualification when they seek re-employment in Police and Jail Deptt of the State Govt.

4.         Ex-Servicemen are inducted at suitable levels of State Police Force.

5.         Financial assistance to ex-Servicemen/Widows for self-employment ventures.

6.         Interest subsidy on loans taken from Nationalised banks for self-employment ventures.

7.         5 seats for ex-Servicemen for Basic Teachers Training Courses.

8.         At concessional rates computer training given to ex-Servicemen, widows and dependent son/daughter by RSB office.

9.         Equation civil service trades for re-employment of ex-Servicemen 

10.       Financial assistance to widows of ex-Servicemen at the time of death of their husband Rs. 500/- to Rs. 3,000/- and financial assistance Rs. 100/- to ex-servicemen and widows for maintenance of their family/ medical treatment.

11.       Stipend of Rs. 150/- p.m. to ex-Servicemen trainees in ITIs.

12.       Monthly maintenance allowances of Rs. 800/- p.m. to world War II veterans who are not in receipt of any type of pension.

13.       Cash grant to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

14.       Stipend of Rs. 150/- p.m. to ex-servicemen under pre cum post release for their training.

15.       Rs. 50,000/- for the armed forces and CPMF personnel who are killed in extremist violence while on duty in the State.

16.       Maintenance allowance of widows Rs. 500/- p.m. who are not in receipt of any pension and without any age bar.

17.       Reservation of seats for children of Defence Personnel/ex-Servicemen in Professional/Technical institutions.*

18.       Exemption of tuition fee upto class XII for dependents of ex-Servicemen. In addition, costs of textbooks purchased for higher studies is also reimbursed.

19.       Grant of yearly stipend/book grants to school going children of ex-Servicemen studying in class I to XII. Besides, uniform grant is given to wards to ex-Servicemen upto class XII.

20.       Educational concessions.*

21.       Free medical aid in Govt Hospitals

22.       Allotment of House- sites to war widows.

23.       10 percent reservation of House-sites/Houses.

24.       Ex-Servicemen/widows have been exempted from payment of House Tax within Agartala Municipality.

25.       Rent Control Act and Land Tenancy Act have been amended to facilitate resumption of land/houses be ex-Servicemen.

26.       Free legal aid for settlement of disputes.

27.       Priority for allotment of land to ex-Servicemen after SC and ST categories.

28.       Grant of special leave upto 15 days to ex-Servicemen in posts for replacement/repair of their artificial limbs.

29.       Sponsoring power to Secretary, RSB, Tripura for re-employment of ex-Servicemen.

30.       Secretary, RSB co-opted member of the selection committee for interview in case of ex-Servicemen to be interviewed for State Govt undertaking.

31.       Exemption from production of citizenship certificate by ex-Servicemen.

32.       SEMFEX I, II & III Schemes introduced in the States.

33.       Coaching classes for Sainik School Aspirant Boys, total seats –7.

34.       Reservation for national permit for ex-servicemen.

35.       Route permit in State for ex-Servicemen.

36.       Marriage grant to the dependent daughter of deceased ex-servicemen on the basis of income.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

37.       Govt service to one dependent.

38.       One sewing machine for self-employment.

39.       Immediate relief of widows/Next of Kin amounting to Rs. 2,500/- from Amalgamated Special Fund.

40.       Reservation in Medical and Engg Institutions.

41.       Free education upto class XII.

42.       Free medical treatment.

43.       Exemption on house tax.

44.       Allotment of Agricultural land/cash in lieu.

45.       Allotment of semi pucca building/cash in lieu.

OP VIJAY

46.       Ex-gratia of Rs. 2 Lakhs to the next of kin of those killed in action and a permanent job under the State Govt.

47.       Ex-gratia of Rs. 1 lakh to the disabled and rendered unfit for Military Service due to disability attributable to Military service are given a permanent job under the State Govt.

48.       The children of those killed in action will be given the facilities of free education upto college level.

49.       Family of those killed in action to be provided a house.

50.       Family of those who are landless and killed in action will be allotted a homestead land.

 

UTTAR PRADESH

General

1.         15 percent reservation in allotment of State Route Permits.

2.         Interest subsidy on loan from Banks, by UP Sainik.

3.         Priority in allotment of Fair Price Shops to War Widows personnel disabled in action and other ex-Servicemen.

4.         Stipend of Rs. 250/- p.m. to ex-Servicemen trainees in it is (Pre-cum-post Release Training).

5.         Re-imbursement of the amount incurred on medical treatment in civil hospitals, by the UP Sainik Punarvas Nidhi.

6.         Payment of Rs. 500/- p.m. to ex-Servicemen of World War II and widows.

7.         Cash grant, annuity and money in lieu of land to Gallantry Award Winners. (Appendix ‘E’)

8.         Maintenance grant of Rs. 600/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training in QMTI, Kirkee.

9.         A lump sum amount of Rs. 20,000/- to the ex-Servicemen and their widows and disabled ex-Servicemen, under Indira Awas Yojna (7th priority)

10.       War Jagir Allowance of Rs. 100/- p.a. for 5 years to the parents of those individuals, enrolled in the Armed Forces during National Emergency.

11.       Children of Defence Personnel who are awarded PVC, MVC, VrC are given exemption from tuition fee, cost of uniform and hostel fees at the stipulated rates.

12.       2 percent seats reservation in Medical colleges, 2 percent in Engineering College, 5 percent in Polytechnic and 8 percent in it is. There is no domiciliary restriction for admission in professional colleges.

13.       Educational aid (stipend) from UP Sainik Punarvas Nidhi at rates varying from Rs. 200/- to Rs. 5,000/- p.a. for different level of education.

14.       3 percent reservation in allotment of house plots and shops to the serving personnel, ex-Servicemen and dependents of those killed in action, built by UP Awas-Vikas Parishad and the Vikash Pradhikaran, of the state

15.       Sainik Rest Houses in the state.(Appendix ‘F’)

16.       Rent Control Act and Land Tenancy Act have been amended to facilitate ex-Servicemen in resumption of houses/land.

17.       Free legal aid for settlement of disputes.

18.       A number of War Memorial hostels have been set up at various Regimental Centres.

19.       Priority in allotment of Gram Sabha land by the Land management Committee to service Personnel killed (1st Priority), disabled in war (2nd Priority) and landless  ex-Servicemen (6th Priority).

20.       Priority in allotment of Defence land up to 5 acres on lease for 5 years by Cantt Board to those ex-Servicemen who do not hold more than 2.5 acres of land.

21.       Financial assistance to ex-Servicemen in distress.

22.       Formation of ex-Servicemen Welfare corporation Ltd w.e.f. 1989.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war/including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

23.       Priority in employment of two dependents.

24.       Special Financial assistance of Rs. 15,000/- to families of Service personnel killed and Rs. 10,000/- to those disabled in OP Pawan and Op Meghdoot.

25.       Housing grant of Rs. 5,000/- (lump sum amount)

26.       Daughters’ marriage grant of Rs. 10,000/- by UP Sainik Punarvas Nidhi.

27.       Ex-gratia grant of Rs. 10 Lac to martyrs of Op Vijay.       

28.       Rs. 5,000/- p.m. as pension to widows of Kargil martyrs/job for one dependent.

29.       Full exemption from tuition fee, hostel charges, cost of books/stationery and uniform (in Govt and Regimental Schools)

30.       First priority in allotment of land to war widows.

ઉપર

UTTRANCHAL 

NOTE – THE STATE IS CONTINUING WITH THE BENEFITS AND CONCESSIONS AS ARE BEING PROVIDED BY UP GOVERNMENT.

ઉપર

WEST BENGAL

General

1.         5 and 10 percent reservation in Gp 'C' and 'D' posts.

2.         Interest subsidy beyond 7 percent on loan taken from Nationalised banks limited upto Rs 50,000/-.

3.         For ex‑Servicemen Technical Training on TV, Radio Engineering, Motor Machine diesel mechanic etc at ITI/Govt recognised Technical Institute are eligible for stipend @ Rs.250/‑ p.m. plus Rs.50/‑ p.m. as family maintenance allowance.

4.         Maintenance grant of Rs.900/‑ p.m. to disabled ex‑Servicemen undergoing training in QMTI, Kirkee plus Rs.50/‑ p.m. for family maintenance.

5.         Marriage grant given for the daughters of ex‑Servicemen is Rs.4,000/‑.

6.         Grants of Rs.4,000/‑ to Rs.6,000/‑ for self‑employment of ex‑Servicemen and their dependents.

7.         Cash grants, annuity and cash in lieu of land to Gallantry Award Winners.  (Appendix 'E').

8.         Ex‑Servicemen/widows/dependents in extreme financial hardship given financial grant for one year or more.  Lumpsum grant from Rs.2,000/‑ to Rs.8,000/‑ in exceptional circumstances.

9.         Rs. 3,600/- p.a. is provided as financial assistance to World War II veterans.

10.       Reservation of seats for the wards/children of the Defence personnel, ex‑Servicemen in the Engineering Colleges, subject to fulfillment of certain conditions*.

11.       Free medical aid in Govt hospitals.

12.       Disabled ex‑Servicemen are given financial assistance for repairing prosthetic appliances.

13.       5 percent reservation each in allotment of house‑site and houses constructed by WBHB.

14.       Sainik Rest Houses in the State. (Appendix 'F').

15.       Rent Control Act has been amended to facilitate resumption of houses by ex‑Servicemen.

16.       An Orphanage for the boys of ex‑Servicemen situated at Mia Bazar Midnapur (Sainik Kalyan Sadan) is being maintained.  Free boarding, lodging and all after facilities  are being provided to 25 boys.

17.       Financial assistance is given for purchase of medicine and nutritious diet to the ex‑Servicemen suffering from leprosy/cancer/TB etc.  Also provision for hospital treatment for ex‑Servicemen suffering from leprosy/TB/ cancer.

18.       Educational Grants/Books Grants are given to the wards of ESM whose income is limited to Rs 3,000/- per year*.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and  Op Meghdoot

19.       Ex‑gratia grants : Officers ‑ Rs.5,000/‑, JCOs ‑ Rs.3,000/‑ and ORs  ‑  Rs.2,000/‑.

20.       Persons reported missing or taken prisoner of war in action :  Officers  ‑  Rs.2,500/‑, JCOs  ‑  Rs.1,500/‑ and ORs  ‑  Rs.1,000/.

21.       Financial assistance of Rs. 1,200/- p.a. to the widows of World War –II veterans as penion w.e.f. April 2000.

22.       An amount of Rs 2 lakhs to be given to the NOKs of Armed Forces Personnel killed in OP VIJAY.

23.       Education stipends for children upto Rs.100/‑ p.m.

24.       Free education upto Ist Degree course, grants for books and stipends for higher education in Govt and aided educational Institutions.

25.       Free medical treatment in Govt Hospitals.

26.       Lump‑sum grants for books and equipment. 

*NOTE-Details may be obtained from Kendriya Sainik Board.

ઉપર

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

General

1.         Reservation in Group 'C' posts ‑ 10 percent and Group 'D' posts ‑ 20 percent.

2.         Grant of Rs.50/‑ in cases requiring spot assistance.

3.         Grant upto Rs.300/‑ for alleviation of distress due to natural calamities.

4.         Grant upto Rs.500/‑ for the purchase of medical aids as recommended by the medical authorities.

5.         Grant of Rs.501/‑  to needy Ex‑Defence personnel for the marriage of one daughter.

6.         Grant of Rs.100/‑ for meeting funeral expenses.

7.         Grant of Rs.5/‑ per day in the case of specialised treatment as indoor patient in the hospital.

8.         Grant of Rs. 2.50/‑ per day for specialised treatment as indoor patient in the hospitals for this territory away from the place of residence of ex‑Servicemen.

9.        Grant of Rs.500/‑ for specialised treatment in the mainland hospitals as recommended by the medical authorities.

10.       Grant of Rs.200/‑ for small business.

11.       Grant of Rs.100/‑ to needy child of ex‑Servicemen for the purchase of books etc per annum.

12.       Grant of Rs.500/‑ for conducting each re‑union of ex‑Servicemen and annual rally of ex‑Servicemen of A&N Islands.

13.       Grant of Rs.200/‑ as journey expenses for one child of ex‑Servicemen sponsored by the administration for higher studies in the mainland institutions.

14.       Old Age grant of Rs. 100/- p.m.

15.       Free medical treatment in Govt hospitals. Grant for purchase of artificial limbs.

16.       Sainik Rest House in the UT.  (Appendix 'F').

17.       Financial assistance to ex‑Servicemen in distress.

18.       Stipend to ex‑Servicemen trainees in agriculture and other trades, scholarship to meritorious children of ex‑Servicemen.

19.       Book allowance to children of ex‑Servicemen studying in professional colleges.

20.       Grant for marriage of daughters of ex‑Servicemen/ widows.

21.       Any other grant as per the discretion of the Lt Governor.

ઉપર

CHANDIGARH

General

1.         10 percent reservation in Group ‘C’ posts and 20 percent in Group ‘D’ posts.

2.         Concession in reduced margin money for setting up SSI units.

3.         5 percent reservation of Industrial sheds.

4.         Equation of service trades with civil trades has been accepted.

5.         Computer course for ex-Servicemen/widows and their dependents.

6.         Stipend of Rs. 250/- p.m. to servicemen trainees undergoing post release training in ITIs.

7.         Rs. 300/- p.a. War Jagir allowance to parents of children who have served in the Armed Forces in 1962 or 1971 operations.

8.         Maintenance grant of Rs. 450/- p.m. to disabled ex-Servicemen undergoing training at QMTI, Kirkee.

9.         Financial assistance of Rs. 800/- p.m. are provided to world war veterans and their widows.

10.       Rs. 3600/- is provided as one time Scholarship to the wards of ex-Servicemen/widows of UT Chandigarh who have passed Matric + 2 and studying in higher class (above 60% marks).

11.       Grant of additional pension of Rs. 200/- p.m. to widows upto the rank of Sub Maj who died in harness i.e. died while on duty (without being battle casualty).

12.       5 percent seats in Engineering and 2 seats in each trade are in ITI are reserved for wards of ex-Servicemen/Widows. No other reservation except SC/ST for admission in Medical College, Chandigarh as directed by Medical council.

13.       Out of the total number of dwelling units/flats build by the Chandigarh Housing Board, 5 percent are reserved for allotment to Defence/ex-Servicemen.

14.       Reservation of 1 percent extra houses for blind and physically handicapped ex-Servicemen.

15.       A Sainik Rest House at Chandigarh.

16.       Rent Control Act and Land Tenancy Act have been amended to facilitate ex-Servicemen in resumption of their houses/lands.

17.       Cash grants to Gallantry Award winners.

18.       Free legal aid given by advocate voluntarily.

Benefits for war widows/dependents of those killed/disabled in war including casualties of Op Pawan and Op Meghdoot

19.       Daughter’s marriage grant to war widows only – Rs. 5000/-

20.       Complete exemption from tuition fee, hostel charges cost of books/stationery and uniform.

21.       Free medical aid in general Hospital, Sector 16, Chandigarh.

22.       Grant of Rail Travel Concession.

23.       100 percent fare concession in CTU buses in all over India with one attendant.

24.       The East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Act 1985 has been extended to UT Chandigarh on 15 Dec 1996 by a Notification GSR 1287 (E). 

ઉપર

PONDICHERRY

General

1. Reservation in Group ‘C’ & ‘D’ posts at the rate of 10% and 20% respectively.

2. Priority II in filling up of vacancies through Employment Exchange.

3. Age concession of 3 years more in addition to the period of service rendered in Defence Service for appointment in State/Central Govt and Public Sector Undertakings.

4.  Sewing Machines to needy widows.

5.  Stipend of Rs. 250/- per month to ex-Servicemen trainees in ITIs.

6   Subsistence allowance of Rs. 1000/- p.m. to II world War destitute veterans and their widows.

7   Spectacle grant of Rs. 300/- to ESM once in life time.

8   Reimbursement of cost of Hearing aid Rs. 1000/-.

9   Reimbursement of cost of Denture Rs. 5000/-

10.Cash incentives, cash in-lieu of land and annuity to Armed Forces Personnel honoured with Gallantry and Distinguished service Awards as per Gazette of Pondicherry No. 87 dated 26 Oct 1999.

11.Grant-in-Aid of Rs. 10 lakhs from the State Budget for payment of Subsistance Allowance to World War II Veterans and their widows and other Welfare Scheme.

12.Spot assistance of Rs. 5000/- for accident/severe injury cases.

13.Cash incentive of Rs. 5000/- and Rs. 2500/- to ESM who acquire B.Ed., and DT. Ed, qualification respectively.

14.Reimbursement of fees for learning typewriting/shorthand/book-keeping courses upto Rs. 300/-

15.Cash incentives for first three students in merit of Xth & XIIth classes at the rate of Rs. 1500/-, Rs. 1200/-, Rs. 1000/- and Rs. 2000/-, Rs. 1500/-, Rs. 1200/- respectively.

16.Cash incentive of Rs. 5000/- for outstanding academic merit son/ward of ESM/widows for Gold medal/ first Three positions in the college/University in Graduation/Post Graduation/Ph.D in any discipline.

17.Cash incentive for outstanding achievement in sports to ward of ESM/Widows of Rs. 2000/- for representing University, Rs. 5000/- for State and Rs. 10,000/- for country, and Rs. 2000/-, Rs. 3000/- and Rs. 5000/- for setting University/State/National Record

18.Marriage grant of Rs. 7000/- to one daughter of ESM/Widows without income ceiling for PBOR only.

19.Death grant of Rs. 3000/- to the next of Kin on death of ESM/widows

Note – These financial assistance/grants are admissible to those ESM/widows whose monthly income is less than Rs. 5000/- except in the case of serial No. 15 to 19 above.

20.Horizontal reservation of 1% seats to wards of ex-Servicemen/widows in all Educational Institutions.

21.Reimbursement of School Tuition Fees/Cost of Uniform and books at the prescribed rates.

22.Reimbursement of actual tuition fees for the professional courses like Engineering, Agriculture, Dental and Medical in colleges located in the Union Territory of Pondicherry.

23.Free Medical treatment and allotment of bed to ex-Servicemen and their dependants by Govt Hospitals.

24.3% reservation in allotment of house sites/flats to ESM

25.Free cloths to II World War Veterans and all widows once a year.

26.Financial assistance to deserving ESM for treatment of serious diseases not covered under any State/Central Benefit schemes.

 27.Spot assistance to destitute old aged ESM/Widows.

ઉપર

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 09-10-2006