હું શોધું છું

હોમ  |

Chapt - 9 - guide
Rating :  Star Star Star Star Star   

CHAPTER - IX

 

MISCELLANEOUS CONCESSIONS

Concessions to Gallantry/Non-Gallantry Award Winners

1.         The States/UTs have extended from time to time the benefit of cash awards, annuity and monetary grant in lieu of land to the winners of Gallantry and non-Gallantry awards.  The rates of cash award/ annuity/monetary grant award winners are given in Appendix 'E'.  Each state has set of pre-conditions for grant of these benefits.

 

2.         Procedure for applying for Cash Award etc. The following documents are required to be submitted by the winners of Gallantry/Non-Gallantry Award winners through Service HQs (DDG Welfare, Army HQ; DESA, NHQ and DPS, Air HQ) to Directorate, Department of Sainik Welfare of the concerned State/UT:-

 

3.         Application in triplicate containing the following information is required to be submitted:-

 

(a)    Rank, Name, Number, Branch/Trade of the applicant.

 

(b)    Unit where serving.

 

(c)     Permanent Home Address.

 

(d)    Address given at the time of joining service.

 

(e)     Nature of award.

 

(f)      Date of award.

 

(g)   Authority for award (Notification No. of the Gazette of India).

 

(h)     Copy of citation.

 

4.         Monetary Allowance attached to various Gallantry Awards.   The rates are as under (Authority Ministry of Defence letter No 3(8)/98/D(Ceremonials) dated 18 Mar 99 and 19 Apr 99) :-

 

                                                                                    Rates (per month)

 

Param Vir Chakra                                                     Rs. 1500/-

 

Ashok Chakra                                                           Rs. 1400/-

 

Maha Vir Chakra                                                       Rs. 1200/-

 

Kirti Chakra                                                               Rs. 1050/-

 

Vir Chakra                                                                 Rs. 850/-

 

Shaurya Chakra                                                        Rs. 750/-

 

Sena/Nao Sena/Vayu Sena Medal(Gallantry)       Rs  250/-

 

Indian Order of Merit                                                 Rs. 350/-

 

Indian Order of Merit Class I                                    Rs. 300/-

 

Indian Order of Merit Class II                                   Rs. 200/-

 

Distinguished Service Cross                                   Rs. 200/-

 

Military Cross                                                            Rs. 200/-

 

Distinguished Flying Cross                                      Rs. 200/-

 

Conspicuous Gallantry Medal                                  Rs. 200/-

 

Military Medal                                                            Rs.  90/-

 

Indian Distinguished Service Medal                       Rs.  70/-

 

Distinguished Flying Medal                                     Rs.  50/-

 

Note:  Each Bar to the decoration will carry the same amount of monetary allowance admissible to the original award.

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006