હું શોધું છું

હોમ  |

Chapt - III
Rating :  Star Star Star Star Star   

CHAPTER- III

 

PROCEDURE FOR ISSUE OF IDENTITY CARD TO

RETIRING ARMED FORCES PERSONNEL

 

1.         The Identity Card to the retiring Armed Forces personnel is issued by concerned Zila Sainik Board/Zila Sainik Welfare Office (ZSB/ZSWO) where the retiring Defence personnel propose to settle down after retirement as recorded along with three copies of the stamp size photographs, discharge certificate/PPO and other relevant service documents for issue of Identity Card.  At the ZSB/ZSWO, the particulars are scrutinised and in case the individual qualifies to the status of ex-servicemen, he will be asked to fill in an application form and Identity Card will be issued to him.  Formats for applying for registration by ex-servicemen and widows with their respective RSB/ZSB/ZSWO  and  issue of ex-serviceman/widow identity card are given at Appendix-B.

 

2.         Please remember, Identity Card is a pre‑requisite for availing the benefits of the welfare schemes instituted under the "Armed Forces Flag Day Fund" vide Government of India SRO 7E dated 13 Apr 1993.

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006