હું શોધું છું

હોમ  |

Chapt-2 - guide
Rating :  Star Star Star Star Star   

CHAPTER - II

 

DEFINITION OF EX-SERVICEMEN

 

1.         The eligibility of the retired Defence personnel to the status of ex-servicemen is governed by the definition as laid down by Department of Personnel and Training.  The definition has been undergoing changes from time to time.  The following is the broad categorisation:‑

 

(a) Those released before 01 Jul 68.    Any person who had served in any rank (whether as Combatant or not) in the Armed Forces of the Union and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

 

(b) Those released on or after 01 Jul 68 but before 01 Jul 79. Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation and released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

 

(c ) Those released on or after 01 Jul 79 but before 01 Jul 87.   Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation if discharged for reasons other than at their own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and not less than 5 years of service if discharged at own request.

 

(d) Those released on or after 01 Jul 87. Any person who had served in any rank (whether as a Combatant or not) in the Armed Forces of the Indian Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget or released on completion of specific terms of engagement with gratuity otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

 

2.         The eligibility of the person to the status of ex-servicemen will be governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be affected by the changes in the definition subsequent to his discharge.

 

3.         In addition the personnel of Territorial Army (TA) of the following categories viz. pension holders for continuous embodied service; persons with disability attributable to military service; and gallantry award winners retired on or after 15.11.86 and the personnel of the Army Postal Service (APS) who are a part of the regular Army and retired from such service, i.e. directly from the Army Postal Service itself without reversion to P&T Department with a pension or who have been released from such service on medical grounds, attributable to military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension are also covered within the definition of ex-servicemen with effect from19 Jul 89.

 

4.         In all cases Recruits are not ex-servicemen.

 

ARMED FORCES   

 

5.         Armed Forces of the Union means the Army, Navy and Air Force of the Indian Union including Armed Forces of the former Indian States but excludes the persons who have served in Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Para Military Forces (PMF). 

 

 

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-09-2006