હું શોધું છું

હોમ  |

યોજના
Rating :  Star Star Star Star Star   

(b) Checklist duly signed by student & parent is to be attached on the top of the application form.

(c) Applications alongwith relevant documents & certificates are to be deposited to respective Rajya Sainik Board, “latest by 15th Feb 2010. Incomplete application form and non submission of required document is liable to be rejected and will be returned unactioned. The application will be received by the RSBs and will be acknowledged with a seal and date of receipt.

(d) The concerned RSBs may scrutinise / check the application forms with regard to their eligibility criteria from all aspects prior to forward the same to KSB.

(e) Candidates and RSB’s to note that all applications received after the due date will not be considered and returned unactioned.

(s) The application form should be downloaded from the official website of MOD, i.e. www.mod.nic.in. The application form should be submitted to the respective Rajya Sainik Board, (List of RSBs is attached along with the brochure) duly completed, along with a Demand Draft (Repeat) Demand Draft only for Rs.30/- in favour of Secretary, Kendriya Sainik Board, payable at New Delhi. In case of any difficulty in obtaining the form, the same can be obtained from the Secretary / Director Rajya Sainik Board. The Demand Draft should not be issued before 20th December 2009 (the Demand Draft is not refundable in any case).


(n) All candidates to open individual bank accounts in the nearest State Bank of India branch or Punjab National Bank which has “electronic clearance system” / Core Banking, to facilitate transfer of the scholarship amount. Account number of the sister concern bank will not be accepted. i.e State Bank of Travancore, State Bank of Bikaner & Jaipur, etc. Candidate to attach a attested photocopy of passbook, showing name and account number of the individual. A cancelled leaflet of a blank crossed cheque will duly authenticate the account number. A joint account with parent will also fulfill the requirement.

Download Form

 


 સહાય અને સવલતો

રાજ્ય સ્તરે
 ગુજરાત સરકાર
 રાજ્ય સૈનિક બોર્ડ
કેન્દ્રીય સ્તરે
 કેન્દ્ર સરકાર તરફથી
 કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ
 સશસ્ત્ર સેના ધ્વજ દિન ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી અબાધિત ભંડોળ
 રક્ષામંત્રી પેન્શન એપેલેટ કમીટી
 પ્રધાનમંત્રી ગુણાત્મક શિષ્યવૃત્તિ
સશસ્‍ત્ર સેનાઓ
 થલ સેના
 નૌ સેના
 વાયુ સેના
 સશસ્ત્ર સેના પત્નીઓના કલ્યાણ 
 સંગઠન
 થલ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 નૌ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
 વાયુ સેના પત્નિઓનું સંગઠન
પેન્શન યોજના

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 

 સંપર્ક માળખું

Search Using Function

Name

Location

 વિગતવાર જુઓ  

 પરંપરા ગૌરવ સેનાનીઓની

 

 આપની સેવામાં

 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 28-01-2010