સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

પંચમહાલ (ગોધરા)

5/26/2020 2:49:50 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,
રૂમ નંબર ૩૬, ત્રીજો માળ,
જિલ્લા સેવા સદન – ૨, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કચેરી સામે, ગોધરા, જિલ્લો – પંચમહાલ (ગોધરા),
પીન નંબર – ૩૮૯૦૦૧

ફોન નંબર

02672-240580

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર