સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

ક્ષેત્રિય કચેરીઓ

5/26/2020 2:10:29 AM

 

 જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઓ

ક્રમ

નામ અને સરનામું

ફોન નંબર

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અનેપુનર્વસવાટ કચેરી, અમદાવાદ, ગૌરવ સેનાની કુમાર ભવન, ટીવી ટાવર પાછળ , બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪

૦૭૯- ૨૬૮૫૧૩૮૨

૨૬૮૫૮૯૧૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, વડોદરા,
સૈનિક કુમાર છાત્રાલયનું મકાન, 
છાણી રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦ર

૦૨૬૫ ૨૭૭૨૬૬૬

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,સુરત  ગૌરવ સેનાની ભવન,ગૌરવ સેનાની ભવન, અભિનંદન રેસીડેન્સી પાછળ, પો- વરાછા રોડ(વાલક) સુરત- ૩૯૫૦૦૬ 

૦૨૬૧ -૨૯૧૩૮૨૦

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, કલેક્ટર કચેરી સંકુલ, લાલ બંગલો,
જામનગર-૩૬૧૦૦૧

૦૨૮૮-૨૫૫૮૩૧૧

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,
માજી સૈનિક આરામગૃહ, રુડા કચેરી પાસે,
પોલીસ હેડક્વાર્ટસ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૨૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, સી બ્લોક,
પહેલો માળ, બહુમાળી ભવન, જિલ્લા સેવા સદન,
હિંમતનગર (સાબરકાંઠા) - ૩૮૩૦૦૧

૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૩૦

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, રૂમ નં 114, જિલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી ભવન (ભુજ) , પીન –૩૮૩૦૦૧

૦૨૮૩૨-૨૨૧૦૮૫

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટકચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં 2, ત્રીજો માળ, રૂમ નં ટી / 06, રાજમહેલ રોડ, મહેસાણા – 38 0001

૦૨૭૬૨-૨૨૦૨૩

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, રૂમ નંબર ૩૨, ત્રીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન – ૨, બહુમાળી ભવન, ગોધરા, પંચમહાલ – ૩૮૯ ૦૦૧

૦૨૬૭૨-૨૪૦૫૮૦