સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

વડોદરા

5/26/2020 1:51:27 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, વડોદરા,
સૈનિક કુમાર છાત્રાલયનું મકાન, 
છાણી રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦ર

ફોન નંબર

૦૨૬૫-૨૭૭૨૬૬૬
૦૨૬૫-૨૭૭૨૬૬૬ (ફેક્સ)

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

વડોદરા, ખેડા, આણંદ અને છોટાઉદેપુર.