સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

સુરત

5/26/2020 3:15:03 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીસુરત
ગૌરવ સેનાની ભવન,  અભિનંદન રેસીડેન્સી પાછળ,
પોસ્ટ – સરથાણા, સુરત - ૩૯૫૦૧૩

ફોન નંબર

૦૯૪૨૬૮૦૨૮૨૦

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વલસાડ, નવસારી, તાપી અને ડાંગ