સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

જામનગર

5/26/2020 2:47:35 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, કલેક્ટર કચેરી સંકુલ, લાલ બંગલો,
જામનગર-૩૬૧૦૦૧

ફોન નંબર

૦૨૮૮-૨૫૫૮૩૧૧
૦૨૮૮-૨૫૫૮૩૧૧ (ફેક્સ)

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

જામનગર, જૂનાગઢ અને પોરબંદર, દેવભુમિ દ્વારકા, ગિર સોમનાથ