સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

અમદાવાદ

5/26/2020 2:31:08 AM
ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,અમદાવાદ,
ગૌરવ સેનાની કુમાર ભવન,ટીવી ટાવર પાછળ , બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪

ફોન નંબર ૦૭૯-૨૬૮૫૧૩૮૨
કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ અમદાવાદ, ગાંધીનગર

પરત