સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

રાજકોટ

5/26/2020 2:19:05 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીરાજકોટ
પુર્વ સૈનિક આરામ ગૃહ, પોલીસ હેડ્કવાર્ટર સામે,  
રુડા કચેરી પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

ફોન નંબર

૦ર૮૧- ર૪૭૬૮રપ

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

રાજકોટ, સુરેન્દ્ર નગર, ભાવનગર, અમરેલી, મોરબી અને બોટાદ