સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

મહેસાણા

5/26/2020 2:48:28 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

.જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં 2, ત્રીજો માળ, રૂમ નં ટી / 06, રાજમહેલ રોડ, મહેસાણા – 38 0001

ફોન નંબર

૦૨૭૭૨-૨૨૦૨૩૫

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

મહેસાણા, બનાસકાંઠા, પાટણ

પરત