સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

ભુજ

5/26/2020 2:52:29 AM

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીકચ્છ (ભૂજ)
૧૧૪જિલ્લા સેવા સદનબહુમાળી ભવનભૂજ (કચ્છ) ૩૭૦ ૦૦૧

ફોન નંબર

૦૨૮૩૨-૨૨૧૦૮૫

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

કચ્છ (ભુજ)