સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ
http://www.sainikwelfare.gujarat.gov.in

હિમતનગર

5/26/2020 2:27:36 AM

 

ક્ષેત્રિય કચેરીનું નામ અને સરનામું

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,
સી બ્લોક, પહેલો માળ, બહુમાળીભવન, જિલ્લા સેવા સદન,
હિંમતનગર (સાબરકાંઠા) - ૩૮૩૦૦૧

ફોન નંબર

૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૩૦

કાર્યક્ષેત્ર નીચેના જિલ્‍લાઓ

સાબરકાંઠા, અરવલ્લી